"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap, 300 hp

Engelskt namn: Master of Science Programme in Computing Science and Engineering

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: TYCTD

Högskolepoäng: 300

Diarienummer: 514-894-07

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-05-23

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-03-01

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en civilingenjörsexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, (se Umeå universitets hemsida). Civilingenjörsexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science in Engineering. Examen utfärdas med inriktningen teknisk datavetenskap (Computing Science and Engineering).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå och avancerad nivå. Målen för utbildning på grundnivå respektive avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 och 9 §§.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Lokala mål för aktuell examen

En civilingenjör i teknisk datavetenskap utbildas för att utgående från datavetenskapliga teorier och metoder utforma, konstruera, analysera, underhålla och utvärdera program och system av program samt att konfigurera, analysera, underhålla och utvärdera kompletta datorsystem, bestående av programvara och maskinvara, självständiga eller integrerade i datoriserade system.

Kunskap och förståelse
Utbildningen är sammansatt så att den färdige civilingenjören ska 

 • tillägnat sig en bred kunskapsbas av matematik och naturvetenskap,
 • uppnått förtrogenhet med grundläggande datavetenskapliga teorier och metoder,
 • förvärvat goda kunskaper i utformning, konstruktion, underhåll och utvärdering av program- och datorsystem,
 • förvärvat väsentligt fördjupade kunskaper inom minst ett datavetenskapligt område,
 • förvärvat en grundläggande bildning inom relevanta biämnen för en kommande anställning, specifikt hur organisationer byggs upp och fungerar samt samspel med miljö och samhälle.

Färdighet och förmåga
Den studerande skall ha förvärvat grundläggande ingenjörsfärdigheter med speciell betoning på teknisk datavetenskap vilket innefattar

 • förmåga att med datavetenskaplig metodik identifiera, formulera och lösa problem,
 • förmåga att snabbt inhämta nya datavetenskapliga kunskaper och tillämpa dessa för teknisk utveckling och förnyelse,
 • förmåga att bedriva både självständigt arbete och lagarbete, både inom stora och små projekt,
 • färdighet i att redovisa kunskaper, planer och uppnådda resultat i tal och skrift såväl på svenska som på engelska.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande skall ha förvärvat kunnande och färdigheter för att fungera i ett samhälleligt och ett organisatoriskt sammanhang, vilket innefattar

 • förmåga att utreda och formulera användarkraven på program- och datorsystem och därvid beakta sociala, ekonomiska och kulturella synpunkter och värderingar för att kunna utforma lösningar som tar till vara och motsvarar användarnas förutsättningar och behov,
 • förmåga utgående från användarkrav planera och genomföra utveckling och idrifttagande av program- och datorsystem så att de lever upp till ställda förväntningar,
 • insikter i informationsteknologins växelverkan med samhälle, individ och miljö,
 • förmåga att kunna sätta sig in i alternativa perspektiv, värderingssystem och uttryckssätt, som grund för att kunna samverka och kommunicera med både tekniker och icke-tekniker om datorsystem och deras konsekvenser, nationellt och internationellt.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Utbildningsprogrammet leder till en civilingenjörsexamen med inriktning mot teknisk datavetenskap omfattande totalt 300 högskolepoäng varav 30 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete. Teknikområdet teknisk datavetenskap är den teknik som behövs för att utveckla programvara och programvarusystem. Utbildningens tre första år ger en bred och nödvändig bas för fördjupning. Den studerande läser grundläggande matematikkurser och lär sig fundamental teori och metodik gällande programkonstruktion och programutveckling. Dessutom läses kurser i elektronik med inriktning mot datorteknik samt allmänna ingenjörskurser som breddar den blivande civilingenjörens kunskapsbas.

Efter de första tre åren har studenten breda kunskaper inom beräkningsområdet men även breddade och fördjupade kunskaper om programsystem, programutveckling, datakommunikation, datorteknik och användarinteraktion. Dessutom har studenten en fördjupad kunskap och praktiska färdigheter inom programvaruteknikområdet. Under de sista två åren får studenterna välja bland ett utbud av olika kurser inom såväl datavetenskap som andra områden, kompletterat med ett antal allmänna ingenjörskurser. Bland de valbara kurserna i datavetenskap finns ett antal möjligheter till fördjupning med spetskompetens. Det är också möjligt att utforma en individuell profil. Efter de inledande tre åren finns möjligheter att läsa kurser vid andra lärosäten, inom eller utom landet. 

