"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Boka undervisning för dina studenter

Som lärare kan du boka undervisning i informationssökning, referenshantering, studieteknik, akademiskt skrivande och arkivinformation för dina studenter.

Ska dina studenter använda vetenskapliga artiklar eller göra uppgifter som kräver informationssökning, referenshantering eller källkritik? Vi erbjuder undervisning i olika nivåer som vi, tillsammans med dig, anpassar för ditt ämne och dina studenter. Vi erbjuder också undervisning i akademiskt skrivande, studieteknik och muntliga presentationer där exempel på innehåll och föreläsningar presenteras nedan. 

För att få rätt innehåll och rätt nivå bör våra insatser vara väl integrerade i kursmomentet och planeras i nära samarbete med ansvarig lärare. Det främjar studenternas utveckling om det också finns en progression i de generella kompetenserna genom hela utbildningen.

Informationssökning, källkritik och referenshantering

Denna undervisning är kostnadsfri.

Introduktion till biblioteket

 • Låna/ladda ner kurslitteratur.
 • Köa på utlånad litteratur.
 • Visning av bibliotekets webbplats.
 • Visning av bibliotekets lokaler.

Omfattning: 45 minuter.

Grundkurs i informationssökning och referenshantering

 • Från sökfråga till sökord.
 • Undervisning i för ämnet relevanta databaser. 
 • Välja ut källor som är vetenskapliga.
 • Introduktion till för ämnet relevant referenssystem.

Omfattning: 1-2 timmar plus 1-2 timmar sökverkstad. 

Fördjupad informationssökning och referenshantering inför examensarbete

 • Formulering av en sökbar frågeställning med utgångspunkt i fördjupade ämneskunskaper.
 • Fördjupad informationssökning i databaser och andra källor med hjälp av olika tekniker för mer relevant urval.
 • Kännedom om hur vetenskapliga källor publiceras och sprids.
 • Mall för hur referenser ska se ut.
 • Introduktion till olika hjälpmedel för formatering av referenser.

Omfattning: 2-3 timmar plus 1-2 timmar sökverkstad.

Informationssökning och referenshantering på avancerad nivå

 • På ett systematiskt sätt kunna göra sökningar utifrån syfte och frågeställningar utifrån den fördjupade ämneskunskapen.
 • Kunskap och överblick om de viktigaste källorna inom sitt ämnesområde. 
 • Avancerad sökteknik som exempelvis söksträngar.
 • Kritiskt granska sökresultaten.
 • Använda referenshanteringsprogram.

Omfattning: 3-4 timmar.

Arkiv- och specialsamlingar - en introduktion

Målgrupp: I första hand uppsatsskrivande studenter.

Syfte: Att förklara de grundläggande skillnaderna mellan informationssökning i bibliotek och arkiv och ge en överblick över den arkivservice Arkiv och specialsamlingar kan erbjuda.

Innehåll:

 • Genomgång av olika sökvägar till arkiv bland annat Nationell arkivdatabas (NAD), Digitala forskarsalen, Svensk mediedatabas.
 • Översiktlig genomgång av bibliotekets handskriftssamling - inriktning och innehåll med visning av konkreta objekt.
 • Översikt över de databaser som finns tillgängliga via biblioteket. Visning av exempel och sökningar.

Omfattning: 2 x 45 minuter.

Akademiskt skrivande, studieteknik och muntliga presentationer

Denna undervisning är kostnadsfri.

Akademiskt skrivande

Nedan presenteras exempel på innehåll som vi kan ta upp.

Skrivande som process och tankeverktyg

 • De olika delarna som ingår i skrivandet, från analys av uppgiften till inlämning.
 • Att skriva för att själv förstå och att skriva för att presentera.
 • Vikten av att bearbeta.
 • Akademiska språkhandlingar (beskriva, redogöra, förklara, jämföra, analysera, argumentera).

Struktur och sammanhang

 • En text som ”står för sig själv”. Avsnitt och rubriker.
 • Olika principer för att disponera innehåll.
 • Stycken med tydligt uttryckta huvudtankar.

Stil och språk

 • Att skriva begripligt, tydligt och korrekt.
 • Gemensamma drag i akademisk stil, som formalitet, koncentration, precision.

Skribentens verktygslåda

 • Guide till användbara resurser och hjälpmedel: webbsidor, filmer, skrivregler, ordlistor, skrivhandledning, programvaror.

 Skriva med egna ord

 • Att återge vad andra skrivit med egna ord genom parafras och sammanfattning.
 • Att använda citat på ett korrekt sätt.

Studieteknik

De flesta föreläsningar utgår från en för studenterna aktuell uppgift och innehåller workshoplikande inslag. 

Bli studiesmart(are) och lyckas bättre med dina studier 

 • Kort om vad det innebär att studera på universitetet.
 • Tips på konkreta verktyg för att bättre lyckas med sina studier; om förberedelse och planering, vikten av repetition och pauser, samt andra faktorer för framgångsrika studier.
 • Reflekterande diskussionsfrågor.

Läsa och anteckna – med inriktning mot kursbok eller vetenskapliga artiklar 

 • Läsa kursbok - ger konkreta tips på hur man kan läsa kurslitteratur. Alltifrån hur de skapar sig en förförståelse till hur de kan kombinera läsningen med olika anteckningstekniker. Föreläsningen utgår från aktuell kursbok. 
 • Läsa vetenskapliga artiklar. Genomgång av hur dessa generellt är uppbyggda och tips på hur man effektivt kan läsa dem.
 • Exempel på några anteckningsmodeller.

 Vad ska jag göra? Att förstå och gripa an en uppgift 

 • Tips på hur man stegvis kan gripa an en uppgift – förstå, titta på instruktionsorden, men också koppla till tidsplanering.  

Grupparbete - samarbete 

 • Som introduktion när de ska arbeta i grupp. Utgår från någon aktuell uppgift som de har.
 • Ger tips och råd för bättre samarbete, organisering av skrivarbetet och vad man kan tänka på när man ger och får respons m.m.

Muntliga presentationer

Föreläsning/workshop i samband med att studenterna har någon form av muntligt framförande. Kan ge tips och råd på vad man kan tänka på när det gäller förberedelser, struktur och presentationsteknik.

Boka undervisning för dina studenter

Välj ett eller flera undervisningstillfällen *
Bibliotek *

Alla personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Senast uppdaterad: 2023-02-03