"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogram i samhällsplanering och hållbarhet, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Spatial Planning and Sustainability

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: SAPSM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS 3.1.3-1011-21

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-01

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet: Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng (motsvarande) Särskild behörighet: Minst 90 högskolepoäng i kulturgeografi, geografi, samhällsplanering, statistik, nationalekonomi, sociologi, etnologi, statsvetenskap, ekonomisk historia, geovetenskap, regionalvetenskap, utvecklingsstudier, miljövetenskap, samhällsbyggnadsteknik, arkitektur, landskapsarkitektur eller annan samhällsplaneringsrelevant utbildning samt Engelska 6 från gymnasieskolan.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram om 60 hp kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se Umeå universitets hemsida. Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet: Kulturgeografi (Human Geography). Inriktning: Samhällsplanering och hållbarhet (Spatial Planning and Sustainability).

Efter genomgånget utbildningsprogram om 120 hp kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se Umeå universitets hemsida. Filosofie masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet: Kulturgeografi (Human Geography). Inriktning: Samhällsplanering och hållbarhet (Spatial Planning and Sustainability)

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan. De kurser som ingår i programmet läses i den ordning som anges under rubriken Studieplan. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna. Undervisningen sker i normala fall på engelska.

Examensarbete/Självständigt arbete
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i kulturgeografi. För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng i kulturgeografi. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng kulturgeografi eller motsvarande från utländsk utbildning.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida. Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.
Denna utbildningsplan ersätter utbildningsplan med dnr FS 3.1.3-1892-18.

Studieplan

Giltig från: HT22

För att få veta vad obligatoriska kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.

Termin 1

Kulturgeografi och planeringsteori, 15 hp
Obligatorisk
Rumslig analys, 15 hp
Obligatorisk

Termin 2

Lokal och regional utveckling, 15 hp
Obligatorisk
För den som avser att avlägga magisterexamen:
Magisteruppsats i kulturgeografi 15.0 hp
För den som avser att avlägga masterexamen:
Befolkning, migration och mobilitet 15.0 hp

Termin 3

Avancerad rumslig analys, 15 hp
Obligatorisk
Hållbarhet och planering i en globaliserad värld, 15 hp
Obligatorisk

Termin 4

Masteruppsats i kulturgeografi 30.0 hp
Obligatorisk