Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Utbildningsplan:

Turismprogrammet inriktning destinationsutveckling och turismplanering/ inriktning turism och hotell, 180 hp

Engelskt namn: Tourism Program, Destination development and tourism planning/ Hotel and tourism

Denna utbildningsplan gäller: HT13 och tillsvidare

Programkod: SGTRS

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: FS 3.1.3-28-15

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-06-07

Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-02-03

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Examen utfärdas i huvudområdet kulturgeografi (Human Geography) med inriktningen destinationsutveckling och turismplanering (Destination Development and Tourism Planning)
eller med inriktningen turism och hotell (Tourism and Hotel).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
(Högskolelagen 1 kap 8 §)

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
– Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera, företeelser, frågeställningar och situationer,
– Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
– Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen

Den studerande skall utöver nationella mål också
-visa förmåga att kommunicera på engelska inom programmets huvudområde.

Examinationsformer

Antalet prov och examinationsformen regleras i kursplanen. Prov sker normalt i slutet av moment eller kurs och är i regel skriftligt. Studerande som underkänts vid prov har möjlighet att delta i förnyat prov enligt de regler som anges i kursplanen.

Betyg

På programmet tillämpas tregradig betygsskala med betygen väl godkänd, godkänd och underkänd, om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Av programöversikten nedan framgår att alla kurser i programmet är obligatoriska. De läses i den ordning som anges i studieplanen. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.
Kontinuerligt under utbildningen anordnas gästföreläsningar med representanter från olika sektorer av turismnäringen. Utöver detta sker även studiebesök och exkursioner för att ge studenten kunskap om den svenska turismnäringens struktur och aktörer. Stor tonvikt läggs vid aktuella arbetsmetoder som används inom näringen idag. Sista terminen ägnas åt olika sätt att förbereda studenten inför utträdet på arbetsmarknaden genom ett examensarbete som har en tydlig koppling till en aktuell problemställning, gärna i samarbete med en tänkbar arbetsgivare.

Examensarbete/Självständigt arbete
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna har fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i kulturgeografi med inriktning mot destinationsutveckling och turismplanering respektive hotell och turism.
 

Studieplan inriktning mot turism och hotell Studieplan inriktning mot destinationsutveckling och turismplanering
Alla kurser är obligatoriska.
Kurser med kursiv stil är specifika för inriktningen, övriga kurser samläses av båda inriktningarna.
År 1 År 1
Introduktion till turism 15 hp Introduktion till turism 15 hp
Destinationer 15 hp Destinationer 15 hp
Ekonomisk och politisk geografi 15 hp Ekonomisk och politisk geografi 15 hp
 
Service Design 15 hp
 
Befolkningsgeografi 15 hp
 
År 2 År 2
Juridisk översiktskurs 15 hp Turism - GIS 15 hp
Turismekonomi 15 hp Turismekonomi 15 hp
Evenemang 15 hp Evenemang 15 hp
Kulturgeografiska metoder 15 hp
 
Kulturgeografiska metoder 15 hp

 
År 3 År 3
Entreprenörskap och företagande i samhället 15 hp Entreprenörskap och
företagande i samhället 15 hp
Revenue management 7,5 hp Revenue management 7,5 hp
Ledarskap 7,5 hp Ledarskap 7,5 hp
Hotellbranschens struktur och dynamik 15 hp Turismplanering 15 hp
 
Examensarbete inriktning turism och hotell 15 hp Examensarbete inriktning destinationsutveckling och turismplanering 15 hp

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag.
Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.