"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bortfall och generaliserbarhet i studier av kognitivt åldrande - ett befolkningsperspektiv

Forskningsprojekt Omfattning samt konsekvenser av olika inklusionsmekanismer är avgörande för att kunna säkerställa generaliserbarheten av forskningsresultaten till en större population än den som är studerad.

I det här projektet kommer vi att identifiera möjliga inklusionsmekanismer samt studera hur skattningar av kognitivt åldrande påverkas av bortfall före själva mättillfället. Detta är viktigt för att kunna fastställa generaliserbarhet av resultaten. Vi kommer att kombinera data från en longitudinell studie på kognition, hälsa och åldrande (Betulastudien) med svenska registerdata över målpopulationen, vilket ger unika möjligheter att studera möjliga bortfallsmekanismer samt dess implikationer.

Projektansvarig

Maria Josefsson
Forskare, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 99

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2021-12-31

Finansiering

Riksbankens Jubileumsfond

SEK 2,117,000.00

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Enheten för demografi och åldrandeforskning
Senast uppdaterad: 2022-03-31