"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kvalitet vid endoskopi.

Utvärdering av ny teknologi, utrustning och bedömningsinstrument vid högkvali­tativ endoskopi.

Doktorandprojekt med syfte att utvärdera några av de mest signifikanta beståndsdelarna inom endoskopisk diagnostik samt utvärdera befintlig och ny metodik för utredning av patologi i mag-tarmkanalen.

.

Doktorand

Nima Sadat Gousheh
Forskarstuderande
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2024-03-06

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Projektbeskrivning

Bakgrund

Endoskopisk diagnostik av sjukdomar i mag-tarmkanalen har gjort stora framsteg sedan introdukt­ion av flexibel endoskopi och är i dagsläget gold standard för utredning av bland annat celiaki, gastrointestinal blödning, malignitet, polypdetektion med mera. I takt med att tekniken förbättrats har även indikationerna för endoskopisk utredning och uppföljning breddats. Detta har i sin tur ökat belastningen och kvalitetskraven på endoskopiska enheter markant. I och med införandet av screening för tjock- och ändtarmscancer så kommer denna belastning att öka ytterligare. För att möta detta har det senaste åren introducerats flertal hjälpmedel såsom artificiell intelligens, nya kapselendoskop och olika modeller av tänger som anses förenkla och förbättra diagnostiken. Dessutom har man infört utredning enligt standardiserat värdförlopp (SVF) för att strömlinje­forma utredning av tjock-och ändtarmscancer nationellt.

Studier som utvärderar nyttan av ny teknologi, utrust­ning och bedömningsinstrument såsom SVF är dock begränsade och val av utrustning och implementering av ny teknik beror ofta på lokala traditioner och preferenser.

Fyra planerade studier

  • Två randomiserade prospektiva studier "Utvärdering av artificiell intelligens assisterad koloskopi för detektion av polyper" (AJ) och "Utvärdering av biopsikvalitet med Radia/ Jaw kontra traditionell biopsitång" (RJ),
  • en prospektiv pilotstudie "Panenterisk kapselendoskopi som metod för diagnostik av gastro­intestinal blödning" (PEC) samt
  • en retrospektiv joumalgranskningsstudie "Utvärdering och utfall av SVF
    tjock-och ändtarmscancer på NUS" (SVF CRC).

Både AI och RJ studierna har etiskt godkärmande. Etikansö­kan för PEC och SVF CRC studierna pågår/planerade inom kort.

Huvudhandledare

Mårten Werner
Överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 00 00
Senast uppdaterad: 2024-04-09