Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Samhällsvetarprogrammet, 180 hp

Engelskt namn: Study Programme for Social Science

Denna utbildningsplan gäller: HT07 och fram till HT17 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: SGSAV

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 512-2929-07

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-06-04

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier. För studier under valbar respektive valfri termin gäller eventuellt särskilda behörighetskrav för vissa ämnen. Den studerande kan dock välja ämnen där endast grundläggande behörighet krävs.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Examen utfärdas i något av huvudområdena ekonomisk historia (Economic History), företagsekonomi (Business Administration), genusvetenskap (Gender Studies), informatik (Informatics), kulturgeografi (Human Geography), medie- och kommunikationsvetenskap (Media and Communication Studies), freds- och konfliktstudier (Peace and Conflict Studies), nationalekonomi (Economics), pedagogik (Education), psykologi (Psychology), rättsvetenskap (Law), sociologi (Sociology), statistik (Statistics) eller statsvetenskap (Political Science)

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
(Högskolelagen 1 kap 8 §)

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
– Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera, företeelser, frågeställningar och situationer,
– Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
– Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen

Efter examen ska studenten:
– ha förvärvat en förmåga att utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv identifiera, strukturera och analysera problem, förstå grundläggande sammanhang samt kunna växla mellan olika samhällsveten¬skapliga perspektiv,
– vara väl orienterad inom minst ett samhällsvetenskapligt ämne,
– ha förvärvat en förmåga till kritisk läsning av vetenskapliga texter, till självständig hållning till skilda vetenskapliga traditioner inom de samhällsvetenskapliga ämnesområdena samt förvärvat kvalificerade kunskaper i skriftlig och muntlig framställning.

Den studerande skall också
– visa förmåga att kommunicera på engelska inom programmets huvudområde och
– visa förmåga att utifrån genusvetenskapliga perspektiv problematisera och analysera för programmet centrala teorier och begrepp.

Examinationsformer

Programmet examineras med hjälp av skriftliga och mutliga tentamina, seminarier med obligatorisk närvaro, skriftliga inlämningsuppgifter samt uppsatser och rapportskrivande.
Studerande som underkänts vid prov har möjlighet att delta i förnyat prov enligt de regler som anges i kursplanen.
Närmare information om examinationsformer ges i aktuella kursplaner

Betyg

På programmet tillämpas tregradig betygsskala med betygen väl godkänd, godkänd och underkänd, om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Programmets uppläggning bygger på en obligatorisk bastermin, följd av fyra terminer med valbara kurser och en obligatorisk sista termin, vilka tillsammans skall leda fram till ett examensarbete på motsvarande C-nivå.
Student som följer programmet är garanterad plats på programmets bastermin och sista termin. På valbara kurser har studenten platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. En förutsättning för att få läsa en kurs är dock att man uppfyller de förkunskapskrav som uppställs. I kursplanerna anges de förkunskapskrav som gäller för respektive kurs. Valbara kurser som ges vid andra lärosäten kan efter prövning ingå i examen.

Programmet inleds och avslutas med två obligatoriska terminer; baskurs i samhällsvetenskaplig analys, respektive utredningsmetoder och praktiska tillämpningar.
Terminerna 2-5 omfattar valbara kurser inom ramen för samhällsvetenskapen, men med möjlighet att läsa en fri termin med annan inriktning, exempelvis språk, vetenskapsteori eller genusvetenskap/makt och kön. Tre av dessa terminer ska vara studier inom samma ämne och ge fördjupade ämneskunskaper. Programstrukturen presenteras under rubriken Studieplan.

Obligatoriska kurser
Baskursen i samhällsvetenskaplig analys (termin 1, 30 högskolepoäng) är obligatorisk och studenten har platsgaranti.
Baskursen ges gemensamt av institutionerna för ekonomisk historia, informatik, pedagogik, sociologi och statsvetenskap. Baskursen behandlar olika samhällsvetenskapliga teorier som används för att förklara ekonomisk utveckling och samhällsförändring efter 1900. Baskursen syftar övergripande till att ge studenter grundläggande kunskaper i tillämpad samhällsvetenskaplig metod samt framför allt förmåga att självständigt disponera, skriva och redovisa en vetenskaplig skriftlig rapport. Detta ger studenterna särskilt goda förutsättningar för de fortsatta valbara ämnesstudierna.

