"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Brottsoffer efter massövergrepp och flykt – lever Sverige upp till rättsliga förpliktelser och politiska förväntningar?

Forskningsprojekt De senaste årens väpnade konflikter har varit mycket brutala och har genererat stora flyktingströmmar. Många har tagit sin tillflykt till Sverige och det är uppenbart att det bland dessa finns ett betydande antal offer för folkmord, krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och andra mycket allvarliga övergrepp. Denna studie undersöker i vilken mån svensk lagstiftning och rättstillämpning lever upp till internationella rättsliga och politiska krav när det gäller dessa offer.

Syftet med projektet är att studera i vilken utsträckning Sverige lever upp till internationella rättsliga och politiska förpliktelser när det gäller offer för folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Vi kommer att analysera internationell och nationell lagstiftning samt hur denna lagstiftning tillämpas i rättsprocesser för dessa brott i Sverige. Projektet kommer slutligen att mynna ut i en diskussion om lösningar på identifierade problem av rättslig och institutionell natur och har betydelse för såväl offren som för svenska lagstiftaren, regeringen och myndigheter.

Projektansvarig

Fanny Holm
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 77 11

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-10-01 2021-09-30

Finansiering

Cirka 800 000 kr/år från Brottsofferfonden.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Juridiska institutionen

Projektbeskrivning

Senare tids väpnade konflikter har varit mycket brutala och genererat stora flyktingströmmar. Många har tagit sin tillflykt till Sverige och det är uppenbart att det bland dessa finns ett betydande antal offer för folkmord, krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och andra mycket allvarliga övergrepp. Dessa personer - med sina svåra och unika erfarenheter av brottsutsatthet - har nu legitima förväntningar på att Sverige ska leva upp till sina internationella åtaganden i fråga om dessa brott och denna speciella brottsofferkategori. Men situationen är ny och det är oklart exakt vad Sverige måste göra, i vilken utsträckning detta faktiskt görs och var problemen finns.

Denna studie kommer att identifiera och analysera vilka skyldigheter folkrätten, de mänskliga rättigheterna och olika instrument i gränslandet mellan juridik och politik - som t.ex. UN Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law - ålägger Sverige och vilka rättigheter de grundar för brottsoffren. Studien fokuserar härvid på brottsoffrens rätt till rättvisa, gottgörelse och information.

Studien kommer också att analysera hur svensk lagstiftning och olika myndighetsprocesser förhåller sig till denna samlade internationella och regionala regelmassa. Slutligen kommer studien att diskutera lösningar på identifierade problem av rättslig och institutionell natur. Metoden är väsentligen rättsvetenskaplig. En intervjustudie med företrädare för relevanta myndigheter och organisationer bidrar också med ny kunskap om institutionella faktorer som påverkar brottsoffrens tillgång till rättvisa, gottgörelse och information.

Projektet bidrar med att identifiera specifika problem i lag och tillämpning och med att föreslå lösningar på dessa. Projektet har uppenbar betydelse för det stora antalet offer men även för den svenska lagstiftaren, regeringen och myndigheter.

Behandling av rättsfall

 
Senast uppdaterad: 2020-08-10