"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

På jakt efter frikoppling: (Hur) kan vi förena klimatbärbarhet med ekonomisk tillväxt, bra jobb och offentliga preferenser?

Forskningsprojekt Frågan om ekonomisk tillväxt oundvikligen leder till ökade utsläpp av växthusgaser är en av de mest omtvistade frågorna inom klimatforskningen och bland miljö- och klimatförespråkare. Med utgångspunkt i denna debatt och det brådskande behovet av åtgärder behöver relationen mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser belysas.

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-07-01 2026-06-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Sociologiska institutionen

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Frågan om ekonomisk tillväxt oundvikligen leder till ökade utsläpp av växthusgaser är en av de mest omtvistade frågorna inom klimatforskningen och bland miljö- och klimatförespråkare. Medan vissa är optimistiska när det gäller möjligheterna att uppnå ”grön tillväxt” och nya jobb i hållbara branscher och industrier så ställer sig andra mycket kritiska till möjligheterna att på ett hållbart sätt frikoppla utsläpp av växthusgaser från ekonomisk tillväxt. Denna öppna fråga är utan tvekan en viktig anledning till makthavares senfärdiga beslutsfattande och agerande kring hur klimatförändringarnas utmaningar bör hanteras. 

Med utgångspunkt i denna debatt och det brådskande behovet av politiskt genomförbara åtgärder som är både effektiva och ekonomiskt attraktiva så föreslår vi ett forskningsprogram med syfte att belysa relationen mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser. Våra övergripande forskningsfrågor lyder:

  • Kan vi minska utsläppen av växthusgaser utan att detta får negativa konsekvenser för den ekonomiska tillväxten?
  • Och om detta är möjligt, hur kan det bäst ske och med hjälp av vilka klimatpolitiska åtgärder?

Vårt forskningsprogram består av tre delar som fokuserar på dessa frågor utifrån olika analytiska perspektiv och metodologiska ansatser. För det första så kommer vi att undersöka förändringar i olika länders utsläpp av växthusgaser samt studera en rad politiska och socioekonomiska förklaringsfaktorer. För det andra avser vi att genomföra kvalitativa fallstudier av länder som varit särskilt framgångsrika när det gäller att frikoppla utsläpp från ekonomisk tillväxt. Vi kommer framförallt att studera under vilka förutsättningar dessa framgångar med avseende på bland annat centrala klimatpolitiska åtgärder har varit möjliga. För det tredje kommer vi inom programmet att undersöka allmänhetens föreställningar om vilka konsekvenser centrala klimatpolitiska åtgärder har för den ekonomiska tillväxten och arbetsmarknaden. Hur formar dessa föreställningar människors inställning till klimatpolitiken och i vilken utsträckning överensstämmer dessa föreställningar med de faktiska resultaten av existerande klimatpolitiska åtgärder?

Genom att använda både statistiska analyser av omfattande datamaterial över utsläpp, ekonomiska faktorer och den allmänna opinionen samt fallstudier baserade på intervjuer med nyckelaktörer kommer vi kunna bidra med en djupare förståelse för relationen mellan tillväxt och utsläpp i olika samhällen. Programmet kommer därmed att bidra till att identifiera politiskt genomförbara klimatåtgärder som på ett markant sätt kan minska utsläppen av växthusgaser utan att den negativa påverkan på ekonomin och arbetsmarknaden blir alltför stor. Behovet av sådana klimatpolitiska åtgärder är brådskande då hotet från den globala uppvärmningen och klimatförändringarna innebär en stor utmaning för samhället samtidigt som de existerande klimatpolitiska insatserna långt ifrån är tillräckliga för att drastiskt minska utsläppen av växthusgaser och därmed möta hotet från klimatförändringarna. Givet det brådskande behovet av ökade kunskaper kring om och hur utsläppen av växthusgaser kan frikopplas från ekonomisk tillväxt så kommer vi inom programmet att lägga särskild vikt vid att sprida våra resultat inte bara till andra forskare utan även till beslutsfattare och allmänheten.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-08-21