"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Migration och psykisk ohälsa i litteratur före 1900

Forskningsprojekt Migration och psykisk ohälsa i litteratur före 1900

Detta projekt undersöker hur litterära texter (särskilt före 1900) formulerar sambandet mellan psykisk ohälsa och migration, både över tid och genom djupgående fallstudier rotade i deras litterära, socio-kulturella och historiska sammanhang. Projektet fyller ett tomrum i vetenskap: den beskrivande och systematiska analysen av sambandet mellan migration och psykisk ohälsa i litteratur. Det behandlar både ett betydande tema i litteraturen och ett viktigt ämne med stor samhällsrelevans.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-06-01 2022-06-01

Finansiering

Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för språkstudier

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Idéhistoria, Litteraturvetenskap

Projektbeskrivning

Migration är idag ett globalt fenomen och på senare år har migration inom och till/från Europa ökat. Studier har visat att psykisk ohälsa är mer utbredd bland utrikes födda, både i Sverige och utomlands. Mellan 20 och 30 procent av asylsökande i Sverige beräknas lida av psykisk ohälsa. Korrelationen mellan psykisk ohälsa och migrationserfarenheter brukar vara förknippade med erfarenheter av politiskt och kulturellt utanförskap, maktlöshet, trauma och fördomar. Detta är välkänt och väl undersökt inom psykiatri, etnografi och historia. Men det finns många viktiga teoretiska och narrativa källor som dokumenterar kognitiva och emotionella påfrestningar som kan relateras tillmigration. Detta projekt undersöker hur litterära texter (särskilt före 1900) formulerar sambandet mellan psykisk ohälsa och migration, både över tid och genom djupgående fallstudier rotade i deras litterära, socio-kulturella och historiska sammanhang. Projektet fyller ett tomrum i vetenskap: den beskrivande och systematiska analysen av sambandet mellan migration och psykisk ohälsa i litteratur. Det behandlar både ett betydande tema i litteraturen och ett viktigt ämne med stor samhällsrelevans.

Projektets målsättning:
*att avgränsa och teoretisera det allmänna ämnesområdet: sambandet mellan migration och psykisk ohälsa i litteraturen före 1900
*att göra nya fallstudier särskilt före nittonhundratalet
*att sprida resultaten både genom vetenskapliga publikationer och ett mångsidigt program av offentliga engagemang

Projektet kommer att bidra till en mer nyanserad litteraturhistoria med fler och olika berättarröster. Projektet kommer också att öppna en mer allsidig förståelse av den samtida migrationen och dess relaterade sociala, kulturella och psykologiska konsekvenser. Litteratur om psykisk ohälsa och migration gör sådana berättelser tillgängliga för en bredare publik. Att ta del av litterära skildringar kan öka empatin. För att bidra till större kunskap om och förståelse för mentala och emotionella tillstånd hos invandrargrupper kommer studiens offentliga spridning att vara en integrerad del av projektet.

Senast uppdaterad: 2019-11-26