"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Tränarprogrammet, 180 hp

Engelskt namn: Sports Coaching Programme

Denna utbildningsplan gäller: HT20 och tillsvidare

Programkod: SGTRA

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: FS 3.1.3-688-19

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-05-02

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se https://www.umu.se/student/mina-studier/examen/krav-och-huvudomraden/examensbeskrivningar/
Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Examen utfärdas i huvudområdet psykologi (Psychology) med inriktning mot tränarskap (Sports Coaching) eller i huvudområdet idrottspedagogik (Sport Education) med inriktning mot tränarskap(Sports Coaching).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8 §)

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera, företeelser, frågeställningar och situationer,
- Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 - examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
Efter genomgången utbildning skall studenten:
- visa kunskap om relevanta teorier med bäring på idrotten och tränarrollen utifrån ett
individuellt- grupp-, organisatoriskt och samhälleligt perspektiv.

Färdighet och förmåga
Efter genomgången utbildning skall studenten:
- visa förmåga att utifrån ett individ- och grupperspektiv planera, genomföra och
utvärdera elitinriktad träning och tävling.
- visa förmåga att identifiera individers och gruppers utvecklingsbehov i träning och
tävling, med hänsyn tagen till individens och gruppens utveckling, hälsa och
prestationsförmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången utbildning skall studenten:
- värdera idrotten och tränarrollen ur olika kritiska perspektiv såsom intersektionalitet,
genus, jämställdhet, diskriminering och mångfald.
- kunna reflektera över den egna tränarrollen, samt att i tränarrollen kunna identifiera
behov av kunskap från annan kompetens.

Examinationsformer

Se aktuella kursplaner.

Betyg

På programmet tillämpas tregradig betygsskala med betygen väl godkänd, godkänd och underkänd, om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Under det första året läser studenterna grunder i idrottspsykologi, idrottspedagogik och
idrottsmedicin samt vetenskaplig metod och forskningsmetodik.

Under det andra året sker fördjupning inom idrottspsykologi, idrottspedagogik och idrottsmedicin. Dessutom läser studenterna tillämpat tränarskap.

Under det tredje året sker ytterligare fördjupning inom idrottspsykologi, idrottspedagogik, och tillämpat tränarskap. Dessutom läser studenterna ytterligare vetenskaplig metod. Under detta år genomför även studenterna verksamhetsförlagd utbildning/praktik motsvarande 15 högskolepoäng samt skriver ett självständigt arbete motsvarande 15 högskolepoäng. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda anges i de olika kursplanerna. På samtliga kurser kan det förekomma undervisning på engelska på hela eller delar av kurser. Vissa kurser ges uteslutande på engelska.

Examensarbete/Självständigt arbete
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng i psykologi med inriktning tränarskap, eller i idrottspedagogik med inriktning mot tränarskap.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som exempelvis graviditet, föräldraledighet till dess barnet fyllt 1 år, vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, militär grundutbildning enligt förordningen om militär grundutbildning eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag. Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till
Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-
/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT22

För att få veta vad obligatoriska kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan

Termin 1

Grundläggande Idrottspsykologi och Idrottspedagogik i relation till tränarrollen

Grundläggande Idrottspsykologi och Tränarskap, 7,5 hp
Obligatorisk

Elitidrott och tränarskap i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp
Obligatorisk

Pedagogiska perspektiv på idrott och individens utveckling, 7,5 hp
Obligatorisk

Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder 1, 7,5 hp
Obligatorisk

Termin 2

Idrottspsykologi, hälsa och kroppens fysiologi och anatomi

Idrotts- och hälsopsykologi för Tränarprogrammet, 7,5 hp (halvfart)
Obligatorisk

Idrottspsykologi 1 för Tränarprogrammet 7,5 hp (halvfart)
Obligatorisk

Grundläggande idrottsmedicin för Tränarprogrammet, 15 hp
Obligatorisk

Termin 3

Rollen - ledaren, tränaren, förebilden


Tillämpat tränarskap 1, 7,5 hp
Obligatorisk

Socialpsykologiska aspekter av tränarskap för Tränarprogrammet, 7,5 hp
Obligatorisk

Grupp- och organisationspsykologi för Tränarprogrammet, 7,5 hp
Obligatorisk

Fostran, socialisation och tränarskap inom idrott, 7,5 hp
Obligatorisk
 

Termin 4

Förutsättningar för fysisk prestationsutveckling och för den professionella tränarrollen

Idrottsfysiologi för Tränarprogrammet -Styrketräning, 7,5 hp
Obligatorisk

Idrottsfysiolog för Tränarprogrammet -Uthållighetsträning, 7,5 hp
Obligatorisk

Det professionella tränarskapet för Tränarprogrammet, 15 hp
Obligatorisk

Termin 5

Prestationsfokuserat tränarskap - planering, genomförande, utvärdering

Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder 2, 7,5 hp
Obligatorisk

Prestationspsykologi för Tränarprogrammet 7,5 hp
Obligatorisk

Utbildningsplanering med inriktning mot tränarskap, 7,5 hp (halvfart)
Obligatorisk

Tillämpat tränarskap 2, 7,5 hp (halvfart)
Obligatorisk

Termin 6

Examensarbete och Verksamhetsförlagd utbildning (praktik) 

Verksamhetsförlagd utbildning för Tränarprogrammet, 15 hp (halvfart - under hela terminen)
Obligatorisk

Kandidatuppsats i psykologi med inriktnng tränarskap 15 hp
(halvfart - under hela terminen)
Obligatorisk

Eller 
Kandidatuppsats i idrottspedagogik med inriktning tränarskap, 15 hp
(halvfart - under hela terminen)
Obligatorisk