Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Utbildningsplan:

Barnmorskeprogrammet, 90 hp

Engelskt namn: Graduate Programme in Midwifery

Denna utbildningsplan gäller: VT17 och fram till VT20 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: VYBAR

Högskolepoäng: 90

Diarienummer: FS 3.1.3-1066-15

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Fakultetsnämnden, 2012-08-24

Reviderad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd, 2016-03-08

Behörighetskrav

För tillträde till utbildningen krävs: Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3. Undantag kan beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande. Saknas formell behörighet kan andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter, s.k. reell kompetens, prövas.

Examen


Yrkesexamen
Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en barnmorskeexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen. Barnmorskeexamen översätts på engelska till Postgraduate Diploma in Midwifery.

Magisterexamen
Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan även erhålla en medicine magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen. Medicine magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Medical Science (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet Sexuell och reproduktiv hälsa (Midwifery Science).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning och breddning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Nationella mål för aktuell examen


Nationella mål i högskoleförordningen för barnmorskeexamen
För barnmorskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som barnmorska.

Kunskap och förståelse:

För barnmorskeexamen skall studenten
- visa såväl bred som fördjupad kunskap inom området reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
- visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet, och
- visa kunskap om relevanta författningar

Färdighet och förmåga:

För barnmorskeexamen skall studenten
- visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patienten planera och genomföra undersökningar och behandlingar utifrån patientens behov och förutsättningar,
- visa fördjupad förmåga att självständigt initiera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
- visa förmåga att integrera kunskap samt att analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
- visa förmåga att undervisa olika grupper samt att genomföra handledande, arbetsledande och konsultativa uppgifter, och 
- visa förmåga att initiera och genomföra kvalitets- och förbättringsarbete samt att utvärdera behandlingsverksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

För barnmorskeexamen skall studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot kvinnor och deras närstående, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete:

För barnmorskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).

Nationella mål för magisterexamen
Kunskap och förståelse:

För magisterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga:

För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Självständigt arbete (examensarbete):

För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Lokala mål för aktuell examen

För barnmorskeexamen skall studenten kunna
- analysera, prioritera, bedöma och hantera komplexa omvårdnadssituationer inom barnmorskans kompetensområde utifrån ett genus- och livscykelperspektiv. 
- visa kunskap och ha erfarenheter från barnmorskans folkhälsoarbete i glesbygd liksom i tätort.

Examinationsformer

Examination innebär en bedömning av studentens prestationer och utgör underlag för betygssättning. Bedömningen sker genom skriftliga, muntliga och praktiska prov som genomförs web-baserat eller på plats. Examinationen är utformad så att en individuell bedömning av studentens prestationer kan göras. Examinationsformerna för respektive kurs anges i kursplanen. För ytterligare information se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå fastställd av rektor, http://www.umu.se/regelverk/, samt vad som anges i kursplanen för respektive kurs.

Betyg

Betyg sätts på genomgången kurs. Som betyg används en tregradig betygsskala, underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska examinatorn ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks. Ett beslut om betyg som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, får rättas, både till fördel och till nackdel för studenten. Ett sådant beslut om rättelse fattas av examinator.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås. Hänvisning bifogas vid avslag.

Allmänt

Utbildningsprogrammet omfattar 90 högskolepoäng, varav cirka halva tiden är verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Denna kan komma att förläggas utanför studieorten. Under VFU på förlossningsavdelning skall studenten övervaka och handlägga cirka 100 förlossningsfall samt under handledning biträda vid förlossning i hälften av dessa. Programmet ges delvis nätburet. Kurserna läses i den ordning som framgår av programöversikten.

