"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogrammet i robotik och reglerteknik, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Robotics and Control

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: TAROM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS 3.1.3-65-22

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-06-13

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-02-02

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: a) 15 högskolepoäng i ämnet datavetenskap, varav minst 7,5 högskolepoäng programmeringsmetodik, eller motsvarande b) 7,5 högskolepoäng digitalteknik, logik, systemnära programmering, eller motsvarande c) 30 högskolepoäng i ämnet matematik, som skall innehålla analys, linjär algebra, samt statistik, d) 7,5 högskolepoäng reglerteknik, eller signalbehandling, eller numeriska metoder, eller differentialekvationer, samt f) Engelska B/6.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en teknologie masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida).
Teknologie masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i något av huvudområdena datavetenskap (Computing Science) eller elektronik (Electronics) med inriktningen robotik och reglerteknik (Robotics and Control).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Lokala mål för aktuell examen

Teknologie masterexamen i elektronik

Kunskap och förståelse
För inriktningen robotik och reglerteknik skall studenten utöver de nationella målen

 • ha fördjupade kunskaper inom områdena intelligenta robotar och reglerteknik med inriktning mot processreglering eller reglering av mekaniska system,
 • kunna omfatta och förstå de speciella principer som konstituerar robotik och reglerteknik, samt dess begränsningar,
 • kunna självständigt och med originalitet bidra till utveckling och realisering av tillämpningar inom området robotik och reglerteknik.

Färdighet och förmåga
För masterexamen i elektronik skall studenten utöver de nationella målen

 • ha särskild färdighet att självständigt i tal och skrift, beskriva och förmedla viktig teknisk information och underliggande kunskap för specialister såväl som för icke insatta,
 • ha förmåga att i utvecklings-/arbetsgrupper lösa produktorienterade problem med hög komplexitet där många discipliner finns representerade.

För inriktningen robotik och reglerteknik skall student därutöver

 • ha förmåga att självständigt med begränsad information utveckla och tillföra ny kunskap till området robotik och reglerteknik.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen i elektronik skall studenten utöver de nationella målen

 • kunna värdera elektroniska system i ett vetenskapligt perspektiv samt dess påverkan på människan miljömässigt, etiskt och samhälleligt,
 • ha ett professionellt förhållningssätt till samarbete med människor av olika nationalitet, språk, kön och ålder.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Programmet är tvärvetenskapligt, med huvudområdena elektronik och datavetenskap, och innehåller framförallt robotik, artificiell intelligens, inbyggda, intelligenta och autonoma system, mekatronik, matematisk modellering, tillämpad programmering och elektronik.
Många kurser består av stora delar laborationsarbete där man som student får arbeta med olika delar och aspekter av intelligenta robotsystem.

Utbildningsprogrammet omfattar totalt 120 högskolepoäng (hp), varav 30 hp utgörs av ett självständigt examensarbete. Inom programmet finns möjlighet att fördjupa sig inom robotik och reglerteknik. Det är dessutom möjligt att utforma en individuell studieprofil. Med individuell studieprofil menas en egen studiegång utöver de obligatoriska kurserna.
Programmet innehåller obligatoriska kurser, valbara kurser samt fria kurser. Under den första terminen läses programmets första obligatoriska kurser. De inledande kurserna innehåller moment som kan anpassas för att studenter med varierande bakgrund lättare ska kunna förbereda sig och tillgodogöra sig resten av utbildningen. Under termin två och framförallt termin tre läses fördjupningskurser mot respektive inriktning, också kallad fördjupningsprofil. Programmet har två fördjupningsprofiler, en i elektronik och den andra i datavetenskap, båda med inriktning robotik och reglerteknik. Utrymme kan också finnas för valbara eller fria kurser i respektive fördjupningsprofil. Utbildningen avslutas med ett examensarbete under termin fyra.

Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.
Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.
Under rubriken "Studieplan" framgår de kurser som ingår i programmet i den ordning de läses.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Ytterligare information kan erhållas från programansvarig eller programstudievägledare via universitetets växel 090/786 50 00, eller via webbsidan.
https://www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/utbildning/
Se även regelsamlingen för grundutbildningen vid Umeå universitet.
https://www.umu.se/regelverk/

Studieplan

Giltig från: HT22

För att få veta vad obligatoriska, valbara och fria kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan. De kurser som anges i tabellerna nedan är de obligatoriska kurserna. De valbara kurserna, som kan variera från år till år, listas separat.

