"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hjärt- kärl och lungsjukdomar

Ingress...

Skyddar renar biodiversiteten i Arktis i ett ändrat klimat
finansierat av Formas
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2025
Hur interaktioner mellan aktivister från olika generationer påverkar deras mål, strategier och visioner om en alternativ framtid?
Generationsbegreppet har återupplivats inom studier av ungdomar globalt, sociala rörelser i Nordamerika och ungas politiska engagemang i...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 juli 2022 till 30 juni 2023
Människocentrerad AI för hälsa, autonomi och välbefinnande
Projektet syftar till att utveckla verktyg och metoder för att stödja deltagande datadriven design för hälsa. Särskilt intressant är övergångs-...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 februari 2022 till 2 februari 2026
Förbättringar i produktionen av biologiska läkemedel
inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 februari 2022 till 31 december 2026
Halo-studien
Halo-studien är en studie för utveckling/utvärdering av FET-PET/MR för patienter med gliom. Maligna gliom är den vanligaste gruppen hjärntumörer ho...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Mot högre moraliska höjder? Organisatoriska konsekvenser av etik-relaterade styrinstrument
I ljuset av en rad avslöjanden om oetiskt beteende inom idrotten blottlägger det här projektet etiska styrinstruments beståndsdelar och effekter i...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Design, syntes och utvärdering av nya ringsammansatta heterocykler riktade mot bakteriella och humana amyloidproteiner
finansierat av Vetenskapsrådet.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2022
Multiskal CutFEM för problem med mixade dimensioner
finansierat av Vetenskapsrådet.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Epigenetisk reglering med Polycomb-Trithoraxsystemet: markering av histoner och andra proteiner
finansierat av Vetenskapsrådet.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Öka fysisk aktivitet och idrottsdeltagande genom hembaserad yoga: En pilotstudie
En individs förmåga att vara fysiskt aktiv är central för livskvalitet. I synnerhet är fysisk aktivitet och idrottsdeltagande kopplade till...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Förskola på import och export – hur pedagogisk utveckling sprids och görs över nationsgränser
I det här projektet analyseras hur pedagogiska idéer och praktiker sprids över nationsgränser genom kommersiella utbildningsaktörer. Med fokus på...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Epigenetiska klockor: modellering av biomarkörer för att mäta och förutsäga biologiskt åldrande
finansierat av Vetenskapsrådet.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2022 till 1 januari 2025
En ny karta över jämställdheten? Genusideal och praktiker i ett jämförande perspektiv
I projektet analyserar vi utbredningen och förändringstakten av den andra hälften av genusrevolutionen: mäns deltagande i hem och familj. Vi jämför...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Spårelement och reaktivitet för cement klinker i konventionella och framtida produktionsprocesser
inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2026
Grandominansen längs vattendrag: bör vi prioritera lövträd i skyddszoner kring skogslandskapets vatten?
finansieras av Formas.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Redigering av nyckel-enhancer för att tackla cancer
CRISPR enhancer redigering som en glioblastomterapi.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Subtila beteendereaktioner på markföroreningar i laboratorieanalyser: vad betyder de egentligen i naturen?
finansieras av Vetenskapsrådet.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Icke destruktiv övervakning av markens makrofauna med hjälp av markljud
finansierat av Formas.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Förändringar i undervisningsinnehåll och skolstruktur vid övergång från privata bruksskolor till offentliga folkskolor 1820–1940
Flera av Sveriges järnbruk drev privata skolor för sina arbetares barn redan före folkskolestadgan 1842, så kallade bruksskolor. Vad skedde med des...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Bildning av metylkvicksilver i kustnära hav: att förstå risker associerade med permanent och temporär syrebrist
Projektets målsättning är att beskriva mekanistiska principer för bildning av metylkvicksilver i bräckta och marina kustmiljöer med permanent och...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Miljön under graviditeten och risk för bröstcancer före 50 års ålder
Projektet "Miljön under graviditeten och risk för bröstcancer före 50 års ålder – betydelse för framtida riskstratifiering och cancerprevention"...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2030
Studier av aktiva faser, adsorberade molekyler och laddningsöverföring i modellsystem för heterogen katalys
finansierat av Vetenskapsrådet.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Ett grönare Arktis: gradvis eller stegvis?
