"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningskommunikation riktad till baspersonal inom äldre- och funktionshinderomsorg samt deras chefer

Forskningsprojekt Projektet genomförs i samarbete med FoUI Norrbottens kommuner och FoU Socialtjänst, Region Västerbotten

Projektet vill verka för kunskapsspridning om forskning innanför socialtjänstens ramar, mer specifikt äldre- och funktionshinderomsorg, riktad till baspersonalen och deras chefer inom dessa grupper.

Projektledare

Ellinor Gustafsson
Administratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 94

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2023-06-30

Finansiering

Riksbankens Jubileumsfond

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete

Projektbeskrivning

Kort projektbeskrivning

Syftet med projektet är att utföra det som kallas för universitetets tredje uppgift, som innebär att nå ut med vår forskning till allmänheten.

Vi har valt målgruppen baspersonal inom äldre- och funktionshinderomsorgen eftersom detta är en grupp som sällan har möjlighet till fortbildning och ofta saknar en relation till universitetet. Eftersom man inom socialt arbete bedriver forskning inom dessa personers arbetsområde vill vi gärna delge både frågeställningar och resultat, förmedlade på ett för målgruppen intressant sätt. Projektet går ut på att vi kommer att besöka ett antal arbetsplatser i Västerbotten och Norrbotten. Till vårt besök bjuder vi in baspersonal tillsammans med sina chefer. Anledningen till att vi vill att båda grupperna är med, är att alla i organisationen då får höra samma sak och sedan kan diskutera vidare på arbetsplatsen.

Forskarna har i förväg spelat in ett par korta filmer där de presenterar sina forskningsresultat vilka skickas ut en tid innan vårt besök. Vi skickar också med ett skriftligt underlag med några diskussionsfrågor att förbereda så vårt besök blir mer meningsfullt. Under besöket får personal och chefer möjligheten att diskutera och ställa frågor men även gärna komma med egna reflektioner kring ämnet som forskarna kan ta med sig vidare.

Vad kommer forskarna att prata om?

Forskarna kommer att presentera sitt nyligen avslutade projekt Intim omsorg i hemtjänst och personlig assistans– en kvalitativ studie av brukares och personalens erfarenheter där syftet har varit att undersöka omsorgsmottagares, omsorgspersonals och enhetschefers uppfattning om och erfarenheter av intim och personlig omsorg i hemtjänst och personlig assistans. Man har intervjuat totalt 42 personer där man ställt frågan ”Hur ser du på intim omsorg, vad uppfattar du som omsorg av intim och personlig karaktär?”

De flesta med personlig assistans och hemtjänst har beviljade insatser gällande intim och personlig omsorg dvs hjälp med dusch, toalett, borsta tänder, påklädning med mera. Det är ett vardagligt och centralt inslag i allas liv, men vad vet vi egentligen om utförandet av intim omsorg? Det pratas ju inte så ofta om det och därmed är det nästan helt är osynligt – men högst levande i praktiken. Vad händer när det inte pratas om? Man ska som personlig assistent eller hemtjänstpersonal förhålla sig till att ”verksamheten ska vila på integritet, delaktighet, god kvalitet” men vad innebär det i praktiken? Vad är egentligen ”värdig omsorg” – hur översätter vi Socialstyrelsens abstrakta begrepp till vardagliga handlingar?

Viktigt att poängtera är att det inte är en jämförelse av verksamheter, man har varit intresserad av företeelsen att arbeta i någons hem eller att ta emot omsorg i sitt eget hem. Projektet är också tvärvetenskapligt där både äldreforskare och funktionshinderforskare är delaktiga i studien. Hur intim omsorg utförs i hemmet är ett område som är nästan helt outforskat. Tidigare forskning på det här området är oftast kopplat till institutioner som sjukhus och boenden samt endast personalens syn på arbetet.

Tidsram

Under hösten 2022 etablerar vi kontakt med arbetsplatser som är intresserade av vårt erbjudande att besöka dem. Under våren 2023 reser vi ut till dessa platser.

Er delaktighet i processen är viktig för oss

Vi hoppas på att kunna vara en punkt på ett redan inplanerat evenemang - till exempel att vara ett inslag på en arbetsplatsträff - vi vet att det kan vara svårt att samla hela personalgruppen annars. Om det passar er bättre att allt sker digitalt istället för att vi kommer till arbetsplatsen är detta också en möjlighet.

Vår ambition är att personal och chefer ska känna sig delaktiga i vårt besök och samtidigt att våra forskare får med sig nya tankar och frågeställningar hem.

Föreläsningsfilmer 

På grund av upphovsrättsliga skäl är filmerna som vi skickar ut före vårt besök inte tillgängliga på webben. Vid ett inplanerat besök på din arbetsplats får arbetsgruppen tillgång till filmerna i god tid före vårt besök.

 Intresserad av att delta i projektet?

Projektet avslutades i juni 2023 men om du är intresserad av att vi kommer till din arbetsplats kan du höra av dig via mejl till Ellinor Gustafsson så undersöker vi möjligheterna att komma på ett besök.

Senast uppdaterad: 2023-08-29