Studieplan för fördjupningsprofil datavetenskap (inriktning robotik och reglerteknik)

                       Termin 1
                      Hösttermin
                       Termin 2
                       Vårtermin
Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4
Linjära reglersystem, 7,5 hp Mekatronik1), 7,5 hp Modellering inom robotik1), 7,5 hp Valbar kurs, 7,5 hp
Artificiell intelligens
- grunderna, 7,5 hp
Mobil robotik1), 7,5 hp Valbar kurs, 7,5 hp Valbar kurs, 7,5 hp

 

                       Termin 3
                      Hösttermin
                     Termin 4
                     Vårtermin
Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4
Valbar kurs, 7,5 hp Valbar kurs, 7,5 hp Examensarbete för masterexamen i
datavetenskap (inriktning robotik och reglerteknik)1), 30 hp
Valbar kurs, 7,5 hp
Student Conference in Computing Science1), 7,5 hp

1) Ingår i examenskravet för masterexamen i huvudområdet datavetenskap, inriktning robotik och reglerteknik.

Studieplan för fördjupningsprofil elektronik (inriktning robotik och reglerteknik)

                     Termin 1
                    Hösttermin
                     Termin 2
                     Vårtermin
Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4
Linjära reglersystem, 7,5 hp Mekatronik2), 7,5 hp Modellering inom robotik2), 7,5 hp Adaptiv reglerteknik, 7,5 hp
Artificiell intelligens
- grunderna, 7,5 hp
Mobil robotik2), 7,5 hp Valbar kurs, 7,5 hp Valbar kurs, 7,5 hp

 

                     Termin 3
                    Hösttermin
                     Termin 4
                     Vårtermin
Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4
Valbar kurs, 7,5 hp Valbar kurs, 7,5 hp Examensarbete för masterexamen i datavetenskap2) (inriktning robotik och reglerteknik), 30 hp
Telerobotik och tillämpad sensorfusion, 7,5 hp
Studentkonferens i elektronik och mekatronik2), 7,5 hp

2) Ingår i examenskravet för masterexamen i huvudområdet elektronik, inriktning robotik och reglerteknik.

Valbara kurser
Det kan förekomma variationer i utbudet från år till år. Observera att kurserna måste väljas så att kraven i aktuell examensbeskrivning uppfylls. Förkunskapskraven för vissa kurser är högre än antagningskraven för programmet. Detaljer finns i kursplanerna för respektive kurs (se https://www.umu.se/student/mina-studier/hitta-kurs-och-utbildningsplan/).

Valbara kurser inom huvudområdet datavetenskap:

 • Avancerad datorgrafik och tillämpningar, 7,5 hp  (avancerad nivå)
 • Design av interaktiva AI-system3), 7,5 hp (avancerad nivå)
 • Interaktivitet i smarta miljöer3), 7,5 hp (avancerad nivå)
 • Kognitiv interaktionsdesign, 7,5 hp (avancerad nivå)
 • Maskininlärning3), 7,5 hp (avancerad nivå)
 • Matrisberäkningar och tillämpningar, 7,5 hp (avancerad nivå)
 • Människa-robotinteraktion3), 7,5 hp (avancerad nivå)
 • Optimering med tillämpningar, 7,5 hp (avancerad nivå)
 • Projektkurs i datorseende3), 7,5 hp (avancerad nivå)
 • Visuell interaktiv simulering, 7,5 hp (avancerad nivå)

3) Minst två av ovanstående valbara kurser, markerade med 3), ingår i examenskravet för masterexamen i huvudområdet datavetenskap, inriktning robotik och reglerteknik.

Valbara kurser inom huvudområdet elektronik:

 • Adaptiv reglerteknik4),5) 7,5 hp (avancerad nivå)
 • Applikationer i sensornätverk, 7,5 hp (avancerad nivå)
 • Behandling av mediasignaler, 15,0 hp (avancerad nivå)
 • Bildbehandling, 7,5 hp (avancerad nivå)
 • Deep Learning - metoder och tillämpningar, 7,5 hp (grundnivå)
 • Digitalteknik, 7,5 hp (grundnivå)
 • Industriell Automation och IoT4), 7,5 hp (avancerad nivå)
 • Linjära reglersystem5), 7,5 hp (avancerad nivå)
 • Mätsystem och mätmetoder, 7,5 hp (grundnivå)
 • Optimal reglering av linjära system4),5), 7,5 hp (avancerad nivå)
 • Projekt i elektronik 3, 15 hp (avancerad nivå)
 • Projekt i elektronik 4, 7,5 hp (avancerad nivå)
 • Reglermetoder för robotapplikationer4),5), 7,5 hp (avancerad nivå)
 • Sensorer och elektronik, 7,5 hp (grundnivå)
 • System och algoritmer för autonoma fordon4), 7,5hp (avancerad nivå)
 • Telerobotik och tillämpad sensorfusion4),5), 7,5 hp (avancerad nivå)
 • Tillämpad digital signalbehandling, 7,5 hp (avancerad nivå)
 • Tillämpad medicinsk bildbehandling, 7,5 hp (avancerad nivå)

4) Minst två av ovanstående valbara kurser markerade med 4) ingår i examenskravet för masterexamen i huvudområdet elektronik, inriktning robotik och reglerteknik.
5) Minst en av ovanstående valbara kurser markerade med 5) ingår i examenskravet för masterexamen i huvudområdet datavetenskap, inriktning robotik och reglerteknik.