Kursernas innehåll och svårighetsgrad bygger på varandra. Initialt ska kunskaper för¬medlas som underlättar förståelse för människors, speciellt kvinnors/familjens situation i samhället. Genomgående skall kursinnehållet bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Genus-, etik- och transkulturella aspekter skall fortlöpande belysas i utbildningen. Vägledning i yrkesrollen, benämnd yrkesmässig handledning pågår fortlöpande under utbildningen. I samtliga kurser utför studenterna tillsammans med kurs- och terminsansvariga lärare systematisk utvärdering och bedriver gemensam kvalitetsutveckling. Studenten har möjlighet att förlägga del av utbildningen i annat land, då utlandsstudier ses som en betydelsefull erfarenhet i den kommande yrkesfunktionen.

Undervisningsformerna utgår från modellen för studerandeaktivt lärande och casemetodik. Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, metodövningar, seminarier och föreläsningar. Arbetet i grupp är den grundläggande arbetsformen inom studerandeaktivt lärande. Föreläsningar, seminarier, fältstudier och olika typer av färdighetsträning och VFU integreras i kurserna.

Programöversikt (baskurser)
Reproduktiv och perinatal hälsa 7,5 hp.
Gynekologisk och sexuell hälsa 7,5 hp  (inkl. VFU)
Kvinno- och familjehälsa I 7,5 hp (inkl. VFU)
Förlossningskonst I 7,5 hp (inkl. VFU)
Förlossningskonst II 15 hp (inkl. VFU)
Kvinno- och familjehälsa II 15 hp (inkl. VFU)
Förlossningskonst III, 15 hp (inkl. VFU)
Självständigt arbete inom sexuell och reproduktiv hälsa 15 hp

Självständigt arbete/examensarbete
Ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng ingår i utbildningen. Det självständiga arbetet är centralt för att bekräfta att studenten uppnått kraven för examen. Studenten skall utifrån samlad empirisk kunskap som förvärvats t ex genom kliniska studier, studiebesök, intervjuer och observationer fördjupa sina kunskaper inom specialistområdet. Teoretisk och empirisk kunskap skall integreras och vikt bör läggas vid att belysa patient- och närståendeperspektiv, etiska och samhälleliga aspekter liksom den förvärvade kunskapens betydelse för barnmorskans funktion som ledare i vårdarbetet. Studenten skall tillämpa och vidareutveckla inhämtade kunskaper med den grad av självständighet som krävs för barnmorskan och för fortsatta studier på avancerad nivå. Arbetet, som skall ha god vetenskaplig grund, kan utmynna i en vetenskaplig artikel, ett förbättringsarbete, en systematisk litteraturgenomgång, en uppsats, eller ett informations- eller utbildningsmaterial.

Anstånd med studiestart

Av högskoleförordningen framgår att den som blir antagen till en utbildning men på grund av sjukdom eller andra skäl han/hon inte råder över inte kan ta den erbjudna platsen i anspråk just den termin utbildningen startar har i vissa fall möjlighet att få anstånd med studiestarten. Detta gäller även den som påbörjat en utbildning och tvingas avbryta det inom tre veckor från utbildningens start. Skälen ska som regel ha uppkommit efter det att ansökan lämnades in. Ansökan om anstånd med studiestarten skall, tillsammans med intyg som styrker skälen, så snart det är möjligt skickas in till Studentcentrum vid Umeå universitet. Beslut om anstånd fattas av chefen för Studentcentrum på delegation av rektor. Beslut att inte bevilja anstånd kan överklagas. Hänvisning bifogas vid avslag.

För ytterligare information se universitetets antagningsordning, http://www.umu.se/regelverk/.

Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär i normalfallet ett uppehåll i studierna som i förväg anmälts till högskolan av studenten. Om studenten bedöms ha särskilda skäl att få fortsätta studierna efter uppehållet skall universitetet besluta om att bevilja platsgaranti vid viss termin efter studieuppehållet. Med särskilda skäl avses medicinska, sociala eller andra skäl (t.ex. föräldraledighet) som påverkar den studerandes möjligheter att fullfölja utbildningen i normal tid. Beslut om platsgaranti fattas enligt fastställd delegation. Såväl anmälan som beslut om studieuppehåll skall lämnas skriftligt.