finansierat av Vetenskapsrådet.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Varför hamnar kvinnor efter under doktorandutbildningen och den tidiga karriären i Sverige: En longitudinell och komparativ studie om könsskillnader i vetenskaplig prestation och karriärsutveckling
Trots en ökning av kvinnor inom högre utbildning och ett ökat fokus på jämställdhetsfrågor från forskningspolitiskt håll, tenderar kvinnor att...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Mekanistiska principer för bildning av metylkvicksilver i anaeroba mikrobiella biofilmer
finansieras av Vetenskapsrådet.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Nya AI-metoder för att förutspå proteinegenskaper så att växters näringsupptag kan förbättras
EU presenterade nyligen strategin ”Från jord till bord” för rättvis, hälsosam, miljövänlig och hållbar livsmedelsproduktion. En huvudaspekt är...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Automatiserad strålbehandling för barnonkologi och utmaningen med små mängder data
finansieras av Barncancerfonden.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Resurseffektiv flisning och förbättrad impregnering av flis för skogsindustriella processer
inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 december 2021 till 30 november 2026
Så ändrade äldre européer sina aktiviteter under pandemin
Projektet analyserar hur personer över 50 år ändrat sina dagliga aktiviteter under pandemin och bygger på telefonintervjuer med drygt 42 000 europé...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 december 2021 till 31 december 2023
Strategier för ett hållbart arbetsliv ur ett arbetsgivar- och medarbetarperspektiv
Hur kan vi skapa förutsättningar för ett långt, hållbart och hälsosamt arbetsliv för fler än privilegierade grupper av anställda? Detta är i grunde...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 november 2021 till 31 oktober 2027
Designing Cycles at 64° - Interior Urban Landscapes and the Water-Energy-Food Nexus / case study Umeå
Designing Cycles at 64° undersöker hur befintlig bebyggelse och invånarnas relation till dessa kan förändras för att understödja ekologiska kretslo...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 november 2021 till 31 oktober 2023
Laboratorium för arbetsmarknadsmobilitet (Umeå): Strukturomvandling och rörlighet på regionala arbetsmarknader
Arbetskraftens övergång till arbetsmöjligheter i nya och växande jobb är en central del av en välfungerande strukturomvandling. Trots detta har vi...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 november 2021 till 31 oktober 2026
Internetbehandling mot stress- och sömnproblem - Kostnadseffektiva och inkluderande interventioner via internet
inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 september 2021 till 31 augusti 2026
Hållbar utveckling inom geografiundervisningen
inom Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU)
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 september 2021
Inkluderande social samhällsplanering – samverkan för kunskapsbaserad och hållbar samhällsutveckling
Hållbara städer och samhällen är ett mål i FN:s handlingsplan Agenda 2030 och fokuserar på att skapa städer och samhällen som är tillgängliga,...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 september 2021 till 31 augusti 2024
Novisa skolledares omsättning i Sverige
Sverige har högst omsättning av skolledare av alla länder i OECD. Detta påverkar kvalitetsutvecklingen av skolor i Sverige negativt. Vi vet i...
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 september 2021 till 31 augusti 2023
AI-guided approaches to interpreting the interpersonal dynamics behind implicit communication, connectedness, “we-ness”, and the multi-brain system
I flera vetenskaper sker en förskjutning mot komplexitet, t ex i forskning om gener, psykiatriska syndrom och om hjärnan. Enstaka kvasi-enkla mönst...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 augusti 2021 till 31 augusti 2022
Våga fråga om våld? En analys och förslag till utveckling av socialtjänstens frågecentrerade förhållningssätt till genusrelaterat våld
I detta projekt ska vi analysera hur genusrelaterat våld identifieras och hanteras inom ramen för den svenska socialtjänsten, och föreslå hur...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 juli 2021 till 31 december 2025
Designing Alternatives for the Terms of Service (ToS)
Detta projekt utforskar vilka etiska ramverk som kan användas för att stödja nya typer av kontrakt mellan tjänsteleverantörer, användare och tredje...
