"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

AMANDA BJÖRK JAVANSHIRI: Graviditetsdiabetes och levnadsvanor i primärvården

Doktorandprojekt som deltar i Nationella forskarskolan i Allmänmedicin.

Kvinnor med graviditetsdiabetes och patienter med högt blodtryck har en ökad risk att utveckla typ 2 diabetes och hjärtkärlsjukdom. Risken går att minska genom hälsosamma levnadsvanor, något primärvården ska erbjuda stöd i, men resurserna är begränsade. Mitt doktorandprojekt undersöker det sjukdomsförebyggande arbetet för att förbättra levnadsvanor hos dessa riskgrupper.

Doktorand

Amanda Björk Javanshiri
Doktorand, Lunds universitet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2024-01-01

Projektbeskrivning

Bakgrund

Kvinnor med tidigare GDM har en tio gånger ökad risk att utveckla T2DM och nära hälften av dessa kvinnor insjuknar senare i livet. Det finns emellertid möjlighet att förebygga T2DM samt att förhindra och fördröja diabeteskomplikationer genom systematisk uppföljning och preventiva insatser. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård åligger detta primärvården. Likaså hanterar primärvården de flesta patienter med hypertoni i Sverige, en annan grupp med ökad CVD risk. Dock är resurserna begränsade avseende de livsstilsinterventioner som krävs för primär och sekundär prevention. Tidigare forskning och riktlinjer betonar vikten av uppföljning och screening av dessa högriskgrupper. Det finns dock inga svenska studier om hur detta efterlevs eller om e-hälsa skulle kunna vara ett användbart och effektivt redskap för att assistera vårdpersonal i det sjukdomsförebyggande arbetet.

Syfte

Att belysa omhändertagandet av kvinnor med tidigare GDM ur olika perspektiv, och att studera sjukdomsförebyggande arbete med levnadsvanor i primärvården.

Metod

  • I. Retrospektiv kohortstudie som undersökte om kvinnor med tidigare GDM följs upp enligt de nationella riktlinjerna i primärvården. Redovisades med deskriptiv statistik.
  • II. Kvalitativ intervjustudie för att undersöka kvinnor med tidigare GDM och deras erfarenheter av diagnosen, sjukvårdens omhändertagande och behandling med levnadsvanor. Redovisas genom kvalitativ innehållsanalys.
  • III. Randomiserad kontrollerad multicenterstudie, PUSHME-studien (Primary care USage of Health promoting Messages) där en delstudie syftar till att utvärdera effekten av livsstilsråd via SMS på självskattad hälsa och livskvalitet (EQ5D-5L), jämfört med sedvanlig vård hos patienter med hypertoni. Data analyseras med jämförande statistik och regressionsanalys.
  • IV. Randomiserad kontrollerad interventionsstudie avseende förändrade levnadsvanor med livsstilsråd via SMS hos kvinnor med tidigare GDM. Data analyseras med jämförande statistik och regressionsanalys.

Relevans

Det är betydelsefullt att studera hur kvinnor med tidigare GDM och patienter med hypertoni omhändertas i primärvården och utarbeta nya metoder för att förbättra levnadsvanor samt riskprofil i dessa patientgrupper. I slutändan kan förbättrad vård minska risken för insjuknande i T2DM samt CVD, vilket får anses viktigt inte bara för dessa patienters hälsa utan också ur ett hälsoekonomiskt perspektiv.

 

 

Universitetstillhörighet

Centrum för primärvårdsforskning, Kliniska vetenskaper Malmö, Lunds universitet.

Huvudhandledare

Susanna Calling, Docent, Specialist i allmänmedicin.

Senast uppdaterad: 2024-02-01