"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hälso- samt minnesundersökningar

Betula är en longitudinell, prospektiv kohortbaserad populationsstudie som startade 1988 och vars syften var att studera sambanden mellan hälsa, åldrande och minne. Vart femte år har studiedeltagarna testas igen och ny kohorter har inkluderats. Totalt har sex testtillfällen (T1-T6) genomförts fram till 2014 och sex kohorter (S1-S6) har inkluderats. Studien är tämligen unik med sin långa uppföljningstid och omfattning både vad gäller studiepopulation och mängden insamlad data. I Betula databas ingår individuella data från mer än 4 500 personer som fyller inklusionskriterierna (exklusionskriterierna var gravt sensoriskt handikapp, demens, begåvningshandikapp, allvarlig psykisk sjukdom samt annat modersmål än svenska).


Vid vart testtillfälle har undersökningen delats upp på två tillfällen (cirka en vecka emellan) där en hälsoundersökning utgjort det första undersökningstillfället. Vid det andra undersökningstillfället har kognitiva funktioner. Mellan första och andra testtillfället har studiedeltagarna fyllt i ett batteri av självskattningsformulär.


Hälsoundersökningen har bestått av hälsointervju, frågeformulär och provtagning (Hb, glukos, SR, urinprov, forskningsprover) samt undersökning av blodtryck, puls, längd, vikt, midje- och stussmått, gripstyrka, syn, hörsel, lukt mm. vilka genomförts av sjuksköterskor eller undersköterskor enligt särskild manual. Från hälsointervjun och frågeformulären har data samlats in rörande exempelvis utbildningsnivå, alkoholvanor, rökning, fritidsaktiviteter, stress, sömnbesvär, läkemedelsanvändande, sjukdomshistoria, familjeförhållanden och sociala relationer.


Projektets batteri av kognitiva test är omfattande och består av deltest som utvärderar olika minnessystem som episodiskt minne, semantiskt minne, arbetsminne, prospektivt minne och andra kognitiva funktioner som perceptuell snabbhet, visuospatial förmåga och beslutsfattande. Mini mental test (MMT/MMSE) samt frågor för att bedöma subjektiva upplevelser av minnesfunktion och upplevelse av minnesförlust har också ingått.
Ett stort antal tvärsnitts- eller längdsnittsdata har publicerats genom åren utifrån kognitiva och hälsorelaterad data med syfte att identifiera variabler som predicerar åldersrelaterade kognitiva förändringar och risken för demenssjukdom.

Senast uppdaterad: 2018-12-21