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 juni 2021
Designing for Contestable Systems
Detta projekt handlar om de utmaningar som är involverade i att göra det möjligt för människor att kontextualisera och förhandla om ett datadrivet...
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 juni 2021 till 1 juni 2025
AutogrAIde – AI för automatiserad betygssättning
AutoGrAIde är ett universitetsövergripande och tvärvetenskapligt Hackaton den 19:e januari 2022. Målet är att se om och hur man kan använda AI för...
Typ av projekt Post-doc projekt
Tid 1 juni 2021 till 1 juni 2022
Modellering av ångest för användning inom AI
Målet med detta projekt är att utforska hur ångest kan tas i beaktning när man utvecklar AI, genom att studera hur AI-system idag förorsakar ångest...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 juni 2021 till 31 maj 2025
Förskolan som marknad
I det här projektet kartläggs och analyseras hur den svenska förskolemarknaden organiseras i olika kommuner. Vi intresserar oss för hur marknadens...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 april 2021 till 31 december 2024
Designhistorier och designmetoder: Vad är ”italiensk design”?
Italiensk design är kanske mest känd för Alessi, Vespa, 1960-talets antidesignrörelse och Memphisgruppens postmoderna 1980-talsestetik. Det här...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 februari 2021 till 1 oktober 2021
För stressad för att tänka? Mot en fördjupad förståelse för kognitiva nedsättningar vid utmattningssyndrom
Vid utmattningssyndrom är det vanligt att drabbas av kognitiva besvär, såsom problem med minne och koncentrationsförmåga. Trots detta så är...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Covid-19 och hemtjänsten: Dyrköpta erfarenheter och matnyttiga lärdomar?
Covid-19 pandemin har inneburit stora utmaningar för hemtjänsten och en hårt ansträngd och utsatt arbetssituation för dess personal. I forskningspr...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2021 till 31 juli 2023
Mellan utbildning och arbete. En kvalitativ longitudinell studie av ungdomars utbildnings- och karriärvägar i svensk landsbygd (2015-2024)
I det här projektet undersöks landsbygdsungdomars övergångar från skola till arbete/högre utbildning, och vad som över tid påverkar studie- och...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2021 till 30 november 2024
Lämna ingen utanför: intersektionell jämlikhet i det svenska hälsosystemet
Svensk hälso- och sjukvård ges inte alltid på lika villkor för grupper utifrån exempelvis kön, utbildning, inkomst, ursprungsland, sexuell...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Drylands Transform: Att uppnå de globala hållbarhetsmålen i torra områden i östra Afrika
Torrområden täcker 40% av jordens yta, har mer än 2 miljarder invånare och nästan hälften av jordens boskapspopulation. I torrområdena i Östafrika ...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 oktober 2020 till 30 september 2024
Betydelsen av matematiska uppgifter
inom Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU)
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 september 2020
Lärares sätt att omförhandla historieundervisningen i relation till en multietnisk klassrumskontext
inom Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU)
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 3 augusti 2020
Didaktiska aspekter av fjärrundervisning i Sverige
inom Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 3 augusti 2020
Ensam är stark? – ensamboendets förändring och konsekvenser i Sverige 1900–2017
De nordiska länderna i allmänhet, och Sverige i synnerhet, är präglat av idéer som prioriterar individens oberoende och möjligheter till...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 30 juni 2020 till 30 juni 2023
Svenska Innebandyförbundets inkluderingsresa
I projektet studeras Svenska Innebandyförbundets arbete med att inkludera parasport i sin verksamhet. Det pågående arbetet är en del av en större...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 maj 2020 till 30 april 2022
