"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Psykoterapeutprogrammet, 90 hp

Engelskt namn: Psychotherapy Programme

Denna utbildningsplan gäller: VT18 och fram till VT25 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: SYPST

Högskolepoäng: 90

Diarienummer: FS 3.1.3-589-17

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-06-13

Behörighetskrav

Allmän inriktning

Grundläggande behörighet (A) - Psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare), eller - Läkarexamen med specialistkompetens i allmän psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller - Socionomexamen eller - Annan yrkesexamen om minst 180 hp inom vård och som inkluderar ett vetenskapligt arbete om minst 15 hp. Särskild behörighet (B) - Utöver kurser ingående i examen enligt A ovan, skall sökande (gäller Läkarexamen, Socionomexamen och Annan yrkesexamen enligt A) slutfört kurser om minst: o Utvecklingspsykologi, 7,5 högskolepoäng o Personlighetspsykologi, 7.5 högskolepoäng o Hälsopsykologi, 7,5 högskolepoäng o Kognitiv psykologi, 7,5 högskolepoäng o Relationell psykologi (ex gruppsykologi, systemteori, familjepsykologi), minst 7,5 högskolepoäng o Psykoterapeutisk metod och teori, 15 högskolepoäng (grundläggande psykoterapiutbildning) - Tillräckliga praktiska förkunskaper har för Psykologexamen enligt A ovan, den som vid ansökningstillfället har: o har varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) sedan Psykologexamen utfärdats och under dessa två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt som en del av arbetsuppgifterna, vilket ska styrkas med intyg. - Tillräckliga praktiska förkunskaper har för Läkarexamen, Socionomexamen och Annan yrkesexamen enligt A ovan, den som vid ansökningstillfället har: o Varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) från den tidpunkt respektive examen utfärdats, och under dessa två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt som en del av arbetsuppgifterna vilket ska styrkas med intyg, samt o Bedrivit psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut. Handledningen ska ha omfattat minst 40 timmar vid individuell-, respektive 80 timmar vid grupphandledning. o Handledningen ska ha skett parallellt med eller i nära anslutning till, dock inte innan, genomgången kurs i Psykoterapeutisk teori och metod (se ovan). - Den sökande ska uppvisa intyg, att denne under utbildningstiden kommer att arbeta minst halvtid med kliniskt patientarbete eller motsvarande och att den sökande där har möjlighet att arbeta psykoterapeutiskt med klienter. Den sökande ska också ingå i ett terapeutiskt sammanhang, dvs. ingå i ett team där det finns kunskaper och erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsmetoder. Övergångsbestämmelser för behörighet Sökanden som slutfört en sammanhållen grundläggande psykoterapiutbildning om minst 45 högskolepoäng senast 2020-02-01, anses motsvara behörighetskravet i punkt B, första stycket ovan. För behörighet krävs dock att övriga krav under punkt A och B är uppfyllda.

Specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi

Grundläggande behörighet - Psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare) Särskild behörighet - Legitimation som psykolog - ha varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) sedan psykologexamen utfärdats och under dessa två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt som en del av arbetsuppgifterna - Den sökande ska uppvisa intyg, att den sökande under utbildningstiden kommer att arbeta minst halvtid med kliniskt patientarbete eller motsvarande och att den sökande där har möjlighet att arbeta psykoterapeutiskt med klienter. Den sökande ska också ingå i ett terapeutiskt sammanhang, dvs. ingå i ett team där det finns kunskaper och erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsmetoder.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en Psykoterapeutexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bstammelser/examensbeskrivningar
 
Psykoterapeutexamen översätts på engelska till Postgraduate Diploma in Psychotherapy. Examen utfärdas som
Psykoterapeutexamen eller
Psykoterapeutexamen med inriktning Specialistpsykolog i psykologisk behandling/psykoterapi (Psychologist with specialty in Psychological treatment/Psychotherapy).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Allmänna mål 1 kap. 9 § Högskolelagen för utbildning på avacerad nivå
Utbildning på avancerad nivå ska väsentligt bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå

-    ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper

-    utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och

-    utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete Lag (2006:173) (SFS nr 1992:1434)

Nationella mål för aktuell examen

För psykoterapeutexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som psykoterapeut.
Kunskap och förståelse

För psykoterapeutexamen ska studenten
-    visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
-    visa fördjupad kunskap om och förståelse för olika psykoterapiformer, olika psykiska sjukdomstillstånd samt psykiatrisk diagnostik, och
-    visa kunskap och förståelse för relevanta samhälls- och familjeförhållanden som påverkar individer och grupper.