Anmälan om studieuppehåll ska göras skriftligt till programrådet för sjuksköterskeprogram (PRS). Av anmälan skall framgå eventuella skäl för platsgaranti samt när studierna beräknas återupptas. Eventuella intyg bifogas.

Ansökan om studieuppehåll med platsgaranti kan inlämnas tidigast efter att studierna påbörjats. Platsgaranti efter studieuppehåll beviljas för en begränsad tid, normalt en till tre terminer. Detta innebär ett åtagande att erbjuda studenten plats på utbildningen då studieuppehållet upphör.

I beslutet anges när studenten kan återuppta studierna och vilka förutsättningar som gäller för att ta platsen i anspråk. Beslutet kan vara förenat med ett förbehåll om att studenten efter studieuppehållet kommer att erbjudas plats på ett i beslutet angivet motsvarande utbildning eftersom utbildnings-/kurs planen kan vara förändrad eller vara under omarbetande när studierna återupptas.

Anmälan om återupptagande av studierna skall inges senast 15 april respektive 15 oktober. Den som inte återupptar studierna vid den tidpunkt som anges i beslutet eller som beviljas förlängt studieuppehåll anses ha gjort ett inte anmält studieavbrott.

Om utbildningsinnehållet har förändrats under uppehållstiden ska studenten inhämta motsvarande kunskaper innan studierna återupptas.

Den som anmält studieuppehåll men inte beviljats platsgaranti vid återkomst (studieuppehåll utan platsgaranti) skall ansöka om antagning till senare del på program då han/hon önskar fortsätta studierna och antas i mån av plats.

Beslut att inte bevilja student att få fortsätta studierna efter studieuppehåll (platsgaranti) kan överklagas. Hänvisning bifogas vid avslag.

För ytterligare information se universitetets antagningsordning, http://www.umu.se/regelverk/.

Studieavbrott

Studieavbrott kan vara anmält i förväg av studenten eller konstaterat av universitetet. Studieavbrott innebär att studentens rätt till aktuell utbildningsplats upphör eftersom antagning alltid gäller ett viss kurs- eller programtillfälle.

För ytterligare information se universitetets antagningsordning, http://www.umu.se/regelverk/.

Avrådan

Kursresultaten skall fortlöpande nyttjas i studievägledande syfte i samverkan mellan student, lärare och studievägledare. Om tveksamhet föreligger om en students förutsättningar att fullfölja den påbörjade utbildningen, skall det ingående prövas om studenten bör rådas att avbryta utbildningen. Denna avrådan bör göras så tidigt som möjligt och göras av lärare, studievägledare i samråd med studenten i fråga.

Övrigt


Tröskelkrav
Tröskelkrav, dvs. de ev. särskilda behörighetskrav som måste vara uppfyllda för att få tillträde till viss kurs, anges i kursplanen.

Samvetsfrågor
Utbildningen kan innehålla moment om t.ex. preventivmedel, abort, blodtransfusion och dylikt. Vissa studenter kan känna samvetsbetänkligheter av etisk eller religiös natur inför sådana moment. För godkänd barnmorskeexamen krävs inhämtande av kunskaper och ett accepterande att delta i all verksamhet som ingår i barnmorskans kompetensområde.

Fusk och plagiat
Att fuska är ett regelbrott som Umeå universitet ser allvarligt på och som kan leda till disciplinära åtgärder. För mer information om vad som menas med fusk och plagiat, vad som händer om man fuskar och hur man kan undvika det se http://www.student.umu.se/digitalAssets/123/123130_06396_bld_fusk-o-plagiat.pdf.

Regler för utbildningen
Regler för utbildningen finns i högskolelagen, (1992:1434), högskoleförordningen, (1993:100) samt i det regelverk som gäller vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/regelverk/.

Övergångsbestämmelser
Denna utbildningsplan gäller från och med vårterminen 2017 för de studenter som då antas till utbildningen. Programrådet för sjuksköterskeprogram (PRS) beslutar om individuella studieplaner och former för examination för studenter som följt tidigare utbildningsplan och som efter studieuppehåll återupptar studierna enligt denna utbildningsplan.