"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Teorier och metoder om samproduktion

Hej Petra Svedberg, medforskare och Anneli Gustafsson, samordnare i UserInvolve!   
  
1) Vad gör ni i UserInvolve om teorier respektive metoder om samproduktion? 
Alla projekt i UserInvolve genomförs i samproduktion på olika sätt, men i två av projekten är syftet att bidra till forskning och utveckling av kunskaper, metoder och teorier om samproduktion på ett mer övergripande plan. Med samproduktion menar vi att forskningen bedrivs i samverkan med dem som forskningen berör närmast, d.v.s. brukare, personal, brukarföreningar och olika välfärdsaktörer. Vi ser att dessa aktörer kan bidra med ovärderliga kunskaper och erfarenheter från ”verkligheten” till vår forskning. Dessa aktörers expertis och perspektiv är centrala för att forskningen ska nå önskat värde och genomslag i ”verkligheten”. Konkret kan de t.ex. hjälpa oss att identifiera vilka forskningsfrågor som behöver beforskas, bättre förstå vilka material vi behöver titta på för att besvara forskningsfrågor, vilka personer vi behöver intervjua och vilka frågor vi behöver få med för att bättre kunna förstå det som studeras. Det kan även handla om att kolla av om de tycker att våra analyser och slutsatser verkar rimliga och balanserade, sett till deras olika erfarenheter och kompetenser.  

2) Varför är det här ett viktigt område att forska om? 
Forskning rörande brukarinflytande och psykisk hälsa görs alltmer genom samproduktion, men trots detta finns det fortfarande få vetenskapligt beprövade metoder, teoretiska modeller och uppföljningsinstrument. Därför kommer vi bl.a. att fokusera på att utveckla bättre verktyg för att kunna planera, genomföra och utvärdera samproduktion i projekt.  

3) Vad kommer ni göra framåt i projektet? 
Som ett första steg i projektet har vi tagit fram ett förslag på hur alla delprojekten ska kunna utvärdera sina samproduktionsprocesser. Med stöd i tidigare forskning och utifrån en noggrann valideringsprocess tillsammans med brukarexperter och tjänstepersoner har vi utvecklat en enkät och frågeguider för gruppintervjuer. Dessa kommer besvaras av våra samproduktionspartners och forskarna tillsammans. Senare i projektet, baserat på vår empiriska data från projekten och från våra erfarenheter, så kommer vi utveckla modeller för samproduktion som kan användas i olika former av projekt.  

4) Vilken är den största utmaningen just nu? 
Det finns inte ett rätt sätt att göra samproduktion på. Alla delprojekt i UserInvolve har utformat sina samproduktionsprocesser på olika sätt. Det är en fördel att kunna samla kunskaper och erfarenheter från så olika upplägg, men det blir också en utmaning att utvärdera den här mångfalden på ett sammanhållet och övergripande sätt.  

5) Vilka kommer främst ha nytta av resultaten? 
Forskare som är nyfikna på hur man kan forska genom samproduktion, forskare som redan forskar genom samproduktion och brukarorganisationer, regioner och kommuner som vill lära sig mer om hur man kan samproducera för att uppnå bättre resultat i psykiatri, socialpsykiatri och andra insatser inom psykisk hälsa. 

 

Medarbetare i forskningteamet är samtiga medlemmar i Userinvolve.

Senast uppdaterad: 2023-05-30