"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pristagare 2018

2018 delades RiseB's uppsatspris ut för femte gången. Totalt hade fyra uppsatser, skrivna under 2017, nominerats. Prissumman på 25 000 står Umeå Energi för som vill uppmuntra till mer fokus på hållbarhetsfrågorna i ekonomutbildningarna vid svenska lärosäten.

Vinnare 2018

Uppsatsprisstipendiet i företagsekonomi och hållbarhet gick 2018 till Matilda Bergman, Lina Håkansson och Moa Dahlbacka för kandidatuppsatsen "Hushålla med begränsade resurser: Serviceföretagens ekonomiska ansvar för framtiden – Strategisk styrning mot hållbarhet ur ett skandinaviskt perspektiv".

Motivering

I den vinnande uppsatsen "Hushålla med begränsade resurser: Serviceföretagens ekonomiska ansvar för framtiden – Strategisk styrning mot hållbarhet ur ett skandinaviskt perspektiv" studeras hur en serviceorganisation kan styras mot hållbarhet och uppnå ekonomiska fördelar. Uppsatsen utgår därmed ifrån ett relevant ämne eftersom serviceorganisationers miljöpåverkan och hållbarhetsarbete inte har studerats så mycket tidigare. Tvärtom har många gånger service och serviceorganisationer antagits i sig vara hållbara, t ex i jämförelse med varuproducerande företag. Uppsatsen tar ett brett grepp och går igenom mycket av den tidigare forskningen kring hållbarhet, dess mätande och även företagens samhällsansvar. Juryn vill lyfta fram uppsatsens goda retorik men kanske särskilt att uppsatsen innehåller en välutvecklad analys och diskussion som fint knyter an till de redovisade teorierna. Uppsatsen har även praktisk betydelse för hur man kan operationalisera hållbarhetsmål, vilket är viktigt i företags hållbarhetsarbete.

Författarna har skrivit uppsatsen vid Mälardalens Högskola och handleddes av Angelina Sundström.

Uppsatsen finns att läsa här: mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1111106

I juryn för uppsatspriset 2017 har följande personer ingått: Herman Stål, Handelshögskolan vid Umeå universitet och Cecilia Mark-Herbert, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala.

Uppsatspriset delades ut vid Handelshögskolan examensceremoni 1 juni.

Senast uppdaterad: 2022-01-13