"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Behandling av rättsfall

I den rättsvetenskapliga metoden sker insamling av data genom framförallt rättsliga databaser samt bibliotek (vid äldre material). I den mån känsliga personuppgifter kommer att behöva anges för att sätta den rättsliga bedömningen i ett sammanhang, kommer åtgärder vidtas för att uppgifterna inte ska gå att hänföra till ett specifikt brottsoffer.

I den rättsvetenskapliga metoden sker insamling av data genom framförallt rättsliga databaser samt bibliotek (vid äldre material). I viss mån krävs inhämtande av offentliga handlingar direkt från den upprättande myndigheten och i många fall kan detta göras enkelt genom begäran via e-post. Den övervägande delen av det skriftliga materialet är i elektronisk form, men det är inte uteslutet att vissa t.ex. aktbilagor endast finns i tryckt form, vilket kan komma att kräva besök på myndigheten i fråga för insamlande.

Domar, delar av domstolsakter, förundersökningsprotokoll och annat skriftligt material kommer att förvaras inlåst, i tryckt eller elektronisk form. Endast material som inte är sekretesskyddat kommer att hämtas in.

De domstolsavgöranden, som det i enlighet med rättsvetenskaplig tradition hänvisas till, innehåller personuppgifter. Även i domstolsakter, förundersökningsprotokoll och andra myndighetsdokument kan personliga förhållanden beskrivas. Det är dock framförallt domstolarnas rättsliga bedömning eller tillämpning av övrig information i målet som är vetenskapligt intressant i projektet. Utöver akter i enskilda ärenden utgörs det skriftliga materialet av mer allmän information såsom exempelvis regleringsbrev, där personliga förhållanden inte beskrivs. Eftersom det intressanta i studien är rättslig bedömning och tillämpning av annan information än sådan som rör personliga förhållanden kommer enskilda individer inte att namnges vid resultatens publicering, utan endast olika rättsliga omständigheter.

I den mån känsliga personuppgifter kommer att behöva anges för att sätta den rättsliga bedömningen i ett sammanhang, kommer åtgärder vidtas för att uppgifterna inte ska gå att hänföra till ett specifikt brottsoffer. Exempel på en sådan åtgärd är att vi endast kommer att redovisa uppgifter som kan gälla fler än en person. Även om det är ett litet antal fall som vi går igenom, bidrar det stora antalet målsägande (brottsoffer) i de flesta mål till att enskilda offer inte ska gå att identifiera. Vi kommer även att sträva efter att gärningspersoner inte ska gå att identifiera. Vi vill återigen här betona att vi endast har för avsikt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretesskyddade.

Senast uppdaterad: 2022-10-26