Hoppa direkt till innehållet
printicon
Utbildningsplan:

Barnmorskeprogrammet, 90 hp

Engelskt namn: Graduate Programme in Midwifery

Denna utbildningsplan gäller: HT12 och fram till VT16 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: VYBAR

Högskolepoäng: 90

Diarienummer: 531-2543-11

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Fakultetsnämnden, 2012-08-24

Behörighetskrav

För tillträde till utbildningen krävs - svensk legitimation som sjuksköterska samt - kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. - yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. - Engelska A och Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Undantag kan beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande. Saknas formell behörighet kan andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter, s.k. reell kompetens, prövas.

Examen

Yrkesexamen
Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en barnmorskeexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen . Barnmorskeexamen översätts på engelska till Postgraduate Diploma in Midwifery.

Magisterexamen
Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan även erhålla en medicine magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen . Medicine magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Medical Science (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet omvårdnad (Nursing).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning och breddning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Nationella mål för aktuell examen

Nationella mål i högskoleförordningen för barnmorskeexamen
För barnmorskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som barnmorska.

Kunskap och förståelse:

För barnmorskeexamen skall studenten
- visa såväl bred som fördjupad kunskap inom området reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
- visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet, och
- visa kunskap om relevanta författningar

Färdighet och förmåga:

För barnmorskeexamen skall studenten
- visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patienten planera och genomföra undersökningar och behandlingar utifrån patientens behov och förutsättningar,
- visa fördjupad förmåga att självständigt initiera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
- visa förmåga att integrera kunskap samt att analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
- visa förmåga att undervisa olika grupper samt att genomföra handledande, arbetsledande och konsultativa uppgifter, och 
- visa förmåga att initiera och genomföra kvalitets- och förbättringsarbete samt att utvärdera behandlingsverksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

För barnmorskeexamen skall studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot kvinnor och deras närstående, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete:

För barnmorskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).

Nationella mål för magisterexamen
Kunskap och förståelse:

För magisterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga:

För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Självständigt arbete (examensarbete):

För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Lokala mål för aktuell examen

För barnmorskeexamen skall studenten kunna
- analysera, prioritera, bedöma och hantera komplexa omvårdnadssituationer inom barnmorskans kompetensområde utifrån ett genus- och livscykelperspektiv. 
- visa kunskap och ha erfarenheter från barnmorskans folkhälsoarbete i glesbygd liksom i tätort.

Examinationsformer

Examination innebär en bedömning av studentens prestationer och utgör underlag för betygssättning. Bedömningen sker genom skriftliga, muntliga och/eller praktiska prov. Examination skall utformas så att en individuell bedömning av studentens prestationer kan göras. Examinationsformerna framgår av respektive kursplaner.

Student som underkänts vid ordinarie provtillfälle har rätt till förnyat prov s.k. omprov, tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet från ordinarie prov meddelats och senast tre månader efter ordinarie prov samt ytterligare ett omprov inom ett år, s.k. uppsamlingsprov. Antalet provtillfällen är begränsat till totalt fem.

Under förutsättning att studenten följer universitetets regler för tentamensskrivningar och inte överskrider eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen får en student inte nekas att delta i prov. Detta gäller även då det finns obligatoriska utbildningsmoment som skall ha fullgjorts innan momentet/kursen godkänns. För att godkännas krävs dock att studenten i efterhand fullgör det obligatoriska momentet eller befrias från det.

Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs har rätt att hos programrådet begära byte av examinator.

Student som blivit underkänd i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en (1) ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden.

Student kan få ett betyg omprövat av examinator om det är uppenbart oriktigt och ändringen kan göras snabbt och enkelt.

Student som blivit underkänd har möjlighet att få studievägledning.

Betyg

Betyg sätts på genomgången kurs. Som betyg används en tregradig betygsskala: underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande av kurs
Studenten kan hos programrådet begära att få tillgodoräkna viss utbildning eller praktisk erfarenhet inom eller utom landet. När fråga om tillgodoräknande prövas tas skälig hänsyn till utbildningens allmänna karaktär och huvudsakliga innehåll. Någon fullständig överensstämmelse mellan utbildningar som skall jämföras är därför inte nödvändig. Student har rätt att överklaga beslut om tillgodoräknande av kurs.
Skrivelse om överklagande skall ställas till Överklagandenämnden för högskolan och lämnas in till registrator vid Umeå universitet inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Överklagandet skall vara skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslut som begärs.

