"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fördjupad förståelse för Veteranhälsans Limbo genom begrepp som identitet, existentiella betänkligheter och moralisk skada

Forskningsprojekt Det är sedan länge känt att militär personal utsätts för mentala påfrestningar och utmaningar under och efter militära insatser. Projektet Veteranhälsans Limbo har designats i syfte att adressera det faktum att vi saknar kvalitativ forskning om svenska utlandsveteraner som utvecklar ett försämrat mående utan att uppfylla kriterierna för en klinisk diagnos som PTSD.

Projektansvarig

Jan Grimell
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 90 92

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-10-01 2024-02-28

Finansiering

Försvarsmaktens Veterancentrum

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Projektbeskrivning

Två övergripande forskningsfrågor ligger till grund för projektet:

  1. På vilka sätt kan vi förstå utlandsveteraner som utvecklar ett dåligt mående utan att uppfylla diagnoskriterier för PTSD?
  2. På vilka sätt utvecklas militära identiteter, existentiella grubblerier och moraliska skador sett ur ett längre perspektiv?  

Projektet består av två intervjustudier som hänger ihop med respektive övergripande forskningsfråga.

Den första studien är designad för att undersöka utlandsveteraner som mår dåligt och lider utan att de uppfyller kriterierna för en klinisk diagnos som PTSD. Studien omfattar ett syftesbestämt urval om trettio intervjupersoner som rekryteras med stöd av veteranmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. I patientflödet hos mottagningen finns en grupp som matchar denna typ av måendeproblematik.  

Den andra studien är en fortsättning på ett longitudinellt forskningsprojekt som genomfördes mellan 2013 och 2016 med årliga intervjuer i syfte att undersöka identitetsrekonstruktion hos militär personal vid övergången från ett militärt till ett civilt liv. Bland de nitton intervjupersoner som fullföljde projektet illustrerades både identitets, existentiella och moraliska utmaningar. I den nuvarande studien så intervjuas deltagarna på nytt ungefär tio år efter den första intervjucykeln startade.

De två studierna i projektet Veteranhälsans Limbo överlappar varandra begreppsligt avseende identitet, existentiella betänkligheter, och moralisk skada. Den första studien undersöker i särskild mening ett försämrat mående utan att kriterieuppfyllnad för en klinisk diagnos föreligger, medan den senare bidrar med ett longitudinellt perspektiv på mående och begrepp.      

Fynden från projektet kommer att användas av Försvarsmaktens Veterancentrum för att bättre förstå och kunna möta en grupp i veteranpopulationen som uppvisar ett försämrat mående (utan förekomst av PTSD). Resultatet från projektet kan användas för metodutveckling om detta bedöms nödvändigt av Veterancentrum. Resultatet kan även användas i kliniska kontexter, av andra samhällsaktörer och/eller idéburna organisationer.

Senast uppdaterad: 2023-09-28