"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

MONICA-registren för stroke och hjärtinfarkt

Samtidigt med WHO:s internationella satsning följdes nationellt insjuknande och dödlighet i stroke och hjärtinfarkt med lokala incidensregister. MONICA har idag register för hjärtinfarkt, stroke och hjärtstopp. Samtliga fall har validerats mot journaldata och kodas enligt strikta WHO-kriterier. All datainsamling och registrering sker fortlöpande vid MONICA-sekretariatet i Umeå.

Strokeregistret

Under perioden 1986-2009 har alla insjuknanden för stroke i Region Norrbotten och Region Västerbotten registrerats. Sammanlagt finns 21 856 tillfällen registrerade. Insjuknandena fördelar sig på 1375 subarachnoidalblödningar, 2643 hemorrhagisk stroke, 14 613 ischemisk stroke och 3225 ej klassificerbara. Personer i åldrarna 25-74 år har inkluderats efter validering av journalhandlingar. Bakgrundsfaktorer och riskfaktorer har registrerats. Incidensregistret har med regelbundna intervall samkörts mot Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Registreringen i denna form upphörde 31 december 2009.

Hjärtinfarktregistret

Hjärtinfarktregistret är en populationsbaserad totalundersökning som följt insjuknande, överlevnad och död i hjärtinfarkt i befolkningen i Region Norrbotten och Västerbottens län under perioden 1985-2009. Individer som inkluderats är 25-64 år och från och med år 2000 har även individer ≤74 år inkluderats.

Diagnos fastställs via symtom, biomarkörer och EKG. Ett axplock av data som finns registrerade per individ är bland annat från symtomdebut till medicinskt omhändertagande, förstagångshjärtinfarkt, reinfarkt, tidigare känd ischemisk hjärtsjukdom, tidigare känd diabetes, hjärtstopp utanför sjukhus oavsett HLR insats eller ej, död inom 28 dagar, plats för dödsfallet och obduktion. Hitintills har ca 19 213 validerade hjärtinfarkter registrerats.

Hjärtstopp utanför sjukhus

Hjärtinfarktregistret i den tidigare formen avslutades 2009. Totalt fanns då
3 812 tillfällen registrerade där individen haft hjärtstopp utanför sjukhus. Hjärtstopp utanför sjukhus är inte så väl utforskat och framför allt saknas data avseende de cirka 50% där HLR inte har påbörjats. Detta föranledde fortsatt validering och registering av dessa tillfällen och ett beslut om en fördjupad kartläggning kring förhållandena vid insjuknandet.

Från och med 2010 registreras alla tillfällen, överlevande och avlidna, för personer 18-79 år. Data som registreras är exempelvis symtom innan hjärtstoppet, symtom, vårdkontakt veckan innan hjärtstoppet, aktivitet före och i anslutning till hjärtstoppet, var hjärtstoppet inträffade, om det var bevittnat eller ej och av vem. EKG kodas och uppgifter om hereditet för hjärtinfarkt och hjärtstopp registreras.

MONICASE fortsättning på Incidensregister-Stroke och Hjärtinfarkt

Den 1 januari 2010 ändrades inriktningen i stroke- och hjärtinfarktregistren; från MONICA incidensregister till MONICASE fall-kontroll register.

Personer identifieras och inkluderas i MONICASE genom sökning i slutenvårdsregistret och dödsorsaksregistret i Region Norrbotten (25) och Västerbottens län (24) enligt nedanstående kriterier:

  • Män och kvinnor som är >25 år under sitt vårdtillfälle
  • Personer som är mantalsskrivna i län 24 och 25
  • Specifika diagnoskoder för stroke och hjärtinfarkt

Identifierade personer enligt ovan samkörs med biobankens register som innehåller individer som finns registrerade i MONICA-undersökningen i norra Sverige, Västerbottens Intervention Programme (VIP) eller Mammografiscreenings projektet (MA) och har prover eller enkätdata i biobanken.

Träffarna valideras av forskningssjuksköterskor vid MONICA-sekretariatet i Umeå och resultaten återförs till biobanken. Validerade träffar utgör underlag för FIA-studien (hjärtinfarkt) och CASTRO (strokestudie) samt EPIC -heart etc.

MONICA Region Norrbotten

Senast uppdaterad: 2023-08-28