Humankapital för industri 4.0. Hur företagens bemanningsstrategier påverkar arbetskraftens förutsättningar till kompetensomställning och arbetsmarknadsrörlighet
Vi möts dagligen av nyheter om hur tekniska genombrott förändrar vår vardag. Självstyrande bilar, sociala robotar och digitala gränssnitt omdanar...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Nutritionsscreening och nutritionsutredning på distans
The Global Telenutrition Consortium är en frivillig, ej vinstdriven grupp av kliniskt och akademiskt verksamma dietister och läkare som initierades...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2020
Elevhälsans uppkomst: Skolhygienen, upptäckten av skolans rum och elevers kroppar, 1850–1905
I projektet studeras skolhygienens framväxt som kunskapsområde under sent 1800-tal och dess inverkan på svenska utbildningsmiljöer.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2020
Etnisk diskriminering av svenska ungdomar med annan etnisk tillhörighet: En blandad metoddesign
Upplevd etnisk diskriminering under tonåren bidrar till sämre utvecklingsresultat och försämrar välbefinnandet. Men det är ännu inte så mycket som ...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Understanding Twenty-First Century Militant Anti-Fascism: An Analytical Framework and Matrix
The profile of militant antifascism is rising but there is little scholarly understanding of the extent to which it represents a form of violent...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 juli 2019 till 30 juni 2020
Exponeringar under fosterstadiet och DNA metylering i navelsträngsblod
Vad vi utsätts för i fosterlivet kan påverka vår framtida sjukdomsrisk – studier i NorthPop.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2028
Skogsbrukets klimateffekter
Hur påverkar skogsbruket inbindningen av kol i skog, mark och produkter?
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2019
Co-Design for Resilience: Syd-Nord feedback för en värld i omvandling
Co-design kan vara ett sätt att förbättra processer för samarbetande och kreativ förändring inom samhällen som står inför akuta kriser inom sina...
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 september 2018
Tid, rum och kultur i hem- och konsumentkunskap
I detta projekt undersöks hur fenomenen tid, rum och matkultur formas genom lärares ord och handlingar i hem- och konsumentkunskap.
Typ av projekt Post-doc projekt
Tid 1 februari 2018 till 31 december 2021
Nutrition vid huvud- och halscancer
I ett samarbete som leds av institutionen för kirurgiska vetenskaper, Öron-, näs- och halssjukdomar, Uppsala universitet studeras olika...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2018
Walking Decolonially through Design for Sustainabilities: att utforska anti-förtryckande och dekoloniala riktningar för design
Design, och vi, som människor och professionella, existerar sammanflätade med förtryckande globala strukturer av makt och privilegier. Att demonter...
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 9 januari 2017 till 30 april 2022
Skolgården som pedagogiskt och socialt rum
Projektet undersöker hur lärare och elever i olika skolkontexter tänker om och agerar på skolgården utifrån två perspektiv – skolgården som ett...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2016 till 30 november 2018
Designhistorier för framtiden
Design handlar oftare om framtiden (vart är vi på väg?) än om det förflutna (hur hamnade vi här?). Men de sätt vi designar på bär på idéer och...
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 augusti 2014 till 19 september 2020
Vägar till ett hälsosamt och aktivt åldrande
Projektet studerar hur möjligheterna till ett längre arbetsliv och ett hälsosamt åldrande påverkas av sociala, ekonomiska, fysiska och kognitiva...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2018
Kreativ förstörelse, förstörande förstörelse och regional arbetsmarknadsdynamik
I tider av ekonomisk kris är det lätt att bli fångad av dagsaktuella orosmoment som berör utvecklingen på arbetsmarknaden i olika delar av landet....
