"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Den kritiska gästen. En professionsstudie om skolkuratorer

Doktorandprojekt Skolkuratorn måste balansera mellan ett kritiskt förhållningssätt till skolan och samtidigt skapa förtroende för sin yrkesmässighet för att uppfattas som en i kollegiet.

I sin avhandling Den kritiska gästen. En professionsstudie om skolkuratorer, har Cristine Isaksson, doktorand vid institutionen för socialt arbete, undersökt skolkuratorns yrkesroll. Studien berör yrkesgruppen skolkuratorer som arbetar i sammanhang där de som ensamma företrädare för sin profession har en perifer roll i förhållande till en kärnverksamhet som domineras och leds av andra professionella yrkesgrupper. Avhandlingen visar på de problem som kan uppstå i spänningsfältet mellan det som i skolans kärnverksamhet är moraliskt och kunskapsmässigt eftersträvansvärt och det som på motsvarande sätt är högt värderat och unikt inom skolkuratorns yrkesområde.

Projektansvarig

Cristine Isaksson
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 74

Projektöversikt

Projektperiod:

2010-08-02 2016-04-29

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Lärarhögskolan, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Projektbeskrivning

Studien visar att förutom skolkuratorernas arbete med elever så används en stor del av deras arbetstid åt kommunikation med skolpersonal kring elevers problem. Just detta arbete är lite uppmärksammat i både formella dokument och yrkesförbundens policydokument. Studien visar också att skolkuratorer, för sin legitimitet, är beroende av stöd från närmaste chef, vilket de inte alltid får.

I studien har data samlats in via intervjuer med både skolkuratorer och lärare. Fyra olika delstudier undersökts: skolkuratoryrkets framväxt och utveckling i Sverige, skolkuratorers handlingsutrymme, kunskapsbas och metodanvändning samt hur lärare och skolkuratorer ser på samarbetet kring elevers välmående.

Till avhandlingen

Senast uppdaterad: 2019-09-18