"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Projekt 54

Forskningsprojekt Kapacitetsbyggande för medicinsk beredskap och hantering av CBRN-incidenter i Irak, Jordanien och Libanon.

Projekt 54 är en del av EU:s initiativ Chemical Biological Radiological and Nuclear Risk Mitigation Centers of Excellence (EU CBRN CoE). Initiativet togs för att stärka EU:s grannländers förmåga att hantera, och återhämta sig, vid händelse av en CBRN-incident.

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-09-01 2019-08-31

Finansiering

EU:s Generaldirektorat för internationellt samarbete och utveckling (DG DEVCO)

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Europeiska CBRNE-centret

Projektbeskrivning

Mål
Målsättningen med projektet är att förbättra de system som finns för medicinsk beredskap och medicinsk krishantering av CBRN-händelser i Irak, Jordanien och Libanon. Dessa tre länder behöver förbättra och expandera sina befintliga resurser för att minska påverkan vid en eventuell CBRN-händelse och efterföljande katastrofscenario. Projekt 54 har ett specifikt sjukvårdsfokus. Då utryckningspersonal har olika uppgifter och ansvarsområden har medicinsk utryckningspersonal som uppgift att säkerställa att lämpliga säkerhetsåtgärder sätts in och att ambulans, akutvårdspersonal, och annan medicinsk personal vidtar nödvändiga åtgärder för att rädda liv, skydda allmänheten, och behandla ett potentiellt stort antal skadade människor. Ett snabbt ingripande är avgörande för att minska skador och påverkan.  

Bakgrund
Europeiska Unionen har som avsikt att utveckla sitt förhållande med Irak, Jordanien och Libanon och planerar för ett långsiktigt utbyte med ömsesidig nytta för parterna. EU vill hjälpa var och ett av dessa länder att utvecklas till ett stabilt, demokratiskt, och ekonomiskt starkt grannland. De tre länderna står just nu inför enorma utmaningar, politiskt och ekonomiskt såväl som miljö-, klimat- och befolkningsmässigt. Konflikten i Syrien och flyktingkrisen har också haft stor påverkan på länderna. Irak, Jordanien och Libanon har olika sjukvårdssystem, men samtliga är splittrade mellan statliga och privata sektorer utan gemensamma stadgar och förhållningssätt. Otillräcklig ledning, duplicering av tjänster, dålig tillgänglighet, och brister inom kunskap och utbud är några exempel på problem inom sjukvården i dessa länder. Sjukvårdsledning i katastrofsituationer är dessutom en av de svåraste uppgifterna för medicinsk utryckningspersonal. De tre länderna har alla ett intresse och engagemang för att förbättra sin nationella kapacitet och beredskap vad gäller sjukvård vid CBRN-händelser, en förutsättning för projektets framgång.      

Genomförande
Under projekttiden ska följande åtaganden genomföras

  • Uppförandet av National Training Centres in Medical Emergency, vilka ska erbjuda ackrediterade/internationellt erkända utbildningsprogram, inklusive instruktörsutbildningar
  • Etablerandet av policys, riktlinjer och protokoll för sjukvårdsledning och behandling av olika CBRN-skador (möjligen internationella standards)
  • Utbildning för medicinsk personal i hantering av CBRN-händelse, både i fält och på sjukhus.
  • Ett förslag på lämplig infrastruktur och utrustning för dekontaminering för sjukhusen i länderna.
  • Genomförandet av praktiska övningar i medicinsk hantering av CBRN-händelse.
  • Utbyte av lyckade metoder och resultat mellan deltagarländerna.

Resultat
Vid projektets avslut ska följande mål uppnåtts:

  • Initierat/etablerat ett nationellt träningscenter för medicinsk- och ambulanspersonal i Irak, Jordanien och Libanon, ett nätverk av utbildade instruktörer och framtagandet av utbildningsmaterial, inklusive lokalt relevanta fallstudier.
  • Riktlinjer för medicinsk beredskap och ingripande  på lokal och national nivå.
  • En stärkt national och regional kapacitet vad gäller beredskap på CBRN-incidenter.
  • En stärkt national och regional kapacitet vad gäller medicinsk utryckning och krishantering med begränsade människliga  och miljömässiga konsekvenser vid en CBNR-händelse i de tre länderna.

Läs mer om projektet här.

Senast uppdaterad: 2021-03-26