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Familjenätverkens betydelse på den svenska arbetsmarknaden
Familjen har länge setts som en viktig faktor för tillgång till arbete. Trots institutionella förändringar för att öka transparensen visar studier...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Botniabanan - nya spår mot framtidens personresande?
Projektets övergripande syfte är att studera effekter av en infrastruktursatsning – Botniabanan - på regionalt resande och regional utveckling.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 4 juni 2013 till 31 december 2013
Acceptans av elbilar
Projektet handlar om människors val, användning av och attityder till förnyelsebara bränslen, som är viktigt att förstå för att kunna förutse...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 4 juni 2013 till 15 maj 2015
Oenighet, objektivitet och okänsliga bedömningar
Projektet undersöker hur olika former av oenighet och objektivitetsanspråk ska förstås utanför enklare deskriptiv diskurs. Fokus ligger främst på...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 29 januari 2013 till 31 december 2016
En radikalt pragmatisk redogörelser för villkorssatser
Projektet syftar ytterst till att förstå tankar som uttrycks i satser av formen "Om P, Q". Frågan är hur dessa kan uttrycka en rad radikalt men änd...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 29 januari 2013 till 31 december 2014
Avancerade ultraljudsmetoder för förbättrad diagnostik av kärlplack
Projektet ingår i en behandlings-substudie i VIP-VIZA studien (Västerbotten Intervention Programme - VIZualization of Arterial plaque) som baseras ...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2015
Alva Myrdal, UNESCO och samhällsvetenskapernas internationella organisering
Projektet utgör en vetenskapshistorisk och vetenskapssociologisk studie av den samhällsvetenskapliga forskningens internationella organisering unde...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2015
Ojämlikhet och hälsa i hög ålder: dödlighet i Sverige 1986-2009 utifrån ett livsförloppsperspektiv
En het forskningsfråga är om inkomstojämlikhet i sig har en negativ effekt på hälsan i samhället. I projektet studerar vi effekten av absolut...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2015
Statistiska metoder för studier av kognitiv åldrande: kognitionstester och hjärnavbildning
Medellivslängden ökar i många länder, och antalet individer med åldersrelaterade kognitiva funktionshinder förväntas åtminstone fördubblas de...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2017
MR-baserad strålterapi
Användningen av MR (magnetresonansteknik) inom strålterapi ökar, vilket leder till bättre behandlingar men kräver nya metoder. Projektet syftar til...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 10 december 2012 till 31 december 2015
SimLab East-West
SimLab East-West ska utveckla metoder och dataunderlag för att utreda effekter av ett stärkt öst-västligt stråk i Botnia-Atlanticaregionen.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 november 2012 till 30 april 2014
Mänskliga rättigheter åberopas; kvinnovåld som internationellt politiskt fenomen
I mitt avhandlingsprojekt fokuserar jag på förståelsen av och användningen av mänskliga rättigheter i samband med politiseringen av våld mot kvinno...
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 september 2012 till 30 juni 2016
Könsidentitet och männens våld mot kvinnor i Nicaragua
I denna studie undersöks hur unga män förstår sin egen roll och vikten av engagemang när det gäller att förebygga eller förhindra våld mot kvinnor.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 september 2012 till 1 september 2014
Hur kan man motivera vårdgivare till att arbeta mot våld i intima relationer?
Trots att partnerrelaterat våld mot kvinnor (Intimate Partner Violence: IPV) har erkänts som ett folkhälsoproblem, förblir den verkliga integration...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 maj 2012 till 30 april 2015
Utvärderingars konsekvenser för grundskolans praktik – styrning, ansvarsutkrävande och verksamhetsförändring
Forskningsprojektets övergripande syfte är att undersöka dagens utvärderingssystem av grundskolan och studera systemens och dess produkters...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 mars 2012 till 28 februari 2015
Literacitet i Sápmi: flerspråkighet, revitalisering och literacitetsutveckling i ett globaliserat Norden
Projeket undersöker tre-språkighetssituationen bland barn och unga i Norra Sapmi där barnen dagligen använder tre språk. Projektet genomförs i...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2014
The Digital Environmental Humanities
This project explores the intersections between the digital humanities and the environmental humanities.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2015
Övervakning och kontroll av denguefeber (DengueTools)
Dengue är en allvarlig, influensaliknande infektionssjukdom som under de senaste årtiondena blivit ett stort internationellt folkhälsoproblem....
