"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Idrottsmiljö och hälsa

Forskningsprojekt Problem relaterade till psykisk och fysisk hälsa samt prestation är vanligt förekommande inom många idrotter, främst inom elitidrotten. Dessa problem kan vara kopplade till missförhållanden i idrottsmiljö. Kunskapen om hälsa relaterad till idrottsmiljö bland elitidrottare i Sverige idag är låg.

Denna studie vill därför genom en enkät undersöka förekomst av missförhållanden i idrottsmiljön samt förekomst av symtom på psykisk- och fysisk ohälsa bland idrottare, 15 år och äldre, på avancerad nivå. Den huvudsakliga hypotesen är att idrottare på avancerad nivå som utsätts för missförhållande i sin idrottsmiljö i högre grad rapporterar riskbeteenden och symtom på ohälsa.

Projektansvarig

Klara Edlund
Forskare, Docent, Leg. psykolog, Sophiahemmet Högskola, Karolinska Institutet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Psykologi

Externa finansiärer

Centrum för idrottsforskning (CIF)

Projektbeskrivning

Problem relaterade till psykisk- (t.ex. nedstämdhet, problem relaterade till mat och vikt samt stress) och fysisk hälsa (t.ex. överbelastningsskador) samt prestation är vanligt förekommande inom många idrotter, främst på elitnivå. Dessa problem kan vara kopplade till missförhållanden i idrottsmiljö. Idrottare över hela världen har på senare år rapporterat om olika former av missförhållanden inom idrotten. Detta har främst studerats i relationen mellan idrottare och tränare, där relationen ofta är ojämlik och hierarkisk och där idrottaren löper en ökad risk att utsättas för övergrepp eller maktmissbruk.

Här i Sverige, har en utredning inom svensk konståkning, rapporterade om en utbredd tystnadskultur, uppsåtligt våld (emotionella, fysiska och sexuella övergrepp) samt mobbning. Resultaten indikerar även att svenska skridskoåkare rapporterade kliniska nivåer av psykiska problem tillsammans med hög träningsbelastning, bristande återhämtning och dysfunktion kopplat till menstruation. Studien visar, i linje med tidigare forskning, att det finns ett samband mellan uppsåtligt våld och hälsa.

Kunskapen om hälsa relaterad till idrottsmiljö bland elitidrottare i Sverige idag är begränsad. Syftet med denna studie är därför att öka kunskapen om missförhållanden i idrottsmiljön för idrottare på avancerad nivå och undersöka dess koppling till ohälsa.

Studien syftar till att överbrygga kunskapsluckor inom idrotten som handlar om centrala frågor för att idrottare ska kunna utvecklas, prestera och nå sina mål. Det handlar om trygg idrott.

Studien genomförs genom att idrottare på avancerad nivå, 15 år och äldre, inbjuds att besvara en webbaserad enkät. Enkäten tar cirka 20 minuter att fylla i och berör frågor kring hälsa, livsstil, attityder och symtom som kan vara kopplade till ohälsa inom idrotten samt frågor som handlar om missförhållanden i idrottsmiljön. Den huvudsakliga hypotesen är att idrottare på avancerad nivå som utsätts för missförhållande i sin idrottsmiljö i högre grad rapporterar riskbeteenden och symtom på ohälsa.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-12-19