"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos/ ertil Bernhardsson

Om oss

Vi erkänner att norra Sverige, vilket inkluderar campusområdet för Umeå Universitet, är lokaliserat inom Sápmi – samernas traditionella hemland. Här har samer levt och verkat sedan urminnes tid. Namnet på Umeälven tros ha samiskt ursprung, och idag erkänner staden Ubmeje (Umeå) sitt ansvar i att stötta och revitalisera samisk kultur och språk.

Lávvuo är ett umesamiskt ord som refererar till en samiska sommarboning, Lávvuo (tältkåta). Lávvoun är en välkänd symbol för samisk kultur och den påminner oss om löftet som ges till det samiska folket i Sveriges konstitution, att ”det samiska folkets möjligheter att bevara och utveckla deras egen kultur- och samhällsliv måste beaktas”. Som en del av ett svenskt statligt universitet är det vårt ansvar att försöka fullfölja detta löfte. Vi gör detta inom vårt fokusområde: det samiska folkets hälsa och välbefinnande.

Vi stödjer FN:s deklaration om urfolks rättigheter, signerad av Sverige, vari det samiska folket är berättigade likvärdigt åtnjutande av mänskliga rättigheter, den högsta möjliga standarden av mental- och fysisk hälsa, samt rätt till självbestämmande. I ett uttalande från den sjunde samiska konferensen i Váhčir (Gällivare) benämns detta: ”Vi är samer och vi vill vara samer, utan att därmed behöva vara mer eller mindre värda än andra folk av denna värld”.

Våra kärnvärden

Vi använder Lávvuon som vår symbol för att kommunicera våra kärnvärden och påminna oss kontinuerligt om dem.

Samhörighet: Lávvuon är strukturerad för att stödja gemenskap. I Lávvuon är alla beroende av varandra för sitt välbefinnande, eftersom alla delar på samma plats. I Lávvuon blir en gäst välkomnad och blir erbjuden något att äta och dricka. När en ligger på mjuka renfällar runt árran (eldstaden) är en avslappnad och kan reflektera över komplicerade saker med lätthet, ärlighet och respekt för andra åsikter. Vi eftersträvar att vara generösa mot varandra, och belyser att varken någon individ eller något folk är mer eller mindre värda än någon annan, och att alla bör behandlas med värdighet och respekt. Att uppnå samhörighet i hälsa är därför det ultimata målet för vår forskning och utbildning.

Samarbete: Lávvoun byggs traditionellt genom björkstavar som stöttar varandra. När stavarna är arrangerade på detta vis blir strukturen mycket starkare än varje enskild stav är själv. Våra ”stavar” är våra anställda och vad vi skapar tillsammans i form av forskning, utbildning, forskningsinfrastruktur, nätverk, publikationer och arenor för att stödja dialog och kommunikation kring våra upptäckter. Genom samarbete med varandra, och med våra kollegor på Umeå Universitet och där bortom, blir vi mycket starkare än vi är som enskilda individer. På detta sätt får våra mål bäst förutsättningar att lyckas.

Ansvar: Lávvoun är en flexibel struktur som traditionellt har använts vid flytt mellan olika boplatser i den nomadiserande samiska livsstilen. Denna flexibilitet ger folket möjlighet att följa den naturliga rytmen av migrerande renar och ger utrymme för naturliga resurser – så som fisk i en sjö – att återhämta sin styrka innan vi kommer tillbaka för att bruka den igen. På detta vis stödjer Lávvoun den samiska filosofin av ansvar gentemot både människor och natur. Att en ska vara tacksam för det som givits och aldrig ta mer än en behöver. Därmed förvaltas resurser på ett hållbart sätt, och bäst är om de enda spåren från de som varit där före är stenarna av árran och ett lager av ved lämnat för dem som kommer härnäst. På detta vis bekräftar vi vårt ansvar gentemot varandra, för de som kom före oss och för de som komma skall när vi väl är borta.

Våra målsättningar

• att genomföra forskning om hälsa och välbefinnande relaterat till frågor relevanta för det samiska folket i Sverige;
• att utvärdera genomslaget på samisk hälsa och välbefinnande inom folkhälsa och hälsoinitiativ som genomförs bland samerna;
• att utveckla ett nätverk av forskare inom samisk hälsa och välbefinnande, och forskare med intresse för samisk hälsoforskning;
• att underlätta och stärka samiskt inflytande över samisk hälsa och välbefinnande, och att samarbeta med initiativ som stödjer samisk hälsa;
• att träna hälso- och medicinsk vårdpersonal inom samisk hälsa och välbefinnande för att försäkra en kulturellt kompetent arbetskraft till förmån för samiska patienter och deras vårdare;
• att etablera internationella samarbetsnätverk med forskare som arbetar med urfolkshälsa.

Hur arbetar vi?

För att nå våra målsättningar lutar vi oss mot våra kärnvärden för att realisera forskning- och utbildningsaktiviteter som bidrar till att stärka samisk hälsa och välbefinnande. Vi tror att detta bäst uppnås genom att etablera kollaborativa projekt som lever upp till den högsta möjliga etiska standarden.

- Vi söker samarbeten med lämpliga samiska institutioner, organisationer och individer vilket inkluderar, men inte är begränsat till, Sámediggi (det samiska parlamentet i Sverige), Sámiid Riikkasearvi (Svenska Samernas Riksförbund, SSR) och Sáminuorra (det nationella samiska ungdomsförbundet i Sverige).

- Vi följer de internationella principerna om FPIC, och erkänner urfolks rätt till ”fritt informerat förhandssamtycke” när de deltar i forskningsverksamhet. Till exempel har vi ett avtal med SSR med riktlinjer kring forskningspraxis när vi samarbetar med dem.

- För att komplettera FAIR-principerna (Findability, Accessability, Interoperability och Reusability) av dataanvändning, stödjer vi etablerande av CARE-principerna (Collective benefit, Authority to control, Responsibility och Ethics) gällande självbestämmande över urfolksdata och försöker applicera dessa principer i vårt dagliga forskningsarbete.

Senast uppdaterad: 2021-09-13