"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi, år 2, 60 hp

Engelskt namn: Second year of Master's Programme in Public Health with a Specialization in Health Economics

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: VAFEM

Högskolepoäng: 60

Diarienummer: 3.1.3-872-21

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Rektor, 2017-11-28

Reviderad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd, 2021-08-24

Behörighetskrav

Slutförda kurser om minst 240 högskolepoäng vari skall ingå en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng inom huvudområdet folkhälsovetenskap varav 5 högskolepoäng som inkluderar grundläggande hälsoekonomisk kompetens. Minst 30 högskolepoäng av studierna inom folkhälsovetenskap skall vara på avancerad nivå. Därutöver krävs Engelska B/6

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en Medicine Masterexamen (120 hp) i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Medicine Masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet folkhälsovetenskap (Public Health) med inriktningen hälsoekonomi (Health Economics).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i Högskolelagen 1 kap 9 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningen, bilaga 2.

Självständigt arbete (examensarbete)
För masterexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet folkhälsovetenskap på avancerad nivå, varav minst 15 hp ska vara inriktad mot hälsoekonomi.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Folkhälsovetenskap är en tvärvetenskaplig disciplin som genererar och systematiserar kunskap om befolkningens hälsa och om åtgärder som syftar till att bevara och förbättra hälsan. Det handlar om att studera faktorer som kan påverka människors hälsa och välbefinnande, till exempel miljöfrågor, sociala förhållanden och levnadsvanor. Det handlar också om hälso- och sjukvårdens organisation och arbetssätt. Folkhälsovetenskap är det kunskapsområde som det praktiska folkhälsoarbetet måste ha som stöd för att vara kunskapsbaserat.

Utbildningen på masterprogrammet i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi (60 hp), år 2, omfattar 2 terminer (1 år) vilket motsvarar kurser om sammanlagt 60 högskolepoäng. Programmet förutsätter att studenten fullgjort studier omfattande 60 högskolepoäng inom folkhälsovetenskap.

Studierna kännetecknas av en hög grad av självständighet, aktivt kunskapssökande, problemlösning, kritisk analys och värdering utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, samt deltagande i/vid seminarier och föreläsningar. All undervisning i programmet sker på engelska.

Det självständiga arbetet för en Medicine Masterexamen (120 hp) omfattar 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Studenten genomför under den andra terminen ett självständigt arbete omfattande 15 eller 30 högskolepoäng beroende på vad som ingått i tidigare studier.

Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Under rubriken "Studieplan" framgår de kurser som ingår i programmet i den ordning de läses.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Kursupprop
Samtliga kursupprop är obligatoriska. Befrielse från upprop kan endast ges av kursansvarig. Frånvaro utan giltigt förfall kan föranleda förlust av kursplats.

Plagiatpolicy
Umeå universitet har en plagiatpolicy som finns tillgänglig på Umeå universitets hemsida.

Övergångsregler
Denna utbildningsplan ersätter planen från 2017-11-28.

Studieplan

Giltig från: HT22

Alla kurser på programmets 2 terminer är obligatoriska kurser.

Termin 1

3FH060

Evidensbaserat folkhälsoarbete 4 hp

Avancerad nivå

Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

3FH063

Jämlikhet och hälsa 3,5 hp

Avancerad nivå

Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

3FH071

Hälsoekonomisk teori 7,5 hp

Avancerad nivå

Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

3FH065

Avancerad biostatistik och epidemiologi 7,5 hp

Avancerad nivå

Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

3FH066

Avancerade teman för hälsoekonomiska utvärderingsmetoder 7,5 hp

Avancerad nivå

Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Termin 2

Andra terminen (om studenten tidigare genomfört ett självständigt arbete omfattande 15 hp. Minst ett av examensarbetena ska ha inriktning mot hälsoekonomi).

3FH085

Hälsa, miljö och hållbarhet 3,5 hp

Avancerad nivå

Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

3FH086

Leda förändring och utveckling i välfärdsorganisationer 4 hp

Avancerad nivå

Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

3FH070

Utvärdering i folkhälsovetenskap 7,5 hp

Avancerad nivå

Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

3FH059

Masteruppsats, andra året 15 hp

Avancerad nivå

Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

eller

3FH087

Masteruppsats, tredje året 15 hp

Avancerad nivå

Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Andra terminen (om studenten tidigare ej genomfört ett självständigt arbete).

3FH053

Masteruppsats, 30 högskolepoäng 30 hp

Avancerad nivå

Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen