"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Proteinerna bakom växters syrgasproduktion

Forskningsprojekt Växter producerar syrgas till atmosfären. Syrgas är livsviktigt för de flesta organismer. Trots att fotosyntesen är välstuderad vet man fortfarande inte i detalj hur vatten kan sönderdelas till molekylärt syre.

Växter använder ljus för att kunna sönderdela vatten till elektroner och protoner, syre bildas då som en biprodukt. Förståelsen av denna process, som sker i fotosystem 2, är viktig för att kunna utveckla rena och förnyelsebara energislag. Vi har upptäckt ett av de proteiner som deltar i sönderdelningen av vatten, Cah3, och arbetar nu med att förstå funktionen hos detta och ytterligare ett protein, PsbO. Vår hypotes är att Cah3 underlättar borttransporten av protoner från det vattenoxiderande centret. Vi föreslår vidare att strukturen hos Psbo förändras av ljus, vilket i sin tur påverkar regleringen av hur mycket protoner som frigörs.

Projektansvarig

Göran Samuelsson
Professor emeritus
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2008-01-22 2009-12-31

Finansiering

Finansår , 2005, 2006, 2007, 2008

huvudman: Göran Samuelsson, finansiär: Vetenskapsrådet, y2005: 500, y2006: 500, y2007: 500, y2008: 500,

huvudman: Göran Samuelsson/institutionen gemensamt, finansiär: STINT, y2005: , y2006: 600, y2007: , y2008: ,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för fysiologisk botanik, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Biologi, Botanik

Projektbeskrivning

Vi har isolerat och beskrivit ett av de enzymer, ett karbanhydras som är involverad i fotosyntesens sönderdelning av vattenmolekyler till syre, protoner och elektroner. Det är beläget precis i det multienzymkomplex där vatten oxideras och syrgas bildas. Vi har nu demonstrerat att enzymet är viktigt hos grönalgen C. reinhardtii för att ta hand om bildade protoner som annars blockerar vattnets sönderdelning. Jag vill i mitt forskningsprogram använda detta modellsystem för att vidare klarlägga detaljer i vattnets sönderdelning.
Senast uppdaterad: 2019-10-02