"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kausalitet och Korrelationens Känslighet

Post-doc projekt Projektet undersöker huruvida man kan förstå den avgörande distinktionen mellan kausalitet och ren korrelation i termer av (o)känslighet för naturliga förändringar i andra faktorer.

Kausala förhållanden är oftast okänsliga: de har en resiliens mot vanliga förändringar i den kausala situationen. Till exempel, rökning korrelerar med lungcancer oavsett hur rökningen orsakas. Korrelationen mellan gula tänder och lungcancer försvinner däremot när färgningen inte är orsakad av rökning. Den centrala tesen i det här projektet är att olika varianter av okänslighet kan hjälpa till att urskilja kausalitet från olika varianter av ren korrelation. Avsaknaden av en sådan distinktion mellan kausalitet och ren korrelation har hittills ställt till problem för gängse teorier av kausalitet.

Projektansvarig

Bram Vaassen
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 98

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-08-01 2024-07-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Filosofi och vetenskapsteori

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

I såväl det vardagliga livet som i vetenskaplig forskning är det viktigt att kunna urskilja kausalitet från ren korrelation. Oavsett om man vill eftersträva ett lyckligt liv eller förebygga en epidemi, måste man känna till orsakerna bakom lyckan eller epidemin, snarare än att bara veta vad som korrelerar med glädje eller sjukdomar. Att skilja mellan kausalitet och korrelation har blivit särskilt angeläget sedan uppkomsten av ’big data’ och automatiserade extraktionsalgoritmer. Dessa metoder bygger på idén om att utvinna kausal information från data om ren korrelation, men det är en kontroversiell fråga om detta ens är möjligt.

Utvecklingen ställer krav på ett filosofiskt kausalitetsbegrepp som kan tillåta oss att extrahera information om kausala samband från data om ren korrelation. Detta projekt ämnar presentera just en sådan model. Mer specifikt undersöker jag i mitt projekt hypotesen att man kan förstå skillnaden mellan kausalitet och ren korrelation i termer av korrelationens okänslighet. Om A orsakar B så är korrelationen mellan A och B typiskt okänslig i och med att den kvarstår när man ändrar andra faktorer. Rökning korrelerar exempelvis med ökad cancerrisk även om man varierar genetiska faktorer, diet och orsakerna till rökning. Korrelationen mellan rökning och cancer tycks därför vara okänslig. Däremot är korrelationen mellan gula tänder och cancerrisk jämförelsevis känslig: om man varierar mellan olika orsaker till gula tänder, såsom te- eller kaffedrickande, dålig munhygien och rökning, upphör korrelationen. Huvudtesen i mitt projekt är att man kan använa denna skillnad i känslighet för att utveckla ett filosofiskt och vetenskapligt robust kausalitetsbegrepp.

Huvudtesen utvecklas och försvaras med hjälp av modern forskning om de kausala förklaringarnas roll i vetenskapen och mänskliga kognitionen. Jag resonerar kring olika typer av känslighet och deras betydelse för kausering. Skillnaden med ren korrelation utreds och förklaras med hjälp av dessa olika typer av okänslighet. Vidare ska kausalitetsbegreppet i projektet jämföras med gängse kausalitetsbegrepp. Begreppets potential prövas och ställs mot klassiska frågor inom kausalitetsfilosofin. Frågorna inkluderar: Kan frånvaro orsaka effekter? Nödvändiggör orsaker sina effekter? Tillåter fysiken kausalitet (och om ja, på vilka nivåer)? Forskningen ska genomföras på Rutgers University och Umeå universitet i samarbete med de ledande forskare i fältet.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2021-03-11