"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Från fångstfolk till turister: ekologisk förändring och människans utnyttjande av älgen

Forskningsprojekt I detta tvärvetenskapliga projekt (UmU och SLU) kombineras arkeologi, genetik (forntida och nutida DNA), social och ekonomisk geografi och populationsekologi i ett studium av den mångtusenåriga relationen mellan människa och älg i Norrland.

Projektet fokuserar på relationen mellan människan och älgen i norra Sverige under en 6000års period. Samspelet mellan älg, människa och miljö kommer att studeras i ett långtidsperspektiv. Älgens nutida vandringsmönster kommer att jämföras med lokaliseringen av forntida boplatser och fångstanläggningar i syfte att kartlägga variationer och förändringar över tiden. Ev. förändringar i älgstammens DNA-profil genom årtusendena är ett annat viktigt analysområde. Älgens betydelse för dagens och morgondagens turism i Norrland ska också studeras i projektet.

Projektöversikt

Projektperiod:

2008-01-01 2011-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Projektbeskrivning

Projektet fokuserar på relationen mellan männinskan och älgen i norra Sverige under en 6000års period. Samspelet mellan älg, människa och miljö kommer att studeras i ett långtidsperspektiv.
Älgens nutida vandringsmönster, som f.n. kartläggs med hjälp av GPS-teknik av forskare vid SLU i Umeå, bildar utgångspunkten för de arkeologiska studierna. Förhistoriska boplatser, fångstgropssystem och hällmålningar av älgar kommer att analyseras och jämföras med dagens rörelsemönster hos älgstammen. Arkeologiska fältarbeten i form av inventeringar och utgrävningar är planerade och ett centralt undersökningsområde är sammanflödet mellan Vildel- och Laisälven strax norr om Sorsele.

Älgstammens DNA-profil genom årtusendena är ett annat viktigt analysområde, där arkeologiska och genetiska metoder kommer att användas för att kartlägga ev. förändringar hos älgstammen. DNA från moderna älgar analyseras och jämförs med DNA från ben från förhistoriska älgar, som kan hittas genom utgrävningar av boplatser i inlandet, för att påvisa ev. förändringar i älgpopulationen. Osteologiska analyser av fölrhistoriska älgben kommer också att utföras för att spåra den förhistoriska människans preferenser i sin älgjakt: prioriterades tjurar, kor eller kalvar och var det ungdjur eller äldre djur som jagades?

Älgens betydelse för dagens och morgondagens turism i Norrland ska också studeras i projektet. Kulturgeografiska modeller för människans/turismens utnyttjande av älgen som en resurs kommer att användas för att skissera ett framtidsscenario.
Senast uppdaterad: 2019-09-18