Färdighet och förmåga

För psykoterapeutexamen ska studenten
-    visa förmåga att på ett fördjupat sätt integrera teoretisk kunskap och klinisk tillämpning,
-    visa sådana fördjupade färdigheter som krävs för att självständigt genomföra diagnostiska bedömningar samt upprätta, genomföra och kritiskt utvärdera psykoterapeutiska behandlingsprogram inom ett av områdena individual-, grupp- eller familjeterapi,
-    visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant information samt diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten, och
-    visa förmåga att med berörda parter muntligt och skriftligt redogöra för åtgärder och behandlingsresultat, samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För psykoterapeutexamen ska studenten
-    visa förmåga att fortlöpande utveckla självkännedom och empatisk förmåga,
-    visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
-    visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete,
-    visa fördjupad förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter och deras närstående,
-    visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkes- grupper, och
-    visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap, och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen

För att erhålla examen ska den studerande:
-    visa förmåga att integrera affektteoretiska perspektiv på psykoterapeutisk teori och metod.

Examinationsformer

Examination sker via skriftlig eller muntlig tentamen enligt respektive kursplans anvisning för varje provmoment.
 

Betyg

Betyg sätts på genomgången kurs. Som betyg används graderna godkänd (G) respektive underkänd (U). Den som har godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Klientarbete/handledning
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd psykoterapeuthandledare besluta att underkänna en student under pågående klientarbete i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under klientarbetet kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sitt klientarbete i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta klientarbetet samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.

Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny handledningsperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina handledningstillfällen.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för
tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för
högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Programmet omfattar 90 högskolepoäng och genomförs som en distansutbildning på halvfart under sex terminer. Undervisningsformerna varierar. Regelbundna träffar vid Campus Umeå förekommer. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarieundervisning, grupparbeten, fördjupningsuppgifter, genomförande av klientarbete och handledning samt ett examensarbete. Delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik.

Programmet bygger på två olika inriktningar; Psykoterapeutprogrammet, allmän inriktning samt Psykoterapeutprogrammet med inriktning som Specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi.  Under delar av programmet sker samundervisning mellan inriktningarna.

För båda inriktningarna gäller att studenten under programmet gör ett teoretiskt och/eller metodologiskt fördjupningsval.

Självständigt arbete (examensarbete)
För psykoterapeutexamen, skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

För psykoterapeutexamen, inriktning som Specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi, skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 7,5 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Beträffande programmets/inriktningarnas ingående kurser hänvisas till respektive kursplan.

Programöversikt för Psykoterapeutprogrammet, allmän inriktning
År 1, 30 hp Kurser inom psykologi/psykoterapi som rör yrkesroll, juridik, vetenskapsteori, utvecklingspsykologi samt diagnostik och psykopatologi.
År 2, 30 hp Kurser inom psykoterapeutisk teori och metod samt professionell utveckling, samt psykoterapeutisk teori och metod inom vald fördjupning.
År 3, 30 hp Kurser inom vald fördjupning av psykoterapeutisk teori och metod, professionell utveckling samt självständigt arbete.

Programöversikt för Psykoterapeutprogrammet med inriktning som Specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi:
År 1, 30 hp Kurser inom psykologi/psykoterapi som rör specialistpsykologens yrkesroll, juridik, vetenskapsteori, utvecklingspsykologi samt diagnostik och psykopatologi.
År 2, 30 hp Kurser inom psykoterapeutisk teori och metod samt professionell utveckling, samt psykoterapeutisk teori och metod inom vald fördjupning.
År 3, 30 hp Kurser inom vald fördjupning av psykoterapeutisk teori och metod, specialistpsykologens professionella utveckling, lärar-, handledning-, och konsultationsmetodik i psykoterapi, samt självständigt arbete.                

Psykoterapeutexamen
Examensbevis inom respektive inriktning utfärdas av Studentcentrum/Examina efter att samtliga kurser godkänts. Legitimation ansöks hos Socialstyrelsen.
 

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till Studentcentrum.
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studievägledare vid institutionen Psykologi. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag.
Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studievägledaren.

Avrådan

Kursresultaten skall fortlöpande nyttjas i studievägledande syfte i samverkan mellan student, lärare och studievägledare. Om tveksamhet föreligger om en students förutsättningar att fullfölja den påbörjade utbildningen, skall det ingående prövas om studenten bör rådas att avbryta utbildningen.
Denna avrådan bör göras så tidigt som möjligt och göras av lärare och studievägledare i samråd med studenten i fråga.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.