"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Kritisk organisationsforskning - COS

Forskargrupp COS är ett forskningsnätverk vid Sociologiska institutionen med syfte att stärka och utveckla forskningsområdet kritisk organisationsforskning.

Nätverket har ett brett och inkluderande perspektiv på arbete och organisationer där såväl organisering av betalt arbete i ett kapitalistiskt samhällsystem som organisering av familjeliv och obetalt arbete inkluderas. Det kritiska perspektivet handlar om att belysa olika aspekter av organisation som exempelvis arbete från marginaliserade, underordnade eller ickenormativa perspektiv, där olika genusperspektiv och teorier är en självklar del.

Arbetsmarknad och välfärd

 • Hur hanterar välfärdsstaten, arbetsmarknaden och familjerna det reproduktiva arbetet?
 • Vilka konsekvenser får en ökad marknadisering av välfärden?
 • Hur påverkar nyliberala diskurser om arbetslöshet och förändrade styrningsrelationer arbetsförmedlingens arbete med arbetslösa?

Politisk styrning

 • Vilken roll spelar utvärderingar och mätningar i den statliga styrningen?
 • I vilken utsträckning och på vilket sätt kan man genom politiska beslut skapa medbestämmande och delaktighet på nationell och lokal nivå?
 • Vilken betydelse spelar maktskillnader beroende på klass, kön, ras/etnicitet och platsför möjligheten att påverka politisk styrning?

Arbetsorganisation och genus

 • Vilka föreställningar kring jämställdhet, social och etnisk mångfald konstrueras och reproduceras i det förändringsarbete som görs inom akademin?
 • Hur konstrueras och omförhandlas sociala praktiker, normer, värderingar och symboler i arbetsorganisationer? Vilka är konsekvenserna ur ett genusperspektiv?
 • Hur navigerar chefer och anställda inom äldrevården mellan diskurser kring New Public Management och en god arbetsplats i en allt mer påfallande nyliberalistisk kontext ?

Reproduktivt arbete och föräldraskap

 • Hur konstruerar och förstås föräldraskap och moderskap i relation till de allt snävare föräldraskapsdiskurserna?
 • Vilken betydelse har föräldrapolicy, föräldraförsäkring, risksamhället, experter och media i mödrars identitetsskapande?
 • Hur kan kvinnor förstå sig själva i relation till de två ambivalenta diskurserna om den goda modern och den goda arbetande kvinnan?

COS verksamhet har hittills innefattat framförallt två huvudsakliga aktiviteter. En av aktiviteterna utgörs av interna seminarier där deltagarna i nätverket diskuterar utvalda vetenskapliga texter och/eller varandras manus. Den andra delen av COS verksamhet utgörs av externa aktiviteter i form av en seminarieserie som samarrangeras med Sociologiska Institutionens högre seminarium. Sedan våren 2014 har seminarier hållits två till tre gånger per termin med inbjudna gäster från andra svenska universitet. Under hösten 2015 har vi varit delaktiga i att skapa forskningsnätverket PARIA ett mellannorrländsk forskarnätverk där ett 20-tal forskare samlas kring tematiken "Centrum och periferi i en nyliberal tid: intersektionella perspektiv på arbete och organisering".

Forskningsledare

Elin Kvist
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 95

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Sociologiska institutionen
Senast uppdaterad: 2024-04-02