"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Magisterprogram i pedagogik, 60 hp

Engelskt namn: Master Programme in Education

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: SAPIK

Högskolepoäng: 60

Diarienummer: FS 3.1.3-1883-21

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-09-16

Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-09-29

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav: godkända kurser motsvarande 90 högskolepoäng (hp) i pedagogik varav 30 hp ska utgöras av 15 hp vetenskaplig metod samt självständigt arbete 15 hp. Dessutom krävs engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en filosofie
magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets
hemsida). Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science 60 credits).
Examen utfärdas i huvudområdet pedagogik (Education).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.
Under rubriken "Studieplan" framgår de kurser som ingår i programmet i den ordning de läses.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Utbildningen består av en kombination av kurser i pedagogik. Programmet ger ett brett perspektiv på pedagogik
och arbetsliv. Samtliga kurser i programmet är obligatoriska. Obligatoriska kurser är de kurser som alla
studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats
på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda.
Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

​Examensarbete/Självständigt arbete
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Anstånd med studiestart

​ Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT21

För att få veta vad obligatoriska kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.

Termin 1

Kompetens, lärande och IKT i arbetslivet, 7,5 hp
Obligatorisk

Normkritisk pedagogik i arbetslivet, 7,5 hp
​Obligatorisk

Utbildningsdesign för e-lärande i arbetslivet, 7,5 hp
Obligatorisk

Utbildningshistoria: Skolans organisatoriska och pedagogiska utveckling, 7,5 hp
Obligatorisk

Termin 2

Magisterkurs i pedagogik, 30 hp
Obligatorisk