Under hela utbildningen jobbar studenten med professionell och personlig utveckling. Examinationen av dessa färdigheter är koncentrerad till en handfull ämneskurser under utbildningen. Tillsammans med examensarbetet utgör programmets baskurser en bra grund för att utveckla professionella och personliga egenskaper lämpliga för den fortsatta yrkeskarriären som civilingenjörer i teknisk datavetenskap.

Varje läsår är indelat i fyra läsperioder. Vanligen löper två kurser parallellt under en period. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning i samband med datorlaborationer. Obligatoriska datorlaborationer med fokus på processinriktat lärande och redovisningsuppgifter utgör en mycket viktig del av utbildningen. För att hålla den studietakt som är nödvändig för att följa programmet krävs normalt 40 timmars arbetsvecka. Andelen schemalagd undervisning varje vecka är dock vanligen betydligt mindre än 40 timmar. Tiden utöver den schemalagda är avsedd för självstudier och laborationer. Merparten av kurslitteraturen är på engelska och på programmets senare del sker undervisningen vanligtvis på engelska.

Obligatoriska kurser
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Förutom Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap (5DV097, 30 hp) ingår följande obligatoriska kurser på programmet:

År 1
Metoder och verktyg för datavetare, 7,5 hp
Imperativ programmering (C), 7,5 hp
Envariabelanalys 1, 7,5 hp
Envariabelanalys 2, 7,5 hp
Datastrukturer och algoritmer (C), 7,5 hp
Introduktion till diskret matematik, 7,5 hp
Objektorienterad programmeringsmetodik, 7,5 hp
Hållbar utveckling för ingenjörer, 7,5 hp
Interaktionsteknik, 7,5 hp

År 2
Grundläggande logik och modellteori, 7,5 hp
Systemnära programmering, 7,5 hp
Hållbar utveckling för ingenjörer, 7,5 hp
Applikationsutveckling i Java, 7,5 hp
Digitalteknik, 7,5 hp
Givarfysik, 7,5 hp
Datorteknik och inbyggda system, 15 hp, (P:7)

År 3
Datakommunikation och datornät, 7,5 hp
Linjär algebra, 7,5 hp
Datorers uppbyggnad och arkitektur, 7,5 hp (A)
Teknisk-vetenskapliga beräkningar, 7,5 hp
Programspråk, 7,5 hp
Introduktion till databashantering, 7,5 hp
Programvaruteknik, 15 hp (P*:9)

År 4
Statistik för ingenjörer, 7,5 hp
Projektledning 1, 7,5 hp (PL: 7,5)
 
(P:X)   anger att kursen räknas som projektmoment med X hp
(P*:X)  anger att kursen räknas som projektmoment med X hp och att ett sammanhängande projekt är minst 7,5 hp
(PL:X)  anger att kursen räknas som projektledningsmoment med X hp
(M:X)   anger att X hp av kursen kan räknas som hållbar utveckling
(A) anger att kursen är på avancerad nivå

Valbara kurser
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Det kan förekomma variationer i kursutbudet för varje enskilt läsår, till exempel ges vissa kurser bara vartannat år. Information om vilka kurser som ges årligen i universitetets kurskatalog, på respektive institutions hemsida samt vid information inför valtillfällen.

Matematik
Diskret matematik, 7,5 hp
Diskret matematik 2, 7,5hp
 
Datavetenskap
Allmänt
Datorgrafik, 7,5 hp
Avancerad datorgrafik och tillämpningar, 7,5 hp (A)
Visuell interaktiv simulering, 7,5 hp (A)
Bearbetning och visualisering av data, 7,5 hp
Kognitiv interaktionsdesign, 7,5 hp (A)
Projektkurs i datorseende, 7,5 hp (A, P*:7,5)
Databasteknik,  7,5 hp (A)
Student Conference in Computing Science, 7,5  hp (A)
Språkteknologi, 7,5 hp (A)
 
Artificiell intelligens och maskininlärning
Artificiell intelligens - grunderna, 7,5 hp
Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar, 7,5 hp (A)
Machine learning, 7,5 hp (A)
Design av interaktiva AI-system, 7,5 hp (A)
Trender inom interaktiva intelligenta miljöer, 7,5 hp (A)

Programmeringsfärdighet
Utveckling av mobila applikationer, 7,5 hp

Datavetenskapens grunder
Beräkningskomplexitet, 7,5 hp (A)
Effektiva algoritmer 7,5 hp (A)
Datavetenskapens grunder, 7,5 hp

Numeriska beräkningar
Matrisberäkningar och tillämpningar, 7,5 hp (A)
Optimering med tillämpningar, 7,5 hp (A)

