"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

PIA AUGUSTSSON: Primär och sekundär prevention av psykisk hälsa

Implementering, arbetsmiljö och samverkan

Doktorandprojekt som deltar i Nationella forskarskolan i Allmänmedicin.

Nya metoder för att hantera psykisk ohälsa och deras implementering i primär- och sekundärvård, inklusive vårdcentraler och elevhälsa ställer krav på verksamheter och personal. Projektet syftar till att identifiera viktiga faktorer för framgångsrik införing som främjar en positiv arbetsmiljö och hållbar samverkan, för att säkerställa effektivitet och långsiktigt positiva utfall. Målet är att förbättra hanteringen av psykisk ohälsa, bidra till en hållbar vård och skolväsende.

Doktorand

Pia Augustsson
Doktorand, Göteborgs universitet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2024-01-01

Projektbeskrivning

Bakgrund

I Västra Götalandsregionen har vårdsamordnare för psykisk ohälsa införts på 175 vårdcentraler, för att förbättra hanteringen av psykiska störningar och stressrelaterade tillstånd genom patientcentrerade strategier. Dessa strategier innefattar ökad tillgänglighet och kontinuitet för patienten samt förbättrad kommunikation inom vårdcentralen.

Samtidigt har programmet Tanke& Hälsa testats och genomför i dagsläget en pilotstudie med mål att förebygga insjuknande i en första depression genom att fånga sårbara tonåringar tidigt, genom att identifiera och hantera symtom på depression och psykisk ohälsa.

Forskning är avgörande för att möta den växande utmaningen med psykisk ohälsa i samhället och för att stärka vården på både individ- och systemnivå. Implementering av nya arbetssätt kräver omfördelning av resurser och främjar samverkan mellan olika yrkesgrupper och verksamheter.
För att lyckas är förståelse för personalens inställning och engagemang avgörande, och forskning betonar den komplexa kopplingen mellan arbetsplatsförhållanden och patientresultat.

Syfte

Avhandlingen syftar till att fördjupa kunskapen om effektiva metoder för primär och sekundär prevention av psykisk hälsa inom primärvården och elevhälsan, med särskilt fokus på implementeringsprocessen, arbetsmiljön och samverkan mellan olika yrkesgrupper.

Metod

Avhandlingen består av två delar: Kvantitativa studier, tvärsnitt och longitudinell, gällande vårdsamordnare psykisk ohälsa, samt kvalitativa studier om Tanke & Hälsa-programmet.
De kvantitativa studierna syftar till att utvärdera införandet av vårdsamordnarfunktionen ur personalens och organisationens perspektiv på 36 vårdcentraler. Den kvalitativa delen fokuserar på ungdomars och vårdpersonalens erfarenheter av programmet Tanke & Hälsa.
Denna kombinerade metodik ger en omfattande bild av både de kvantitativa och kvalitativa aspekterna av implementeringen och dess effekter.

Relevans

Denna kunskap kan vara avgörande för att optimera arbetsvillkor och hälsovårdstjänster, vilket kan gynna hela befolkningen.
Dessutom kan resultaten ge insikter i hur liknande modeller kan
anpassas och implementeras i andra regioner, både nationellt och internationellt. Det långsiktiga målet är att skapa hållbara, effektiva och patientcentrerade vårdstrukturer både inom primärvården, men också hos och med elevhälsan i samverkan, som kan hantera den ökande bördan av psykisk ohälsa på ett effektivt sätt.  
 

 

Universitetstillhörighet

Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid institutionen för medicin, Göteborgs universitet.

Huvudhandledare

Carl Wikberg, PhD, Distriktssköterska, adjungerad lektor, Göteborgs universitet.

Senast uppdaterad: 2024-02-07