"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogram i Fysioterapi, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Physiotherapy

Denna utbildningsplan gäller: HT17 och fram till HT23 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: VAFYM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS 3.1.3-531-14

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Rektor, 2014-04-29

Reviderad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd, 2016-09-29

Behörighetskrav

Kandidatexamen i fysioterapi/sjukgymnastik eller fysioterapeut-/sjukgymnastexamen om minst 180 högskolepoäng varav minst 15 högskolepoäng vetenskapligt arbete eller motsvarande utländsk examen. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en medicine masterexamen i huvudområdet fysioterapi/degree of master of medical science in physical therapy i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

HL 9 § Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i
förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå:

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examinationsformer

Examination innebär en bedömning av studentens prestationer och utgör underlag för betygssättning. Bedömningen sker genom skriftliga prov och muntlig examination i seminarieform. Examination skall utformas så att en individuell bedömning av studentens prestationer kan göras. Examinationsformer framgår av respektive kursplan.
 

Betyg

Som betyg används en tregradig betygsskala med betygsstegen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Det är inte tillåtet att höja ett redan godkänt betyg, s k "plussning".

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Allmänt

Masterprogrammet är upplagt som modifierad distansutbildning med fördröjd studietakt och sammankomster på studieorten. De första 30 högskolepoängen är i huvudsak teoretiska baskurser på avancerad nivå. De följande 30 högskolepoängen utgörs av ett självständigt arbete. Resterande kurser utgörs av en teoretisk baskurs, 15 högskolepoäng och valbara kurser, 45 högskolepoäng. En successiv progression inom området sker huvudsakligen utifrån dimensionerna forskningsförberedande kunskap och ämneskomplexitet, varför ordningen på de ingående kurserna i masterprogrammet bestäms i samråd mellan student och kursansvarig/studievägledare i en individuell studieplan. Efter de första 60 högskolepoängen kan studenten välja att avsluta sina studier och ansöka om en
magisterexamen. Undervisningen är i huvudsak problemorienterad, vilket innebär aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande och egen problemlösning.

För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande utländsk utbildning. Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de baskurser som ges inom ramen för programmet. I kursplanerna anges de behörighetskrav som gäller för respektive kurs.
 

Baskurser Högskolepoäng
Fysioterapi - vetenskaplig teori och metod 15
Fysioterapi - klinisk utvärdering och mätmetoder 7,5
Evidensbaserad fysioterapi 7,5
Fysioterapi - examensarbete 30
Fördjupning inom vetenskaplig metod 15


På en baskurs har studenten platsgaranti.

Valbara kurser
Se separat bilaga för valbara kurser som kan väljas upp till masternivå (120 hp) förutsatt att;

 • behörighetskraven för respektive kurs är uppnådda
 • på en valbar kurs har studenten platsgaranti motsvarande upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval

Fria kurser
Fria kurser söks i öppen konkurrens. Fria kurser från andra lärosäten kan ingå i en examen.
 

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Ansökan om detta görs skriftligen hos Studentcentrum/Antagning efter att studenten fått ett positivt antagningsbesked. Det är möjligt att överklaga ett negativt beslut om anstånd med studiestart till Överklagandenämnden för högskolan.
 

Studieuppehåll

Regler för studieuppehåll och studieavbrott finns beskrivna i Högskoleförordningen (1993:100), Antagningsordningen vid Umeå universitet och Regelverket för studieadministration. Ett beviljat studieuppehåll innebär att studenten vid återkomst efter studieuppehållet är garanterad en plats (platsgaranti) på utbildningen under en bestämd tidsperiod. Skäl för att garanteras studieplats efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter. Närmare information om eventuella utbildningsspecifika regler lämnas av ansvarig institution/program.

Högskolans beslut om ett beviljat studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod. Om den aktuella
utbildnings- eller kursplanen antas ha blivit förändrad vid den tidpunkt när studierna ska återupptas efter ett studieuppehåll, kan studenten erbjudas plats på en motsvarande utbildning. Detta ska då anges i beslutet om studieuppehåll. För studenter som betalar studieavgifter, har uppehållstillstånd för studier eller som beviljats stipendier kan dessa påverkas av ett studieuppehåll.

Student som inte beviljats studieuppehåll enligt ansökan har rätt att överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan. Student som inte beviljats studieuppehåll kan välja att anmäla studieavbrott med aviserad avsikt att återuppta studierna inom ett år.

Återupptagande av studier efter ett studieuppehåll
Anmälan för återupptagande av studier på program ska göras genom anmälan till aktuella programkurser via antagning.se normalt senast 15 april inför nästkommande hösttermin respektive 15 oktober inför nästkommande vårtermin. Den som inte återupptar studierna vid den tidpunkt som anges i beslutet, anses ha gjort ett studieavbrott.

Studieavbrott

Studieavbrott kan anmälas av studenten eller konstateras av universitetet. Studieavbrott innebär att studenten inte är garanterad plats vid anmälan om återupptagande av studier. Studieavbrottet kan vara självvalt av studenten eller orsakat av att studenten inte uppnår behörighetskrav för senare kurser.

Genom att anmäla studieavbrott med avsikt att återuppta studierna inom ett år deltar studenten i en prioriterad urvalsgrupp när denne ansöker om att återuppta studierna. Denna förtur kan inte ges för kurs på termin ett på program. Studieavbrott med avsikt att återuppta studierna inom ett år går ej att förlänga så den som inte återupptagit studierna inom ett år enligt gällande regler, deltar inte fortsättningsvis i den prioriterade urvalsgruppen. Student som har studieavbrott på program på termin ett och önskar återuppta studierna ska ansöka till programmet på nytt via antagning.se

Kurs- och utbildningsplaner kan förändras, vilket kan påverka möjligheterna att tillgodoräkna sig tidigare studier inom kursen eller programmet för en student som återupptar studierna efter ett studieavbrott.

Återupptagande av studier efter studieavbrott
Student som har studieavbrott på termin två eller högre och som önskar återuppta sina studier ska normalt anmäla detta senast 15 april inför höstterminen respektive 15 oktober inför vårterminen. För att kunna rangordnas korrekt vid urval ska en student som anmält studieavbrott med aviserad avsikt att återuppta studierna inom ett år ladda upp en kopia av bekräftelsen med sin anmälan till senare del av program.

Om programmet erbjuder ansökan till senare del av program ska ansökan göras på antagning.se, när sådant anmälningsalternativ finns utannonserat där. Om programmet inte erbjuder ansökan till senare del görs anmälan berört program eller institution. Om antagning till senare del inte tillämpas och plats inte kan erbjudas vid återupptagande av studierna kan studenten välja att söka programmet
på nytt.