Allmänt

Utbildningsprogrammet omfattar 90 högskolepoäng, varav cirka halva tiden är verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Denna kan komma att förläggas utanför studieorten. Under VFU på förlossningsavdelning skall studenten övervaka och handlägga cirka 100 förlossningsfall samt under handledning biträda vid förlossning i hälften av dessa. Programmet genomförs som heltidsstudier och är delvis nätburet. Kurserna läses i den ordning som framgår av programöversikten.

Kursernas innehåll och svårighetsgrad bygger på varandra. Initialt ska kunskaper för¬medlas som underlättar förståelse för människors, speciellt kvinnors/familjens situation i samhället. Genomgående skall kursinnehållet bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Genus-, etik- och transkulturella aspekter skall fortlöpande belysas i utbildningen. Vägledning i yrkesrollen, benämnd yrkesmässig handledning pågår fortlöpande under utbildningen. I samtliga kurser utför studenterna tillsammans med kurs- och terminsansvariga lärare systematisk utvärdering och bedriver gemensam kvalitetsutveckling. Studenten har möjlighet att förlägga del av utbildningen i annat land, då utlandsstudier ses som en betydelsefull erfarenhet i den kommande yrkesfunktionen.

Undervisningsformerna utgår från modellen för studerandeaktivt lärande och casemetodik. Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, metodövningar, seminarier och föreläsningar. Arbetet i grupp är den grundläggande arbetsformen inom studerandeaktivt lärande. Föreläsningar, seminarier, fältstudier och olika typer av färdighetsträning och VFU integreras i kurserna.

Baskurser   
Reproduktiv och perinatal hälsa  7,5 högskolepoäng
Gynekologisk och sexuell hälsa   7,5 hp
Kvinno- och familjehälsa, I  7,5 hp                           
Förlossningskonst I  7,5 hp
Förlossningskonst II  15 hp                                                                                   
Kvinno- och familjehälsa II  15 hp
Förlossningskonst, III  15 hp
Omvårdnad, Självständigt arbete med inriktning mot sexuell och reproduktiv hälsa  15 hp

Programöversikt
År 1:

Reproduktiv och perinatal hälsa 7,5 hp.
Gynekologisk och sexuell hälsa 7,5 hp  (inkl. VFU)
Kvinno- och familjehälsa I 7,5 hp (inkl. VFU)
Förlossningskonst I 7,5 hp (inkl. VFU)
Förlossningskonst II 15 hp (inkl. VFU)
Kvinno- och familjehälsa II 15 hp (inkl. VFU)

År 2:

Förlossningskonst III, 15 hp (inkl. VFU)
Omvårdnad, Självständigt arbete med inriktning mot sexuell och reproduktiv hälsa 15 hp

Självständigt arbete/examensarbete
Ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng ingår i utbildningen. Det självständiga arbetet är centralt för att bekräfta att studenten uppnått kraven för examen. Studenten skall utifrån samlad empirisk kunskap som förvärvats t ex genom kliniska studier, studiebesök, intervjuer och observationer fördjupa sina kunskaper inom specialistområdet. Teoretisk och empirisk kunskap skall integreras och vikt bör läggas vid att belysa närstående- och patientperspektiv liksom den förvärvade kunskapens betydelse för barnmorskans funktion som ledare i omvårdnadsarbetet. Studenten skall tillämpa och vidareutveckla inhämtade kunskaper med den grad av självständighet som krävs för barnmorskan och för fortsatta studier på avancerad nivå. Arbetet, som skall ha god vetenskaplig grund, kan utmynna i en vetenskaplig artikel, ett förbättringsarbete, en systematisk litteraturgenomgång, en uppsats, eller ett informations- eller utbildningsmaterial.

Anstånd med studiestart

Student som blivit antagen till ett program men som på grund av sjukdom eller annat bärande skäl inte kan ta sin plats i anspråk just den termin programmet startar har möjlighet att få anstånd med studiestarten. Skälen ska som regel ha uppkommit efter det att anmälan lämnats in. Ansökan om anstånd och intyg som styrker de åberopade skälen skall senast tre veckor efter terminsstart ha kommit in till Student Centrum/antagningen vid Umeå universitet.