Avslutande kurs
Den avslutande kursen i utredningsmetoder och praktiska tillämpningar (1 termin, 30 högskolepoäng) är obligatorisk och studenten har platsgaranti. Kursen ges gemensamt av institutionerna för ekonomisk historia, kulturgeografi, beteendevetenskapliga mätningar och nationalekonomi. Kursen syftar till att bredda studenternas kännedom och praktiska kunskaper om olika typer av metoder och att träna deras förmåga att anpassa val av metod efter utredningsuppgiftens karaktär. Kursens fokus ligger därför på att introducera metoder användbara inom offentligt och privat utredningsarbete, där även praktiska tillämpningar tränas i ett fördjupningsarbete som syftar till att producera en uppsats.

Valbara kurser
• Ekonomisk historia nivå 1, 2, 3 (Economic History)
• Företagsekonomi nivå 1, 2, 3 (Business Administration)
• Genusvetenskap: nivå 1, 2, 3 (Power and Gender)
• Informatik nivå 1, 2, 3 (Informatics)
• Kulturgeografi nivå 1, 2, 3 (Economic and Social Geography)
• Medie- och kommunikationsvetenskap nivå 1, 2, 3 (Media and communications studies)
• Freds och konfliktstudier, nivå 1, 2, 3 (Peace and Conflict Studies)
• Nationalekonomi nivå 1, 2, 3 (Economics)
• Pedagogik nivå 1, 2, 3 (Education)
• Psykologi nivå 1, 2, 3 (Psychology)
• Rättsvetenskap: nivå 1, 2 (Law)
• Sociologi nivå 1, 2, 3 (Sociology)
• Statistik nivå 1, 2, 3 (Statistics)
• Statsvetenskap nivå 1, 2, 3 (Political Science)
 Valbara/valfria kurser väljs i samråd med programansvarig och/eller programvägledare.

Valfria kurser
• Modernt språk nivå 1 (Language)
• Idéhistoria nivå 1 (History of Ideas)
• Vetenskapsteori nivå 1 (Theory of Science and Research)

Examensarbete/Självständigt arbete
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag. Övriga skäl ger normalt studieuppehåll utan platsgaranti. Studieuppehåll utan platsgaranti ger förtur till utlysta platser till senare del av program.
Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagande-nämnden för högskolan.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT07

Termin 1

2EH030

Baskurs i samhällsvetenskaplig analys 30 hp

Grundnivå

Ekonomisk historia: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 2

Valbart huvudområde (fördjupning) 30 hp

Valbara kurser i huvudområde:

• Ekonomisk historia nivå 1, 2, 3 (Economic History)
• Företagsekonomi nivå 1, 2, 3 (Business Administration)
• Genusvetenskap: nivå 1, 2, 3 (Power and Gender)
• Informatik nivå 1, 2, 3 (Informatics)
• Kulturgeografi nivå 1, 2, 3 (Economic and Social Geography)
• Medie- och kommunikationsvetenskap nivå 1, 2, 3 (Media and communications studies)
• Freds och konfliktstudier, nivå 1, 2, 3 (Peace and Conflict Studies)
• Nationalekonomi nivå 1, 2, 3 (Economics)
• Pedagogik nivå 1, 2, 3 (Education)
• Psykologi nivå 1, 2, 3 (Psychology)
• Rättsvetenskap: nivå 1, 2 (Law)
• Sociologi nivå 1, 2, 3 (Sociology)
• Statistik nivå 1, 2, 3 (Statistics)
• Statsvetenskap nivå 1, 2, 3 (Political Science)
Valbara/valfria kurser väljs i samråd med programansvarig och/eller programvägledare.

Termin 3

Valbart huvudområde (fördjupning) 30 hp

Termin 4

Valbart huvudområde (fördjupning), inklusive examensarbete 15 hp

Valbart huvudområde (fördjupning), inklusive examensarbete 15 hp

Termin 5

Valbart/valbara breddningskurser, 30 hp

Valbara breddningskurser
• Modernt språk nivå 1 (Language)
• Idéhistoria nivå 1 (History of Ideas)
• Vetenskapsteori nivå 1 (Theory of Science and Research)

Termin 6

2EH026

Utredningsmetoder och praktiska tillämpningar 30 hp

Grundnivå

Ekonomisk historia: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk