Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Programråd Polisprogrammet

Syftet med programrådet är bland annat att underlätta samverkan med institutioner/enheter som medverkar i programmet, öka studentinflytandet, tillse att nationella mål för programmet följs, samt att verka för att programmet håller en hög kvalitet och att kvalitetsarbetet hålls levande.

Ansvaret för Polisprogrammet i Umeå ligger på Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet. Formerna för samarbete och ansvarsfördelning finns reglerat i avtal mellan Polismyndigheten och Umeå universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten är värd för enheten. Verksamheten vid enheten leds av en föreståndare.

Ansvaret för det löpande arbetet, samordning inom och utveckling av Polisprogrammet ligger på Programrådet, som leds av programsamordnaren. Denne fungerar också som programrådets ordförande.


Programrådets uppgifter

 • Samordning och utveckling av kurser inom ramen för programmet
 • Samverka med institutioner/enheter som medverkar i programmet
 • Genomförande och uppföljning av kursutvärderingar på programmet
 • Årlig uppföljning och utvärdering av programmet i dess helhet
 • Lämna förslag på revidering av kurser liksom utveckling av programmet i dess helhet. Förslag på revideringar av kurser kommuniceras med medverkande institutioner. Beslut om kursplaneändringar görs av föreståndaren för enheten.
 • Säkerställa att förslag på förändringar som får ekonomiska eller personella konsekvenser för medverkande institutioner kommuniceras med berörd institution eller enhet innan beslut fattas
 • Bevaka progressionen av utbildningsinnehåll, generiska kompetenser liksom inslag om genus och lika villkor
 • Tillse att nationella mål för examen följs inom ramen för programmets olika kurser
 • Upprätta av verksamhetsberättelse och verksamhetsplan årligen i enlighet med Samhällsvetenskapliga fakultetens modell
 • Verka för att studentinflytandet fungerar
 • Verka för att programmet håller en hög kvalitet och att kvalitetsarbetet hålls levande.

Programrådssammansättning Våren 2019

Föreståndaren för enheten fastställer programrådens sammansättning efter förslag från medverkande institutioner/enheter. Sammansättningen gäller tillsvidare men kan omprövas om behov föreligger. Mandatperioden följer fakultetsnämndens, undantaget studentrepresentanterna som utses för ett läsår.

Socialt arbete
Ordinarie Cia Nyman
Suppleant Marie-Louise Snellman

Pedagogik
Ordinarie Thomas Bäck

Juridik
Ordinarie Lena Landström
Suppleant Nina Nilsson Rådström

Omvårdnad
Ordinarie Susann Backteman

Statsvetenskap
Ordinarie Péteris Timofejevs
Suppleant Rasmus Karlsson

Polisutbildningen
Programrådsordförande Pontus Bergh
Polislärare Peter Östgård
Lärare David Sjöberg
Sekreterare Eva-Marie Hilli Sandberg

Polismyndigheten
Ordinarie Lars Wahlberg  (biträdande regionpolischef)
Suppleant Mickael Säll Lindahl (regionpolischef)

Studenter
Ordinarie knyts till den som är ordförande för polisförbundets studerandeförening
Vice ordförande
Distansstudent