"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Digital medieproduktion, 180 hp

Engelskt namn: Digital Media Production

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: SGDIG

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: FS 3.1.3-807-21

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-06-07

Reviderad av: Dekanen för samhällsvetenskapliga fakulteten, 2021-04-26

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokalexamensbeskrivning fastställd av rektor, se Umeå universitets hemsida.
Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Examen utfärdas i huvudområdet informatik (Informatics). Inriktning: Digital medieproduktion (Digital Media Production).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå. Målen för utbildning på grundnivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Av programöversikten under rubriken Studieplan framgår vilka kurser som är obligatoriska respektive fria. Val av fria kurser görs i samråd med programansvarig. Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.
Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands. 
Kurserna läses i den ordning som anges i studieplanen. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.

Självständigt arbete (examensarbete)
För denna examen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet informatik på kandidatexamensnivå.2 Det självständiga arbetet ska vara inriktat mot digital medieproduktion.

Övriga krav
För examen krävs följande kurser:
Introduktion till digital medieproduktion 30 hp
Design för användarupplevelser 30 hp
Digital visualisering 30 hp
Digital tjänsteutveckling 30 hp
Fördjupning i digital medieproduktion 30 hp

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.  Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida. Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT07

För att få veta vad obligatoriska och fria kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.

Termin 1

Introduktion till digital medieproduktion, 30 hp
Obligatorisk

Termin 2

Design för användarupplevelser, 30 hp
Obligatorisk

Termin 3

Digital visualisering, 30 hp
Obligatorisk

Termin 4

Digital tjänsteutveckling, 30 hp
Obligatorisk

Termin 5

Fria kurser omfattande 30 hp

Termin 6

Fördjupning i digital medieproduktion, 30 hp
Obligatorisk
Innehåller examensarbete för kandidatexamen