Skrivelse om överklagande skall ställas till Överklagandenämnden för högskolan men lämnas in till registrator vid Umeå universitet inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Överklagandet skall vara skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslut som begärs.

Studieuppehåll

Student som antagits till utbildning kan beviljas studieuppehåll med platsgaranti av följande skäl: graviditet, sjukdom, militärtjänstgöring, studerandefackliga uppdrag eller andra skäl som prövas individuellt. Skriftlig anmälan om studieuppehåll skall göras till programrådet innan uppehållet påbörjas. Av anmälan skall framgå när studierna beräknas återupptas.

Anmälan om studieuppehåll/återupptagande av studier ska inlämnas före 15 april inför höstterminen och före 15 oktober inför vårterminen. Studieuppehåll beviljas normalt inte om studenten inte uppnått minst 15 högskolepoäng. Studenten uppmanas i sådana fall att på nytt söka till programmet. Studieuppehåll kan medges under ett år med möjlighet till förlängning.

Den som anmält studieuppehåll men ej beviljats platsgaranti vid återkomst (studieuppehåll utan platsgaranti) ska ansöka om antagning till senare del på program då han/hon önskar fortsätta studierna och antas i mån av plats.

Beslut att avslå en sökandes begäran om studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Om utbildningsinnehållet har förändrats under uppehållstiden ska studenten inhämta motsvarande kunskaper innan studierna återupptas.

Studieavbrott

Student som gör studieavbrott skall meddela detta till institutionen. Studieavbrott kan även konstateras av universitetet. Studieavbrott innebär att studentens rätt till aktuell utbildningsplats upphör eftersom antagning alltid gäller ett visst kurs- eller programtillfälle.

Avrådan

Kursresultaten skall fortlöpande nyttjas i studievägledande syfte i samverkan mellan student, lärare och studievägledare. Om tveksamhet föreligger om en students förutsättningar att fullfölja den påbörjade utbildningen, skall det ingående prövas om studenten bör rådas att avbryta utbildningen. Denna avrådan bör göras så tidigt som möjligt av lärare, studievägledare i samråd med studenten i fråga.

Övrigt

Tröskelkrav
För tillträde till kurs Förlossningskonst III, 15 hp krävs att Förlossningskonst II, 15 hp är godkänd.

Plagiatpolicy
För information om universitetets plagiatpolicy för den medicinska fakulteten, se
www.medfak.umu.se/digitalAssets/9/9054_plagiatpolicy_medfak_04.pdf

Samvetsfrågor
Utbildningen kan innehålla moment om t.ex. preventivmedel, abort, blodtransfusion och dylikt. Vissa studenter kan känna samvetsbetänkligheter av etisk eller religiös natur inför sådana moment. För godkänd barnmorskeexamen krävs inhämtande av kunskaper och ett accepterande att delta i all verksamhet som ingår i barnmorskans kompetensområde.

Regler för utbildningen
Regler för utbildningen finns i Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) samt i Regelsamling för grundutbildningen vid Umeå universitet.
www.student.umu.se/regelsamlingen

Övergångsbestämmelser
Denna utbildningsplan gäller från och med höstterminen 2012 för de studenter som då antas till utbildningen. Programrådet för sjuksköterskeprogram- avancerad nivå (PRSA) beslutar om individuella studieplaner och former för examination för studenter som följt tidigare utbildningsplan och efter studieuppehåll återupptar studierna enligt denna utbildningsplan.

Studieplan

Giltig från: HT12

Termin 1

3OM216

Reproduktiv och perinatal hälsa 7,5 hp

Avancerad nivå

Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Medicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

3OM217

Gynekologisk och sexuell hälsa 7,5 hp

Avancerad nivå

Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Medicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

3OM218

Kvinno- och familjehälsa I 7,5 hp

Avancerad nivå

Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Medicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

3OM219

Förlossningskonst I 7,5 hp

Avancerad nivå

Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Medicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 2

3OM228

Förlossningskonst II 15 hp

Avancerad nivå

Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Medicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

3OM229

Kvinno- och familjehälsa II 15 hp

Avancerad nivå

Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Medicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 3

3OM246

Förlossningskonst III 15 hp

Avancerad nivå

Omvårdnad: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Medicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

3OM247

Omvårdnad, självständigt arbete med inriktning mot sexuell och reproduktiv hälsa 15 hp

Avancerad nivå

Omvårdnad: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen