"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nicklas Strömberg Lab

Forskningsprojekt Vi forskar om varför vissa drabbas av kroniska infektionssjukdomar och hur tandvård ska individualiseras.

Nicklas Strömberg Lab forskar om varför vissa men inte andra drabbas av kroniska infektionssjukdomar som karies och hur tandvård ska individualiseras till den sjuka och friska gruppen. Vi arbetar således tvärvetenskaplig och translationellt med kroniska sjukdomar som karies och tandlossning men även med allergi och infektioner i vidare bemärkelse.

Projektansvarig

Nicklas Strömberg
Professor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 05

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 1994-08-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för odontologi

Projektbeskrivning

Vi har flera projektlinjer och frågeställningar:

Nice – programmering av kroniska sjukdomar i det tidiga livet

Vi ingår i ett nationellt konsortium som med hjälp av en födelsekohort av mamma-pappa-barn kartlägger hur karies, allergi och neurofysiologisk utveckling kan programmeras och predikteras av exposomet i form av mikroflora, kost, toxiska substanser och associerade epigenetiska förändringar. Vi kartlägger också de primära immunbrister i mönsterigenkänning och immunitet som kan förklara utveckling av karies och allergi hos individer utan förklaring i exposomet och strukturella förändringar i DNAt via epigenetik.

Återkommande karies hos tonåringar - Immunbrist och högvirulenta munbakterier

Vi har med hjälp av insamlade karies och biologiska data från 452 tonåringar i Västerbotten från 12 till 17 år kartlagt tre typer av kariessjukdom; den traditionella livsstilstypen (karies1), immunbristtypen (karies2) och en kariestyp som orsakas av särskilt virulenta typer av kariesbakterien Streptococcus mutans (karies3). De nya kariestyperna 1-2 förklarar varför vissa återkommande drabbas av karies utan tydliga exponeringsfaktorer.

Immunbristtypen av karies betingas och predikteras av särskilda mutationer i generna PRH1, PRH2 och DMBT1 för extracellulär mönsterigenkänning och aktivering av immunitet beroende på ”själv- eller icke-själv” exponering. Vi kartlägger de gener och proteiner som betingar den felande immunfunktionen och om de betingar infektions- eller  sjukdomsbenägenhet (till exempel allergi) i vidare, medicinsk bemärkelse.

I relation till karies orsakad av en särskilt virulent och kollagen-bindande typ av S.mutans, som även kopplats till risk för hjärnblödning, kartlägger vi de så kallade virulensmekanismerna för karies och hjärnblödning. Vår hypotes är de särskilt virulenta typerna blockerar den mönsterigenkännings- och immunfunktion som betingar immunbristtypen av karies.

Vi kartlägger samtidigt de kärnmedlemmar av den orala mikrobiotan som predikterar kariesfrihet och den flora som predikterar karies- och inflammationsbenägenhet.

PreCaries – En multicenter studie för förebyggande av karies baserad på genetisk risk och orsak

Vi utvärderar och implementerar genetiska markörer för riskgruppering och prevention av de olika kariestyperna i en nationell multicenterstudie som nyttjar den snabba kariesutvecklingen när friska tandytor belastas med spännen vid tandreglering. Det kliniska syftet är att i tandvården utveckla beslutsstöd för återbesöksfrekvens och individanpassade behandlingsmetoder för friska respektive sjuka personer.

Experimentella modeller på människa för utveckling av karies och inflammations-hämmare

Vi utvecklar tandreglering som experimentell modell på människa för att generera diagnostiska och terapeutiska preparat och metoder som är såväl effektiva som ekologiska i relation till individerna med återkommande karies. Vi utvecklar nya kliniska index vid tandreglering för utveckling av hämmare av emaljkaries och inflammation med bioaktiva peptider, passiv immunterapi och probiotika.

Senast uppdaterad: 2023-03-01