"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Samhällsvetarprogrammet, 180 hp

Engelskt namn: Study Programme for Social Science

Denna utbildningsplan gäller: HT21 och tillsvidare

Programkod: SGSAV

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: FS 3.1.3-1060-20

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-06-04

Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-06-03

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. För vissa valfria eller valbara kurser och ämnen särskilda behörighetskrav. Du kan välja kurser eller ämnen där endast grundläggande behörighet krävs.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se Umeå universitets hemsida.
Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Examen utfärdas i något av huvudområdena ekonomisk historia (Economic History), företagsekonomi (Business Administration), genusvetenskap (Gender Studies), informatik (Informatics), kulturgeografi (Human Geography),  freds- och konfliktstudier (Peace and Conflict Studies), nationalekonomi (Economics), pedagogik (Education), psykologi (Psychology),  sociologi (Sociology), statistik (Statistics) eller statsvetenskap (Political Science)

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå. Målen för utbildning på grundnivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Programmet inleds med en obligatorisk bastermin, följt av fem terminer (termin 2-6) med valbara/fria kurser. Terminerna 2-6 omfattar valbara kurser inom ramen för samhällsvetenskapen. Tre av dessa terminer ska vara studier inom samma huvudområde och ge fördjupade ämneskunskaper. Tillsammans skall kurserna avslutas med ett examensarbete på motsvarande kandidatexamensnivå.
Student som följer programmet är garanterad plats på programmets bastermin. På valbara kurser har studenten platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. En förutsättning för att få läsa en kurs är dock att man uppfyller de förkunskapskrav som uppställs. I kursplanerna anges de förkunskapskrav som gäller för respektive kurs. Valbara kurser som ges vid andra lärosäten kan efter prövning ingå i examen. Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands. Under rubriken "Programöversikt" framgår de kurser/ämnen som ingår i programmet.

Programöversikt
Termin 1
Baskurs i samhällsvetenskaplig analys, 30 hp.

Basterminen ges gemensamt av olika ämnen vid den samhällsvetenskapliga fakuleteten.  Under basterminen behandlas olika samhällsvetenskapliga teorier för att förklara ekonomisk utveckling och samhällsförändring. Baskursen syftar övergripande till att ge studenter grundläggande kunskaper om samhällsvetenskapliga teorier och metoder som även tillämpas bland annat genom att studenterna författar och redovisar en vetenskaplig rapport. Sammantaget ger basterminerna studenterna goda förutsättningar för de fortsatta valbara ämnesstudierna.

Termin 2-6
En termin av dessa är valfri, övriga terminer läses valbara kurser inom nedanstående ämnen varav ett huvudområde läses till kandidatexamensnivå (90 hp inklusive examensarbete).

Följande ämnen kan läsas till kandidatexamensnivå inklusive examensarbete 15 hp:
* Ekonomisk historia
* Freds och konfliktstudier
* Företagsekonomi
* Genusvetenskap
* Informatik
* Kulturgeografi
* Nationalekonomi
* Pedagogik
* Psykologi
* Sociologi
* Statistik
* Statsvetenskap

Övriga valbara kurser:
* Rättsvetenskap upp till 60 hp
* Valfritt från andra ämnen än ovan, 30 hp

Valbara/fria kurser
Valbara/fria kurser väljs i samråd med programsamordnare och/eller programvägledare.

Examensarbete/Självständigt arbete
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.