"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogrammet i turism, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Tourism

Denna utbildningsplan gäller: HT07 och tillsvidare

Programkod: SATUM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS 3.1.3-1429-14

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-12-01

Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-10-07

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet: Filosofie kandidatexamen som omfattar minst 180 högskolepoäng (mostv). Särskild behörighet: Minst 90 högskolepoäng i Turism/ Geografi/ Kulturgeografi/ Regionalvetenskap/ Planering/ Hospitality/ Hotell och restaurang management/ Service management/ Fritid/ Rekreation/ Park Management, eller motsvarande turismrelaterade ämnen. Dessutom krävs En B/6 från gymnasieskolan.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram om 60 hp kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet: Kulturgeografi (Human Geography). Inriktning: Turism (Tourism)

Efter genomgånget utbildningsprogram om 120 hp kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Filosofie masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet: Kulturgeografi (Human Geography). Inriktning: Turism (Tourism)

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
– ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
– utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
– utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(Högskolelagen 1 kap 9 §).

Nationella mål för aktuell examen

Magisterexamen
Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
– Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
– Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
– Visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
– Visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
– Visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
– Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
– Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
– Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
– Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Masterexamen
Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
– Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
– Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
– Visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
– Visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
– Visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
– Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
– Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
– insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
– förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen

Magisterexamen med inriktning turism
För denna magisterexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse för turism inbegripet såväl destinationsanalys som överblick över aktuellt forskningsarbete inom turism,
– visa förmåga att kritiskt granska vetenskapliga teorier och metoder,
– visa förmåga att genomföra en kvalificerad destinationsanalys utifrån teoretiska och metodiska överväganden,
– visa förmåga att självständigt producera en vetenskaplig text förankrad i turismvetenskaplig litteratur,
– visa förmåga att redogöra för komplexa turistiska förhållanden i muntlig och skriftlig form, samt
– ha tillägnat sig avancerade kunskaper och färdigheter i att söka, finna, värdera och använda sig av vetenskaplig information.

Den studerande skall också
– visa förmåga att kommunicera på engelska inom programmets huvudområde och
– visa förmåga att utifrån genusvetenskapliga perspektiv problematisera och analysera för programmet centrala teorier och begrepp.

Masterexamen med inriktning turism
För denna masterexamen skall studenten
– visa fördjupad kunskap och förståelse för turism inbegripet såväl destinationsanalys, överblick över aktuellt forskningsarbete inom turism samt fördjupad kunskap inom vissa delar av turism,
– visa förmåga att kritiskt granska vetenskapliga teorier och metoder samt att utifrån detta skapa egna kunskapsbidrag,
– visa förmåga att självständigt planera och genomföra kvalificerade destinationsanalyser utifrån teoretiska och metodiska överväganden,
– visa förmåga att utifrån turismvetenskaplig teori och metod självständigt planera och genomföra en mindre, vetenskaplig undersökning samt att producera en vetenskaplig text om denna,
– visa förmåga att redogöra för komplexa turistiska förhållanden i muntlig och skriftlig form, samt
– ha tillägnat sig avancerade kunskaper och färdigheter i att söka, finna, värdera och använda vetenskaplig information.
Den studerande skall också
– visa förmåga att kommunicera på engelska inom programmets huvudområde och
– visa förmåga att utifrån genusvetenskapliga perspektiv problematisera och analysera för programmet centrala teorier och begrepp.

Examinationsformer

Se aktuella kursplaner.

Betyg

På programmet tillämpas sjugradig betygsskala med betygen A, B, C, D, E, F och FX, om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Av programöversikten framgår vilka kurser som är obligatoriska respektive valbara/valfria. Val av valbara/valfria kurser görs i samråd med programansvarig. Kurserna läses i den ordning som anges i programöversikten. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.

Examensarbete/Självständigt arbete
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i kulturgeografi.

För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng i kulturgeografi. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng i kulturgeografi eller motsvarande.

Programöversikt Magisterexamen (med möjlighet till fortsatta studier mot masterexamen)
Termin 1

Turism, 15 hp
Destinationer och regional utveckling, 15 hp


Termin 2

Valbar kurs - samhällsvetenskapliga metoder*, 15 hp
Magisteruppsats i kulturgeografi, 15 hp

>>> Magisterexamen 60 hp. Behörig till forskarutbildning.

Termin 3 (för fortsatta studier mot masterexamen)

Turism och geografi, 15 hp
Forskningsdesign och metodologi, 15 hp


Termin 4

Masteruppsats, 30hp

>>> Masterexamen 120 hp


Programöversikt masterexamen
Termin 1

Turism, 15 hp
Destinationer och regional utveckling, 15 hp


Termin 2

Valbar kurs - samhällsvetenskapliga metoder*, 15 hp
Befolkning och mobilitet, 15 hp


Termin 3

Turism och geografi, 15 hp
Forskningsdesign och metodologi, 15 hp


Termin 4

Masteruppsats, 30 hp

>>> Masterexamen 120 hp

*Valbara kurser: För mer information om valbara kurser, kontakta programmets kontaktperson. (Electives: More information on electives is provided by the programme coordinator)

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag.
Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.