"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lärarhandledningar i matematik - en interkulturell analys

Forskningsprojekt Läroböcker är en central del av matematikundervisning i hela världen och i denna studie analyseras skillnader och likheter i hur lärarhandledningar (som finns till i stort sett alla läroböcker) kommunicerar med lärarna.

Läroböcker och lärarhandledningar i matematik är viktiga för många matematiklärare i hela världen. Vilken hjälp kan lärare få från lärarhandledningar? Hur kommuniceras denna hjälp till lärarna? I den här studien analyseras lärarhandledningar från tre länder (USA, Belgien och Sverige) för att hitta svar på dessa frågor. Vi jämför också resultaten mellan de tre länderna för att se vilka likheter och skillnader som finns och om dessa kan kopplas till kulturella eller nationella traditioner. Syftet är att se om handledningarna fokuserar mer på att föreskriva vad lärare ska göra eller på att stödja lärare.

Projektansvarig

Tomas Bergqvist
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 19

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-12-10 2016-12-30

Projektbeskrivning

Läroböcker och lärarhandledgningar används av lärare i grundskolan över hela världen. De ses allmänt som en central resurs för lärares design av undervisningen och som länken mellan den formella kursplanens avsikter och verkligheten i klassrummet (Valverde et al., 2002, s. 55).

Den här studien består av en interkulturell analys av lärarhandledningar i tre skolsystem: USA, Flandern (i Belgien) och Sverige. Fokus i analysen ligger på rösten i texten, dvs. de sätt som författare av lärarhandledningar kommunicerar med lärare och vad de kommunicerar om (Remillard, 2005).

Teoretiskt ramverk.
Analysen i studien utgår från fyra designprinciper föreslagna av Davis % Krajcik (2005) som rör huruvida en lärobok eller lärarhandledning är undervisande. De menar att i så fall är en lärarhandledning designad så att den kan hjälpa lärare att
a) adressera elevers tänkande
b) adressera matematiska idéer
c) förstå de bakomliggande orsakerna till pedagogiska val och
d) anpassa undervisningsmaterial i en specifik klassrumskontext.

Baserat på de nämnda designprinciperna har ICUBiT-projektet i USA utvecklat ett kodningsshcema för lärarhandedningar. Koderna är:
0 Referensinformation
1 Instruktioner att utföra aktiviteter
2 Transparens i designen
3 Förutsägelse av elevers tänkande
4 Förklaring av matematiska ideer.
D Instruktioner att ta beslut
(Remillard et al., 2014).
Kod 2, 3 och 4 anses vara undervisande.

Metod
Lärarhandledningar från de tre regionerna kodas och analyseras för att identifiera och karaktärisera balansen mellan undervisande delar och instruerande delar (i huvudsak kod 1). Resultaten från analysen kommer att jämföras utifrån kulturella likheter och skillnader i matematikklassrum i de tre skolsystemen.

För att förstå mer om kulturella skillnader kommer en intervjustudie med lärare från alla tre skolsystemen att genomföras. Här kommer lärarna att få kommentera exempel från lärarhandledningar från alla tre länderna.

Genomförande
Studien är ett internationellt samarbete. Varje forskare kommer i huvudsak att arbeta med lärarhandedningarna från sin egen region. Analyserna kommer dock att genomföras i samverkan mellan de tre forskarna.

References
Davis, E. A., & Krajcik, J. S. (2005). Designing educative curriculum materials to promote teacher learning. Educational Researcher, 34(3), 3-14.

Remillard, J. T. (2005). Examining key concepts in research on teachers’ use of mathematics curricula. Review of Educational Research, 75(2), 211–246.

Remillard, J. T., Van Steenbrugge, H., & Bergqvist, T. (2014). A cross-cultural analysis of the voice of curriculum materials. In the proceedongs from the International Conference on Mathematics Textbook Research and Development, Southampton (in press).

Valverde, G. A., Bianchi, L. J., Wolfe, R. G., Schmidt, W. H., & Houang, R. T. (2002).
According to the book: Using TIMSS to investigate the translation of policy into practice through the world of textbooks. Dordrecht, the Netherlands: Kluwer.
Senast uppdaterad: 2019-09-18