"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Delat beslutsfattande vid SIP

Hej Katarina Grim medforskare i UserInvolve, delprojekt Delat beslutsfattande vid SIP

1) Vad handlar projektet om? 
Vi undersöker hur brukares delaktighet kan stärkas i samband med samordnad individuell planering (SIP) genom metoden Delat beslutsfattande (DBF). I Sverige finns krav på att genomföra en SIP för personer i behov av stöd från både socialtjänst och sjukvård. Vi genomför forskningen genom samproduktion tillsammans med fyra kommuner belägna i den Sydöstra sjukvårdsregionen där Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland ingår. Verksamheter från den kommunala socialpsykiatrin medverkar tillsammans med de regionala psykiatriska verksamheter som de genomför SIP-processer med.  

2) Varför är det här ett viktigt område att forska om? 
Tyvärr ser vi att SIP:ar alltför ofta brister i att involvera brukare som värdiga kunskapsbärare och samtalspartners. Det är viktigt med förarbetet inför en SIP och att brukarnas önskemål och prioriteringar är vägledande för vilka punkter som ska avhandlas på mötet. I en tidigare studie har forskare i projektet, för att stärka brukarnas involvering, tagit fram en SIP-modell där metoden Delat Beslutsfattande integreras i processen. Vi står nu inför nästa steg som innebär att studera hur denna process kan nå bred och hållbar implementering i den svenska psykiatriska vård- och stödkontexten. 

3) Vad kommer ni göra framåt i projektet? 
För att kunna utforma ett implementeringsprogram som passar in i lokala arbetsflöden och system genomförde vi under hösten 2023 en stakeholder-analys där personal på olika nivåer i verksamheterna deltog i intervjuer, fokusgrupper och framtidsworkshops. Detta för att förstå vilka hindrande och möjliggörande faktorer som finns i deras kontexter och vilka intressen, drivkrafter och inflytandegrader som finns hos olika aktörer.  
Våren 2023 genomför vi personalutbildningar. Efter det ska personalen under sju månader arbeta enligt den nya, skräddarsydda DBF-SIP modellen. 
För att följa upp hur det fungerar kommer vi samla in data genom enkäter och intervjuer med brukare och personal. 

4) Vilken är den största utmaningen just nu? 
I tidigare studier har vi identifierat en mängd utmaningar när det gäller att integrera DBF vid SIP i rådande organisationsstrukturer. Hindrande faktorer har belysts på samtliga nivåer; när det gäller individers attityder och kunskapsbrister, behandlingskulturer som är problemfokuserade och ojämlika, resursbrist i organisationer och systemisk sektorisering. Samtidigt har aktörer i samtliga roller och på samtliga nivåer; patienter/brukare, anhöriga, personal i diverse yrkeskategorier, chefer på olika nivåer samt politiker, visat vilja och engagemang och uttryckt ett behov av implementering av de processer och beslutsstöd vi utformat och testat.  

5) Vilka kommer främst ha nytta av resultaten? 
Naturligtvis främst för de personer som behöver insatser från både vården och kommunala stödverksamheter. En väl fungerande samordning där individen har inflytande över planering och beslut är en förutsättning för att vården och stödet ska fungera bra. En SIP-process som genomsyras av Delat beslutsfattande innebär också att man jobbar mer proaktivt än reaktivt och att samtliga parter är väl förberedda inför möten och att dokumentation kan ske på plats. Om man får till ett sådant arbetssätt blir det lättare för personal att planera och genomföra SIP:ar. 

 

Medlemmar i forskningsteamet:

Peter Andersson Stockholms universitet
Katarina Grim Karlstad universitet
Anneli Gustafsson NSPH
Ola Knutsson Stockholms universitet
Ulla-Karin Schön Stockholms universitet
Petra Svedberg Högskolan i Halmstad

Senast uppdaterad: 2023-06-22