"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

FAN(G)S: fansens fiktioner om populärkulturens vampyrer

Forskningsprojekt I FAN(G)S analyseras två fenomen i dagens västerländska populärkultur: vampyrtropen och fan fiction (internet-publicerade texter om existerande fiktiva universum). Projektet har ett speciellt fokus på hur sexualitet och genus presenteras i texterna

Närläsningar av fanfic ökar förståelsen av tittares eller läsares tolkningar av de berättelser de möter i olika media. Projektets resultat nyanserar diskussioner om fiktionens roll i dagens kultur; hur den inspirerar amatörförfattares kreativitet, och hur källtexternas strukturer förändras för att omfatta fanfic-författarnas erfarenheter. Det sistnämnda blir speciellt tydligt i fanfics som utmanar heteronormen, något vampytropen lånar sig väl till då den förknippas med en normbrytande sexualitet. Fan fiction om nutida och historiska vampyrmiljöer visar konkret hur läsare tolkar tropen och vilka funktioner den får.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2011-04-07 2013-12-31

Finansiering

Finansår , 2011, 2012, 2013

huvudman: , finansiar: Vetenskapsrådet, y2011: 874, y2012: 874, y2013: 874,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för språkstudier

Forskningsområde

Litteraturvetenskap, Moderna språk

Projektbeskrivning

Fan fiction (eller fanfic) är amatörförfattares historier som tar avstamp i skrivna och visuella texter de beundrar. Fanfic-författarna presenterar egna versioner av händelser i källtexten, alternativa scenarier eller skapar nya relationer mellan karaktärer. Fanfic är därför skrivna läsningar: uttryck för fansens tolkningar av element i källtexten, och texterna visar konkret på hur dagens läsare och åskådare både brukar och skapar fiktion. Textformen är ännu relativt lite studerad och nämns mestadels som en del av ett större sammanhang inom fan studies. I etnologiska och sociologiska studier ligger fokus ofta på identitetsskapande i en datoriserad omgivning och det finns starka tendenser att se fans som grupper och inte enskilda individer. Projektets närläsningsmetod av ett hundratal utvalda fanfics gör att vi kan sätta fokus på texterna som litterära artefakter, som uttryck för enskilda läsares och tittares tolkningar av de berättelser de möter i tv-serier, filmer eller romaner. Texterna kan också infogas i ett längre historiskt sammanhang av vidareberättande. Då många fanfic-författare presenterar alternativa händelseutvecklingar, karaktäriseringar och relationer visar våra närläsningar att fanfic är en viktig textform då man problematiserar idéer om passivt mottagande.

Då fanfic främst består av relationsinriktade historier, inriktas projektets forskning på aspekter kopplade till genus och sexualitet(er). Fanfic om vampyrer är särskilt intressant eftersom de förknippas med förbjuden sexualitet och ofta rör sig utanför den traditionella uppdelningen i manligt/kvinnligt. Samtidigt framställs många vampyrer som påfallande tämjda i somliga populärkulturella genrer, speciellt romantik. Fanfic-texterna synliggör ett ifrågasättande av källtextens stereotypiska eller konservativa representationer genom nya parkonstellationer eller alternativa konstruktioner av rollfigurers sexualitet. Genom projektets fokus på fanfic kopplad till några av de centrala historiska och nutida vampyrmiljöerna (hämtade från romaner, tv-serier och filmer) fördjupas och nyanseras bilden av både fan fiction och vampyrtropens popularitet i dagens konsumtionssamhälle.

Fanfic-texter finns i enormt stor mängd och produceras fortlöpande. Projektets övergripande forskningsfrågor begränsar urvalet. Av specifikt intresse är hur fansens tolkningar av källtexter synliggörs i hur de utvecklat eller förändrat scenarier och då speciellt på sätt som utmanar kulturella normer. Fanfics som ligger nära källtexterna faller därför utanför vårt urval. Den forskning som idag bedrivs inom fan studies utgör en bakgrund. Vi fokuserar på ett begränsat antal vampyrmiljöer, och tar hänsyn till det historiska perspektivet som presenteras i befintlig gotikforskning då vampyrens funktion i dagens populärkultur bäst kan förstås i relation till äldre texter och läsningar. De texter vi företrädesvis studerar har de fanfic-specifika beteckningarna slash och femslash (homoerotiska historier om manliga respektive kvinnliga karaktärer som inte har den typen av relation i källtexten). Alternativa representationer av karaktärers sexualitet illustrerar tydligt genus- och maktaspekter och hur dagens heteronorm utmanas. Teoretiska perspektiv framför allt från queer-studier ger oss ingångar i materialet.

Fan fiction är ett dynamiskt, icke-kommersiellt, någorlunda demokratiskt och produktivt fiktionsbruk tillgängligt för många, men förbisett i litteraturvetenskaplig forskning. FAN(G)S är ett pionjärprojekt då det anlägger textanalytiska perspektiv på själva produktionen och ser fanfic-texterna som litterära artefakter i egen rätt. Projektets resultat är av betydelse för diskussioner om fiktionens roll i dagens kultur och samhälle; hur den inspirerar till vidareberättande och kreativitet bland amatörförfattare, men också hur källtexternas strukturer förändras och utvecklas för att bättre omfatta de upplevelser och erfarenheter fanfic-författarna bär med sig. Fan fiction har föregångare långt tillbaka, då människor i alla tider vidareberättat, förändrat och anpassat existerande berättelser till sin egen situation och sina egna behov. Det jämförande perspektivet: läsningar av både historiska och nutida vampyrtexter, visar också på en historisk utveckling och på hur tropen konkret tolkas av aktiva, ibland högst kritiska, läsare.

Nyckelord: fan fiction, vampyrtropen, populärkultur, intertextualitet, remediering, queerteori

Senast uppdaterad: 2019-09-18