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 september 2011 till 28 februari 2016
En fördjupad analys av det samlade elitstödets utformning och verkan samt övrig verksamhet som stärker idrottsutövares internationella konkurrenskraft
Svenska elitidrottare lever under väldigt olika villkor samtidigt som de ingår i ett och samma elitidrottssystem som de senaste tre åren fått ett...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2012
Långtidseffekter av sorkfeberinfektion
Nephropathia epidemica eller NE, också kallat sorkfeber, är en vanlig sjukdom i norra Sverige. Västerbottens län har landets högsta förekomst av...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 september 2010 till 31 december 2013
Utom tävlan – En studie av alternativa föreningsaktiviteter med betoning på föreningsfostran
Föreningsidrottens tävlingsinslag har av många forskare identifierats som ett av problemen när det gäller att attrahera barn och ungdomar till...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2011
Att använda systematisk och kontinuerlig uppföljning och mätning som stöd för lärande och utveckling inom vården
Utmaningen att klara av sitt uppdrag inom de ramar som står till förfogande blir allt tuffare för svensk hälso- och sjukvård. Bättre behandlingsmet...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2012
Maurinernas vetenskapsencyklopedi: En monastisk reflektion av den franska Upplysningen
Historien bakom ett vetenskapsencyklopediskt projekt i 1700-talets Paris, utfört av benediktinermunkar samtidigt med Diderot och d'Alemberts...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 september 2009 till 7 mars 2014
Vitamin-D-brist hos Invandrare i Norra Sverige (VIDI) – Förekomst och behandling
Projektet utgår från iakttagelsen att muskulära besvär och låga värden på D-vitamin förekom samtidigt hos personer från Afrika eller mellanöstern,...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 september 2009 till 31 december 2013
Svenska renskötande samers uppfattningar om klimatförändringar
Om Sverige vill bevara traditionell renskötsel måste renskötarnas upplevelser och uppfattningar beaktas när myndigheter fattar beslut om strategier...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 september 2009 till 31 oktober 2011
Säkerhetsarbetets relevans och effekter
I ett tvärvetenskapligt forskningsprogram studeras lokalt säkerhetsarbete av en forskargrupp från fem institutioner vid Umeå universitet.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 mars 2009 till 31 december 2013
Nationella Riktlinjer för vårdens hälsofrämjande arbete - Utmaningen att gå från evidens till klinisk tillämpning
Vår vision är en hälso- och sjukvård som genomsyras av ett hälsofrämjande synsätt med innovativa och lärande organisationer som präglas av mångfald...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2013
Registerbaserad forskning om barndomen för livslång hälsa och välfärd
Ett initiativ i nätverksformat som syftar till att stärka interdisciplinär registerforskning i Sverige.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2013
Metallkomplex med bakteriell aktivitet
I detta projekt undersöker vi effekter av bioaktiva metallkomplex som påverkar olika aspekter av den bakteriella livscykeln.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2008
På väg mot uthållighet i innovationer och organisatoriskt lärande inom vården
Det övergripande syftet med projektet var att öka kunskapen kring hur kvalitetssäkrad kunskap kan bli praxis, hur beprövad erfarenhet kan bli...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2012
Salut - En hälsosatsning för barn och ungdomar i Västerbotten
Det övergripande målet med Salut-satsningen är att uppnå en god hälsa genom salutogena insatser i samverkan mellan samhällets aktörer och familjen.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 juli 2006 till 31 december 2025
Senast uppdaterad: 2023-11-07