"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Brukarinflytande på systemnivå

Hej Sara Lilliehorn och Rosanna Ekman, medforskare i UserInvolve! 
  
1) Vad handlar delprojektet ”Brukarinflytande på systemnivå” om? 
Ofta delas brukarinflytande upp i individ, verksamhets och systemnivå. I det här projektet tar vi ett grepp om brukarinflytande i Sverige på just systemnivån. Vi ställer oss frågor om hur vi kan förstå den här typen av brukarinflytande bättre. Vilka strategier har t.ex. stat, kommuner och regioner för att stärka brukarinflytande på övergripande frågor och beslut? Vad saknas och vad skulle behöva göras för att utveckla området? 

2) Varför är det här ett viktigt område att forska om? 
Vi upplever det som att brukarinflytande haft en tendens att handla om individ- och verksamhetsnivån. Trots detta görs insatser även på systemnivån, nationellt och i vissa regioner och kommuner. Vi behöver mycket mer kunskap om den nivån. 

3) Vad kommer ni göra framåt i projektet? 
Vår ambition med projektet har redan från början varit att arbeta samskapande med aktörer som berörs av frågorna. Vi har ordnat workshops för att vaska fram angelägna frågor, bland annat med UserInvolves övergripande strategigrupp, och arbetar nu med att designa projektets olika delstudier. En delstudie som fokuserar på brukarinflytande på policynivå, dvs analys av nationella policydokument som statliga utredningar och rapporter, är igångsatt. Med hjälp av strategigruppen har vi också kunnat sätta samman en referensgrupp till just det här delprojektet, med personer från brukarrörelsen, kommuner, regioner och olika statliga myndigheter. Den här gruppen kommer fortlöpande stötta oss i forskningsprocessen. 

4) Vilken är den största utmaningen just nu? 
Det är ett stort delprojekt inom UserInvolve, med flera delstudier. Det är spännande att komma fram till hur vi ska lägga upp studierna. Vilka fall och vilka material behöver vi titta på? Ska vi i de kommande delstudierna titta på ”lyckade” fall, t.ex. kommuner och regioner som kommit långt med att utveckla sina strategier för brukarinflytande på systemnivå eller behöver vi titta på hur det ser ut mer övergripande i Sverige? Vi kan hinna med mycket i projektet men inget projekt kan vara heltäckande och vi måste därför göra noggranna och genomtänkta val. 

5) Vilka kommer främst ha nytta av resultaten?  
Vi hoppas att stat, kommuner och regioner, både politiker och tjänstepersoner, ska få inspiration till hur de kan jobba vidare med inflytande på den här nivån. Representanter från brukarrörelsen har efterfrågat kartläggningar och mer kunskap på det här området, eftersom det skulle hjälpa dem att utveckla deras arbete.  

 

Medarbetar i forskningsteamet:

Rosanna Ekman Umeå universitet 
Anneli Gustafsson NSPH
Urban Markström Umeå universitet 
Hilda Näslund Umeå universitet 
Sara Lilliehorn Umeå universitet 
Mårten Jansson NSPH

Senast uppdaterad: 2023-06-22