Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Magisterprogrammet i miljövetenskap, 60 hp

Engelskt namn: Master of Science Programme in Environmental Sciences

Denna utbildningsplan gäller: HT20 och tillsvidare

Programkod: TAMVM

Högskolepoäng: 60

Diarienummer: FS 3.1.3-722-18

Ansvarig fakultet:

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-08-28

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-02-17

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskaper är: 90 högskolepoäng inkluderande examensarbete inom miljövetenskap, miljö- och hälsoskydd, geovetenskap/naturgeografi eller biologi. Engelska B/6.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en naturvetenskaplig magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se https://www.umu.se/student/mina-studier/examen/krav/examensbeskrivningar/
Naturvetenskaplig magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet miljövetenskap (Environmental science).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

HL 1 kap 9 § Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. 

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För magisterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För magisterexamen skall studenten
 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För magisterexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. 

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden/

Allmänt

Magisterprogrammet omfattar 60 högskolepoäng, varav minst 30 hp med fördjupning inom huvudområdet. Högst 15 hp kan utgöras av kurser på grundnivå. Programmet innehåller obligatoriska kurser, valbara kurser och fria kurser. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, laborationer och fältövningar. Seminarier, laborationer och fältövningar är normalt obligatoriska. Kurslitteratur kan vara på engelska. Undervisning kan ske på engelska.

Utbildningen är förlagd till Umeå med undantag för verksamhetsförlagd utbildning (praktik) som kan vara på annan ort.

Obligatoriska kurser
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Omställning till ett hållbart samhälle (Transition towards a sustainable society) 15.0 hp (5MH135)
Examensarbete för magisterexamen i miljövetenskap, 15 hp (5MH140) 

Exempel på valbara kurser
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Analys av miljöförändringar (5MH091) 15 hp
Miljöledning - teorikurs (5MH107) 7,5 hp (distanskurs)
Miljökonsekvensbeskrivning (5MH099) 7,5 hp
Marksanering (5MH018), 7,5 hp (distanskurs)
Praktik i miljö- och hälsoskydd (Verksamhetsförlagd utbildning) (5MH131) 15 hp
Samhällsplanering med hållbarhetsprofil (5MH137) 7,5 hp (distanskurs)

För aktuell information om valbara kurser hänvisas till: https://www.umu.se/institutionen-for-ekologi-miljo-och-geovetenskap/

Fria kurser
Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet inom magisterprogrammet i miljövetenskap avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet som omfattar minst 15 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under studietiden och muntligen och i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. I kursen ingår också att granska och kommentera ett liknande arbete. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom miljövetenskap. Examensarbetet utförs individuellt. Rapporten ska innehålla en engelsk sammanfattning, samt en engelsk översättning av titeln. Alternativt kan hela rapporten skrivas på engelska.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

För övrig information se regelsamlingen för grundutbildningen vid Umeå universitet
http://www.umu.se/regelverk