"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Engelskundervisning för nyanlända i Sverige

Doktorandprojekt inom Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU)

Min avhandling behandlar engelskundervisning för nyanlända inom skolformen Språkintroduktion och ämnar utreda framgångsfaktorer och utmaningar kring nyanländas engelskundervisning.

Doktorand

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2020-08-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för språkstudier, Lärarhögskolan

Forskningsområde

Språkvetenskap, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Goda kunskaper i ämnet engelska är en förutsättning för vidare studier och arbetsliv i Sverige. Skolverket beskriver syftet för ämnet engelska på följande vis:

Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv. (Skolverket, 2011).

Programmet Språkintroduktion är ett individuellt övergångsprogram som är organiserat kring progression i ämnet Svenska som andra språk. Ytterst är syftet med Språkintroduktion att eleven ska kunna gå vidare till arbete eller studier i gymnasieskolan eller annan utbildning. Den här avhandlingen utforskar perspektiv kring nyanländas behov av likvärdig utbildning i engelska vid Språkintroduktion.

Min avhandling ämnar söka svar på frågor kopplade till hur skolor organiserar engelskundervisningen med fokus på individualiserad skolgång inom skolformen Språkintroduktion. Därtill undersöks vilka ideologier som återspeglas i relation till engelskundervisningen vid Språkintroduktion samt hur engelskundervisningen planeras, genomförs och utvärderas för att säkerställa en likvärdig utbildning.

Vald metod för avhandlingsstudien är etnografiska studier genom observationer och intervjuer. Datainsamlingen är förlagd till två olika skolor och har en längd på cirka ett läsår. Avhandlingens organisation är en sammanläggningsavhandling med fokus på organisation, ideologier och likvärdighet.

Min förhoppning är att min avhandling kan bidra med kunskap för att synliggöra och i framtiden förbättra engelskundervisningen för nyanlända inom Språkintroduktion.

Institution

Institutionen för språkstudier

Handledare

Carla Jonsson, professor

Annika Norlund Shaswar, lektor

Forskningsämnesord

Nyanlända, engelskundervisning, Språkintroduktion, organisation, ideologier och likvärdig utbildning.

Senast uppdaterad: 2022-08-23