"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Ulrika Sahlén

Medlemmar i forskningsprogrammet

imagey16mq.png

Ulrika Haake, professor i Pedagogik vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, sedan 2019.

Hon tog sin doktorsexamen i pedagogik 2004, med avhandlingen ”Ledarskapande i akademin. Om prefekters diskursiva identitetsutveckling”. 2013 blev hon docent. Haake har varit forskningsledare för flera forskningsprojekt och för profilområden inom det arbetslivspedagogiska fältet, både lokalt vid Umeå universitet (Området: Ledarskap, organisation och arbetsliv - LOA), nationellt (Nätverk: Pedagogik i arbetslivet), och internationellt (Network: Working Life and Learning, inom European Society for Research on the Education of Adults, ESREA). Den forskning som Haake bedriver befinner sig inom områdena högre utbildning och arbetsliv och fokuserar ofta på ledarskap, styrning, kön och jämställdhet. Under årens lopp har Haake haft många olika ledningsuppdrag och formella chefspositioner, allt från studieprogramansvar och forskarledaransvar, till studierektorskap för forskarutbildning och dekanuppdrag vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet. Idag är hon föreståndare för Idrottshögskolan.

ulla_riis.jpg

Ulla Riis, professor i Pedagogik vid Uppsala universitet.

Åren 1972-1996 var hon anställd vid Linköpings universitet. 1978 deltog hon på den första officiella svenska konferensen om forskning om jämställdhet mellan kvinnor och män (”Forskning om jämställdhet”). 1990-1993, under tiden som dekanus för filosofiska fakulteten, Linköpings universitet, var hon ordförande i en anställningskommitté, och under denna period ökade vaksamheten kring jämställdhet mellan könen vid anställning av akademisk personal. Således började hennes intresse för jämställdhet som ett praktiskt problem. 1994 fick hon ansvaret för en forskningsbaserad studie om värdering av kvinnors och mäns kvalifikationer vid akademisk rekrytering. Empiriskt material var peer reviewers skriftliga bedömningar av kvalifikationer för kvinnor och män som konkurrerar om akademiska positioner. Två decennier senare använde hon ett liknande tillvägagångssätt vid en utvärdering av befordringsreformen. Här analyserade hon och kollegorna också sökandens handlingar. Under åren har (olika) möjligheter för kvinnor och män varit i fokus i hennes forskning om högre utbildning. Riis är emerita sedan 2012.

imageh9sbc.png

Charlotte Silander, docent i Statsvetenskap vid institutionen för utbildning och lärares praktik, Linnéuniversitetet.

Hennes forskningsfokus ligger på styrningen av högre utbildning med särskild tonvikt på mångfald och jämställdhet. Hon är för närvarande involverad i följande forskningsprojekt:

"Jämställdhetspolitik - vad fungerar?", en jämförande undersökning av jämställdhetspolitiken på både nationell och institutionell nivå i Norden. Forskningen sker inom ramen för Nordicore Center of Excellence, Oslo universitet.

”Politiskt entreprenörskap och hållbar utveckling”, fokuserar EU:s politik, hållbar utveckling och politiskt entreprenörskap. Här riktas ett särskilt intresse mot frågor om hur EUs politik tar upp hållbarhetsmålen för kön och utbildning. Forskningen sker inom ramen för Forskningsgruppen för europeiska studier, Linnéuniversitetet.

"Democracy on the crossroads" studerar genus- och mångfaldsfrågor i det sydafrikanska utbildningssystemet i jämförelse med Europa. Projektets övergripande ramverk utgår från jämförande analyser av sydafrikanska och europeiska demokratiska konsolideringar på olika arenor. Forskningen sker inom ramen för Forskningsgruppen för europeiska studier, Linnéuniversitetet.

leif_lindberg.jpg

Leif Lindberg (1942-2022), professor i Pedagogik vid Linnéuniversitetet.

Doktorerade 1983 tillsammans med Gerd Lindberg, med avhandlingen ”Pedagogisk forskning i Sverige 1948-1971. En explorativ studie av interna och externa faktorer”, vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet. År 2000 rekryterades han till dåvarande Växjö universitet för att bygga upp ett universitetspedagogiskt centrum. Han fick en professur i Pedagogik och övergick till Linnéuniversitetet 2010 parallellt med fusionen mellan Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. Hans intresse för forskning om jämställdhet i högre utbildning startade genom att Ulla Riis kopplade in honom på ett regeringsuppdrag att genomföra en replikationsstudie avseende värdering av kvinnors och mäns kvalifikationer i akademin. Här var hans djupa kunskaper och erfarenheter av akademiska kvalifikationer i allmänhet och hans användning av expertutlåtanden som forskningsmaterial i synnerhet, förvärvade genom hans vetenskapshistoriska och vetenskapssociologiska studier av disciplinen Pedagogik, av stor vikt. Sedan dess var forskning om kvinnors och mäns karriärer inom högre utbildning ett av hans återkommande teman. Lindberg var emeritus 2018-2022.

Senast uppdaterad: 2022-12-05