"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Problem med motorisk planering hos barn och unga med autism: vad händer i hjärnan?

Forskningsprojekt Motoriska problem är vanligt förekommande och observerbara från tidig barndom hos individer med autismspektrumtillstånd (AST). Framåtblickande planering av rörelsesekvenser har visats vara utmanande för barn med AST, vilket skulle kunna vara orsaken. Dock saknas detaljerade studier av relationen mellan motorisk planering och aktivitetsmönster i hjärnan hos individer med AST, och hur detta eventuellt kan hänga samman med de sociala och kommunikativa problem som huvudsakligen utmärker AST.

Projektet avser att studera om motoriska planeringsproblem hos barn/unga med AST är en konsekvens av avvikande aktiveringsmönster i hjärnregioner som är sammanlänkade med syn/perception och/eller motorisk kontroll och hur dessa problem kan relatera till aktivitet i hjärnområden som anses vara kopplade till motoriskt baserad förståelse av andra. Den typ av undersökningar som ingår kan tillföra ny kunskap om kopplingen mellan motorisk och social/kommunikativ förmåga samt bidra till ökad klinisk förståelse av utmärkande drag för AST och individuellt anpassade interventionsstrategier.

Projektansvarig

Erik Domellöf
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 24

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-07-01 2026-07-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Psykologi

Externa finansiärer

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Projektbeskrivning

Projektet kommer att använda sofistikerade mätmetoder (ögonrörelseregistrering, ”robot-arm”, funktionell hjärnavbildningsteknik) för att undersöka unga deltagare med AST i jämförelse med deltagare som följer en typisk utveckling i samma ålder.

Frågeställningar omfattar bland annat om det finns nedsättningar i visuell kontroll/prediktiv kodning kopplat till AST och hur detta relaterar till hjärnaktiveringsmönster; om det finns nedsättningar i multimodalt (visuellt, auditivt, taktilt) sensoriskt processande hos unga med AST och hur detta relaterar till hjärnaktiveringsmönster; om deltagare med AST uppvisar alternativa aktiveringsmönster relaterade till planeringskrävande målinriktade sekventiella manuella rörelser utförda i hjärnavbildningskameran; samt om det sker en annorlunda aktivering av hjärnans så kallade spegelneuronsystem och/eller utökade nätverk i hjärnan i samband med utförande av målinriktade sekventiella manuella rörelser hos unga med AST.

Om problem med framåtblickande planering i målinriktade sekventiella handlingar är utmärkande för unga med AST så kan det vara en källa till många olika sorters utmaningar i vardagslivet. Den typ av noggranna undersökningar som ingår i det här projektet möjliggör ökad kännedom om den mer precisa naturen av prediktiva svårigheter kopplat till autism och vägleda relevanta stödåtgärder, såväl gällande utförande av egna motoriska handlingar som förståelse av andras handlingar.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-03-07