Datorsystem
Operativsystem, 7,5 hp
Datormoln, 7,5 hp (A)
Distribuerade system, 7,5 hp (A)
Avancerade distribuerade system, 7,5 hp (A) 
Parallell programmering för multicore-baserade system 7,5 hp
Design av högpresterande programvara, 7,5 hp (A)

Allmänna ingenjörskurser
Engelska A, Academic writing 7,5hp
Resursfördelningsteori C4, 7,5hp
Finansiell ekonomi D2, 7,5 hp
Finansiell ekonomi II D21, 7,5hp
Introduktion till ingenjörsarbete, 7,5 hp (P:4,5)
Design-Build-Test, projektkurs för ingenjörer, 15 hp, (A, PL:7,5, P*:7,5)
Ingenjörens roll i arbetslivet, 7,5 hp (P:4,5)

(P:X)  anger att kursen räknas som projektmoment med X hp
(P*:X)  anger att kursen räknas som projektmoment med X hp och att ett sammanhängande projekt är minst 7,5 hp
(PL:X)  anger att kursen räknas som projektledningsmoment med X hp
(M:X)  anger att X hp av kursen kan räknas som hållbar utveckling
(A) anger att kursen är på avancerad nivå

Fria kurser
Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands. Inom ramen för programmet går det att läsa fria kurser om maximalt 37,5 högskolepoäng.

Examensarbete/självständigt arbete
För att uppfylla examenskraven ska studenten utföra ett självständigt arbete så som det specificeras i kursplan för Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap (kurskod 5DV097).

Det självständiga arbetet inom utbildningsprogrammet för teknisk datavetenskap utförs under programmets sista termin, men får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I det självständiga arbetet ska den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden samt muntligen och skriftligen redovisa resultatet av arbetet på engelska. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig eller ingenjörsmässig fördjupning. Även om arbetet kan vara en del i ett större projekt ska arbetet utföras individuellt. Arbetet omfattar 30 högskolepoäng och utförs inom huvudområdet datavetenskap och bör anknyta till det profileringsområde man valt. För mer information om examensarbetet, se kursplan för Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap (kurskod 5DV097).

Under rubriken "Studieplan" framgår de kurser som ingår i programmet i den ordning de läses.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Studieplan

Giltig från: HT22

De obligatoriska kursernas normala placering i tiden framgår av nedanstående blockschema. Ingående kurser och deras placeringar i tiden kan komma att ändras, information om kursernas aktuella placering i tiden kan hittas via följande webbplats http://www.cs.umu.se/student/studievagledning/blockscheman/.

För att få veta vad obligatoriska, valbara och fria kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.

* Valbara kurser måste innehålla
tre kurser (à 7,5 hp) på avancerad nivå i datavetenskap,
en kurs (à 7,5 hp) i projektledning,
en kurs (à 7,5 hp) i hållbar utveckling samt ytterligare
två allmänna ingenjörskurser (à 7,5 hp) och slutligen
fem fria kurser (à 7,5 hp).
 

  Hösttermin Vårtermin
  Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4
År 1 Metoder
och
verktyg för datavetare, 7,5 hp
Envariabel-analys 1, 7,5 hp Envariabel-analys 2, 7,5 hp Datastrukturer och algoritmer, 7,5 hp Objekt-
orienterad
program-
meringsmetodik, 7,5 hp
Imperativ programmering, 7,5 hp Introduktion
till diskret
matematik, 7,5 hp
Interaktions-
teknik, 7,5 hp
År 2 Systemnära
programmering, 7,5 hp
Hållbar utveckling för ingenjörer, 7,5 hp Digitalteknik, 7,5 hp Datorteknik och
inbyggda system, 15 hp
Grundläggande
logik och modellteori, 7,5 hp
Applikationsutveckling i Java, 7,5 hp Givarfysik, 7,5 hp
År 3 Data-kommunikation
och datornät, 7,5 hp
Datorers
uppbyggnad
och arkitektur, 7,5 hp
Program-
språk, 7,5 hp
Programvaruteknik, 15 hp
Linjär algebra, 7,5 hp Teknisk-vetenskapliga
beräkningar, 7,5 hp
Introduktion till databashantering, 7,5 hp
År 4 Valbar kurs* Valbar kurs* Valbar kurs*
Valbar kurs* Valbar kurs* Valbar kurs*
År 5 Valbar kurs* Valbar kurs* Examensarbete, 30 hp
Valbar kurs* Valbar kurs*