"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Ive van Krunkelsven

MONICA-studien

Forskningsprojekt MONICA är ett mångårigt samarbete kring hjärt- och kärlsjukdom, mellan Region Norrbotten, Region Västerbotten och Umeå universitet.

MONICA-studien initierades av Världshälsoorganisationen WHO och började som en internationell kartläggning av hjärt- och kärlsjukdomar. När projektet startade 1985 visade statistiken dystert resultat vad gäller riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom i norra Sverige. Men sedan dess har utvecklingen tagit stora steg framåt.

Projektansvarig

Stefan Söderberg
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 00 00

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 1985-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Den höga dödligheten i hjärt- och kärlsjukdom i Norrbotten och Västerbotten har förbättrats men är fortfarande den vanligaste dödsorsaken både bland män och kvinnor.

Två delar i studien

Den grundläggande delen av MONICA-studien utgörs av återkommande befolkningsundersökningar i Västerbotten och Norrbotten ca vart 5:e år. Vid dessa undersökningar bjuds 2500 slumpvis utvalda personer mellan 25 och 74 år in att delta i en hälsoundersökning. Här ingår mätningar av blodtryck och kolesterol, längd, vikt, höft- och midjemått samt blodprover som sparas i Biobanken Norr. Deltagare testas också för tidigare sjukdomar som sorkfeber och harpest samt nivåer av miljögifter som bly, kadmium och kvicksilver. Även rökning, snusning, diabetes, glukosbelastning, motionsvanor och sociala riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom undersöks.

En annan del av studien består av en löpande registrering av insjuknande i hjärtinfarkt, stroke och hjärtstopp. 

MONICA i två län

MONICA-kontoret i Västerbotten ligger på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.

I Norrbotten är arbetet med MONICA-studien knutet till Björknäs hälsocentral i Boden. Forskningsledare för MONICA i Norrbotten är Maria Nordendahl, specialistläkare i allmänmedicin samt universitetslektor vid Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin.

En longitudinell populationsdatabas

I Norrbottens och Västerbottens MONICA-register för stroke, hjärtinfarkt och hjärtstopp utanför sjukhus, följer vi förekomst av hjärt- och kärlsjukdom och kartlägger orsaker till dessa. För att följa riskfaktorer för dessa sjukdomar genomförs MONICA-undersökningen i båda länen.

Outforskade möjligheter

Hjärtinfarkt och stroke står för en stor del av sjukdomsbördan i hela världen. Även om hjärt- och kärlsjukdomar har minskat hör de fortfarande till de sjukdomar som orsakar mest sjukdom och dödlighet.

Hälsoproblem som ökar är t.ex. psykosociala problem och att vi utsätts för nya kemikalier som kan orsaka hälsoeffekter. De data som samlas in i MONICA ger forskare möjlighet att studera dessa nya frågeställningar i framtiden.

Fakta

  • MONICA är en förkortning för Monitoring of Trends and Determinants in Cardiovascular Disease.
  • MONICA-studien omfattade vid starten 39 centra i 26 länder.
  • Åtta befolkningsundersökningar har genomförts med totalt cirka 12 000 slumpmässigt utvalda individer (1986, 1990, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014 och 2022).
  • I MONICA-studien ingår över 19 200 hjärtinfarkter och 21 000 fall av stroke.

Vill du göra studier i MONICA?

Anmäl intresse till
stefan.soderberg@umu.se

Information till studiedeltagare

Information till deltagare i studier, Enheten för biobanksforskning

Läs mer

Register för stroke och hjärtinfarkt

MONICA-undersökningen i norra Sverige

MONICA - en del i NSHDS-kohorten

Samverkan och pågående projekt

Etik och lagar gällande MONICA

Organisation och roller

Publikationer

Om finansiering i publikationer som innefattar data från MONICA 2022

Publikationer 1987-1991

Publikationer 1992-1997

Publikationer 1998-2003

Publikationer 2004-2009

Publikationer 2010-2018

Publikationer 2019-2022

Avhandlingar 1992-2019

Kontakt

Kontaktpersoner inom studien

Senast uppdaterad: 2024-04-15